OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu
Katedra za područja socijalnog rada
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 62018
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Ispitni rokovi:
  • 30. 01. 2020.
  • 13. 02. 2020.
  • 23. 04. 2020.
  • 04. 06. 2020.
  • 18. 06. 2020.
  • 02. 07. 2020.
  • 10. 09. 2020.
  • 24. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu Socijalni rad - 7. semestar
3.0 62018
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
Literatura
Blažeka, S.; Dramski odgoj u radu s djecom i mladima. U J. Janković i A. Peko (ur.), Zajedno jači 2.; Proni centar za socijalno podučavanje (2002), str. 83-101
Blažeka Kokorić, S., Majdak, M., + Rumenović, M.; Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela; Kriminologija i socijalna integracija, 19(1) (2011), str. 99-110
Boal, A.; Igre za glumce i ne-glumce; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2009)
Gruić, I.; Prolaz u zamišljeni svijet:Procesna drama ili drama u nastajanju: priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima; Golden marketing (2002)
Janković, J., Blažeka, S., + Rambousek, M.; Dramske tehnike u prevenciji poremećaja u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih s posebnim potrebama; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 7 (2) (2000), str. 197-223
Krušić, V. (ur.); Ne raspravljaj, igraj! Priručnik forum-kazališta; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2007)
Scher, A., + Verrall, C.; 100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o. (2005)
Scher, A., + Verrall, C.; Novih100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o (2006)
Skripta iz predavanja;
Fileš, G. i sur.; Zamisli, doživi, izrazi!Dramske metode u nastavi hrvatskoj jezika; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2008)
Krušić, V.; Dramski odgoj - svjetski pokret; Umjetnost i dijete, 27(4/5/6) (1995)
Krušić, V.; Terapijske mogućnosti drame. U M. Prstačić (ur.), Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala: radovi s međunarodnog simpozija; Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju i Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 269-274
Lekić, K. i sur.; Igram se, a učim.Dramski postupci u razrednoj nastavi; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2007)
Neelands, J.; Structuring Drama Work: A handbook of available forms in theatre and drama; Cambridge University Press (1990)
Opis predmeta
Kolegij ima namjeru upoznati zainteresirane studente s povijesnim razvojem dramske pedagogije i suvremenim pristupima u dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladima te mogućnošću korištenja različitih dramsko-pedagoških postupaka u socijalnom radu. Također na kolegiju će studenti steći praktična znanja o mogućnosti upotrebe određenih tehnika u radu s različitim grupama korisnika, o indikacijama kada i s kim i na koji način je poželjno koristiti pojedinu tehniku, ciljevima koji se ovakvim radom mogu postići te prednostima i mogućim poteškoćama pri njihovu korištenju.
Predmet omogućuje studentima i proradu nekih osobnih sadržaja te rad na tema od šireg društvenog značaja koje sami studenti prepoznaju kao važne i bitne, posebno za profesiju socijalnog rada. Osnovna svrha predmeta je razvijanje vještina kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja te podizanje nivoa senzibiliziranosti, osviještenosti studenta o mogućnosti osobnog aktivnog djelovanja u smjeru rješavanja određenih društvenih problema kroz primjenu dramsko-pedagoških postupaka u profesiji socijalnog rada (npr. problem nasilja, socijalna isključenost, rodna perspektiva i slično).
Sadržaj predmeta
- Pojam "dramski odgoj - odgojna drama",
- Razvoj suvremene dramske pedagogije u svijetu,
- Dramski rad s djecom i mladima u Hrvatskoj,
- Dramske igre,
- Dramske vježbe,
- Dramske improvizacije,
- Procesna drama i različite dramske tehnike,
- Forum-teatar,
- Play-back teatar,
- Korištenje elemenata psihodrame u individualnom i grupnom radu,
- Mogućnost primjene dramsko-pedagoških postupaka s različitim grupama korisnika u
socijalnom radu (prednosti i moguće poteškoće).
Ispitni rokovi
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
23. 04. 2020.
04. 06. 2020.
18. 06. 2020.
02. 07. 2020.
10. 09. 2020.
24. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove, ciljeve i načela u primjeni dramsko-pedagoških postupaka u socijalnom radu,

- objasniti obilježja suvremenog pristupa u dramskom radu s djecom i mladima u odnosu na tradicionalni pristup,

- izdvojiti aktualne probleme i grupe korisnika koje bi bilo poželjno obuhvatiti programima baziranim na dramskom pristupu,

- opisati kada, s kim i na koji način je poželjno koristiti određene dramske tehnike u socijalnom radu,

- diskutirati o prednostima i nedostacima primjene ovakvih oblika rada u profesiji socijalnog rada,

- identificirati specifičnosti dramskih igra, scenskih vježbi i improvizacija,

- objasniti osnovne elemente procesne drame, forum teatra i teatra zrcaljenja (play-back teatra).

