TRAUMATIZACIJA DJECE I MLADIH:
Traumatizacija djece i mladih
Traumatizacija djece i mladih
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 166863
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Traumatizacija djece i mladih Socijalni rad - 2. semestar
4.0 166863
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
Briere, J.N.; Child Abuse Trauma: Theory and Treatment of the lasting Effects; Sage (1992)
Bilić, V., Buljan Flander, G., i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom; Naklada Slap (2012)
Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D.; Zlostavljanje i zanemarivanje djece.; Marko M (2003)
Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja; Naklada Slap (2003)
Allen, J.G; Coping with trauma: Hope through understanding; American Psychiatric Publishing (2005)
Levy, T.M. i Orlans, M.; Attachment, trauma and healing: Understanding and treating Attachment Disorder in children and Families; CWLA Press (1998)
Van der Kolk, B.A.; Developmental Trauma Disorder - Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories; Psychiatric Annals (2005), str. 401- 408
Opis predmeta
Upoznati studente s izvorima stresa i traume u djetinjstvu/mladosti (uključujući zanemarivanje i zlostavljanje), objasniti njihove posljedice, upoznati studente s temeljnim načelima pružanja podrške i intervencijama u radu s traumatiziranim djetetom te načelima multidisciplinarnosti i etičkim dilemama u radu.
Upoznati ih sa specifičnostima prvog razgovora (intervjua) s traumatiziranim (zlostavljanim) djetetom te s njegovim roditeljima.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

  • Opisati i razlikovati izvore stresa i traume u djetinjstvu/mladosti (uključujući zanemarivanje i zlostavljanje)
  • Prepoznati posljedice traumatskih događaja u djetinjstvu/mladosti (uključujući zanemarivanje i zlostavljanje)
  • Razumjeti specifičnosti traumatizacije djece i mladih u donosu na traumatizaciju odraslih
  • Identificirati rizične i zaštitne činitelje za traumatizaciju djece/mladih.
  • Razumjeti suvremene pristupe podrške djeci i važnost multidisciplinarnog pristupa i suradnje stručnjaka u različitim sustavima
  • Prosuditi situacije kad je nužna multidisciplinarna procjena traumatiziranog djeteta i razumjeti uloge pojedinih stručnjaka
  • Objasniti i opisati temeljna načela pružanja podrške traumatiziranom djetetu u obitelji i zajednici i te načela pružanja podrške obitelji.
  • Razumjeti i opisati postupke u prvom razgovoru sa zlostavljanim djetetom
  • Razumjeti i kritički analizirati etičke dileme stručnjaka u radu s traumatiziranim/zlostavljanim djetetom
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

- povećanu sposobnost procjene traumatiziranog djeteta i mlade osobe i njegove prilagodbe

- povećanu sposobnost interveniranja putem tretmanskih i savjetodavnih intervencija s djecom i mladima i njihovim obiteljima nakon traumatskih događaja

- povećanu sposobnost procjene vrste intervencija i pomoći djetetu

- povećanu sposobnost identificiranja svoje uloge u radu s traumatiziranim djetetom

- povećanu sposobnost provođenja prvog razgovora s djetetom u svrhu njegovog najboljeg interesa nakon zlostavljanja

- povećanu sposobnost integriranja i analize informacija iz različitih stručnih izvora

- povećanu sposobnost kritičkog vrednovanja stručne literature i prakse

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Pismeni ispit od 3 pitanja otvorenog tipa koja se odnose na sve teme obrađene u okviru kolegija.

Odgovori na pitanja se temelje na analizi i povezivanju literature i materijala s predavanja, razumijevanju i kritičkom vrednovanju vlastitog profesionalng iskustva u kontekstu novih spoznaja stečenih na kolegiju. Vrednovat će se stupanj ovladavanja spoznajama prezentiranim na kolegiju i njihova primjena na primjerima pružanja podrške traumatiziranoj djeci i njihovim obiteljima te na primjerima razumijevanja vlastite stručne uloge u radu s traumatiziranom djecom.

Obavijesti