OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad s obitelji - seminar
Katedra za područja socijalnog rada
Socijalni rad s obitelji - seminar
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31838
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s obitelji - seminar Socijalni rad - 4. semestar
5.0 31838
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
ovisno o odabiru teme seminarista;
Opis predmeta
Definicija i pojam obitelji; Povijesni razvoj i tipologije porodice; Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji i razvoj misli o obitelji; Psihološki, socijalni, vrijednosni, duhovni, materijalni, ekološki, komunikacijski činitelji funkcioniranja obitelji; Struktura i funkcije obitelji; Oblici suvremene obitelji; Planiranje obitelji; Socijalni rad u obitelji.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- znati definirati ciljeve i osnovna načela u socijalnom radu s obitelji,

- objasniti istraživačke metode i pristupe koje se koriste u socijalnom radu s obitelji u

odnosu na druge znanstvene discipline koje se bave temom obitelji,

- definirati različite pristupe i kriterije u određenju pojma obitelji,

- prepoznatiraznolikost oblika obitelji i promjene u strukturi i funkcijama obitelji,

- izdvojiti i diskutirati osnovne sociološke perspektive u pristupu obitelji,

- opisati različitateorijska polazištaurazumijevanju obiteljskih procesa (bračni/partnerski

odnosi, roditeljstvo, međugeneracijski odnosi),

- identificirati obiteljske potrebe i rizike s kojima se susreće obitelj u svom funkcioniranju

tijekom životnog ciklusa obitelji i objasniti koncept obiteljske otpornosti,

- prepoznati i objasnitiosnovne elementeprocjene, planiranja i intervencija u socijalnom

radu s obitelji.Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati vrijednosno različita polazišta u promatranju obitelji,

- interpretirati dinamičke procese koji zahvaćaju obitelj,

- koristiti smjernice iz različitih teorijskih pristupa uprepoznavanju rizika i zaštitnih

čimbenika u obiteljskom okruženju,

- koristiti znanja iz područja obiteljskog prava te prava i usluga u socijalnoj skrbi u

planiranju intervencija u radu s obitelji u riziku,

- skicirati faze provedbe procesa planiranih promjena u radu s obitelji.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati različite definicije i tipologije obitelji,

- usporeditipromjene u strukturi i funkcijama obitelji u različitim društvenim i vremenskim

razdobljima,

- izdvojiti različite rizikei zaštitne čimbenike koji utječu na funkcioniranje obitelji (na

mikro, mezzo i makro razini),

- analizirati različite oblike podrške obiteljima u riziku.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati ključne elemente u procjeni obiteljskih potreba i rizika

- organizirati prikupljene informacije o obitelji,

- sastavitiobiteljsku anamnezu,

- predlagati primjenu pojedinih prava i usluga te potrebnih intervencija namijenjenih

razrješavanju obiteljskih problema.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati promjene u funkcijama obitelji te njezin značaj u suvremenom društvu,

- usporediti prednosti i nedostatke različitih teorijskih pristupa obitelji u sagledavanju

obiteljskih procesa,

- procijeniti prisutnost zaštitih i rizičnih čimbenika na razini obitelji,- valoriziratipotencijale obitelji za prevladavanje poteškoća na razini pojedinih članova i

obitelji kao sustave te potrebu za provođenjem profesionalnih intervencija.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 analitički promišljati i obrazložiti svoja stajališta temeljem usvojenih ishoda učenja,

 izražavati se širim i bogatijim vokabularom stručnih pojmova,

 reflektirati osobna iskustva povezana s tematskim okvirom nastave,

 introspektivno pratiti razvoj osobnih kapaciteta za profesionalni rad,

 pokazati bolje komunikacijske vještine i vještine timskog rada.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera usvojenih ishoda koji se odnose na primjenu, sintezu, vrednovanje te praktične i generičke vještine provodi se kroz sudjelovanje u radioničkom radu u malim grupama na seminarima, kroz vođenje rasprava i sudjelovanje u diskusijskim grupama na seminarima te kroz pisanje seminarskih radova.