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati mogućnost primjene dramskih tehnika u radu s različitim korisnicima,

- koristiti stečena znanja o različitim dramskim tehnikama u osmišljavanju i provedbi praktičnih radionica i projekata u socijalnom radu,

- demonstrirati proradu osobnih sadržaja i tema od šireg društvenog značaja kroz primjenu dramsko-pedagoškog pristupa u socijalnom radu,

- sprovesti različite dramske aktivnosti u grupnom radu s korisnicima.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti razvoj i aktualne trendove u području dramske pedagogije u Republici Hrvatskoj s razvijenim zapadnim zemljama,

- analizirati primjenjivost različitih oblika dramskog rada u profesiji socijalnog rada,

- razlikovati faze grupnog rada i mogućnost primjene različitih dramskih aktivnosti u pojedinoj fazi,

- izdvojiti sličnosti i razlike forum teatra i teatra zrcaljenja,

- kategorizirati različite dramske tehnike u okviru procesne drame.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- planirati ciljeve, korisnike i kontekstualne uvjete za provedbu projekata bazirane na primjeni dramskih metoda u socijalnom radu,

- organizirati radioničke aktivnosti tako da prate načelo postupnosti i procesnosti, te da poštuju dobrovoljnost sudjelovanja i slobodu izražavanja svakog korisnika,

- predlagati mogućnost primjene dramskih radionica za pojedine kategorije korisnika usmjerenih na razrješavanje specifičnih problema,

- pripremiti razrađen primjer radionice s fokusiranim ciljevima i metodama dramskog rada.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati nivo osobne osviještenosti i senzibiliziranosti za određene društvene probleme i izražene potrebe korisnika u različitim segmentima,

- preispitati osobne potencijale i strukturalna ograničenja za primjenu dramskih tehnika u profesionalnoj ulozi socijalnog radnika,

- usporediti prednosti i nedostatke primjene dramskih i drugih kreativnih metoda u socijalnom radu,

- valorizirati uporabnu vrijednosti stečenih znanja i vještina kroz konkretni rad s korisnicima.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 pokazati vještine kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja,

 jasnije verbalizirati svoja stajališta tijekom grupnog rada,

 osvijestiti značaj neverbalne komunikacije,

 pokazati sposobnost prepoznavanja i usmjeravanja grupnih procesa,

 reflektirati osobna iskustva povezana s tematskim okvirom nastave,

 pokazati bolje komunikacijske vještine, vještine scenskog/javnog nastupa te vještine grupnog rada.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera usvojenih ishoda vezanih uz kolegij „Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu“ provodi se kroz praćenje uspješnosti savladavanja ishoda kroz radionički oblike nastave te kroz završni pismeni rad. U pismenom završnom radu svaki student treba pokazati poznavanje temeljnih pojmova i mogućnosti primjene dramskog rada u profesiji socijalnog radnika, te sposobnost praktičnog korištenja stečenih vještina kroz kreativno, samostalno osmišljavanje jedne dramske radionice namijenjene određenoj grupi korisnika (prema osobnom izboru).

Kvaliteta završnog rada se procjenjuje prema sljedećim kriterijima: 1. kvalitetno elaborirana potreba za provođenjem projekta u određenom području/s određenim korisnicama/primjenom dramskih tehnika, 2. kreativnost ideje i predloženih aktivnosti, 3. strukturiranost i primjerenost odabranih aktivnosti, usklađenost s ciljevima projekta i potrebama korisnika, 4. preglednost završnog rada, korištenje i pravilno citiranje različitih izvora…)

Završna ocjena iz kolegija izražava se na skali od 1 (nedovoljan) do 5 (odličan), a rezultat je procjene kvalitete završnog pismenog rada i njegove usmene obrane (2/3 ukupne ocjene) te kvalitete sudjelovanja studenta u radioničkom dijelu nastave (1/3 ukupne ocjene).

Opis načina za provjeru pojedinih ishoda učenja:

- provjera usvojenih ishoda koji se odnose na znanje, razumijevanje, analizu te praktične i generičke vještine provodi se kroz završni pismeni rad i usmeni ispit.

- provjera usvojenih ishoda koji se odnose na primjenu, sintezu, vrednovanje te praktične i generičke vještine provodi se kroz sudjelovanje u diskusijama i radioničkom radu na nastavi te kroz pisanje završnog rada i usmeni ispit.