OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihologija - seminar
Socijalna psihologija - seminar
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31839
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna psihologija - seminar Socijalni rad - 4. semestar
5.0 31839
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Zbog korištenja slobodne studijske godine, u akad. god. 2019./ 2020. konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu mailom na npecnik@pravo.hr.

Nazorova 51, soba 2
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Utorkom od 10:00 do 11:00 sati.

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su (1.) produbljivanje i proširivanje znanja iz područja opće i razvojne psihologije stečenog u okviru predmeta "Socijalna psihologija" , (2.) samostalan rad na odabranoj temi iz nekog od užih tematskih cjelina iz područja kolegija "Uvod u psihologiju" uz stručno vodstvo nastavnika i (3.) rad na prezentacijskim vještinama i vještini rasprave u grupi.

Tematske cjeline:
Socijalizacijski procesi.
Socijalna percepcija i kognicija: Spoznaja socijalne okoline. Percepcija i procjenjivanje drugih. Stavovi. Utjecaj stavova socijalnih radnika na stručno djelovanje.
Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje. Prosocijalno ponašanje i altruizam.
Socijalna podrška. Bliski odnosi.
Unutargrupni procesi. Međugrupni procesi.
Korisnici socijalne skrbi kao objekti društvenih predrasuda.
Sukobi među grupama u zajednici i njihovo prevladavanje.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. izabrati pouzdane i za temu relevantne znanstvene i stručne izvore informacija među mnoštvom informacija na internetu.

2. sažeti ključne znanstvene i stručne spoznaje o određenoj temi iz odabranih izvora literature.

3. kategorizirati prikupljene informacije o temi i organizirati ih u smislena poglavlja.

4. izraditi koncept seminarskog rada.

5. prezentirati, objasniti i opisati ključne spoznaje o odabranoj temi i diskutirati o njoj s auditorijem studenata.

6. ilustrirati opisane spoznaje primjerima iz prakse.

7. usporediti i povezati nalaze različitih istraživanja o istoj temi.

8. uočiti sličnosti i razlike te eventualno ponuditi interpretaciju za pronađena nesuglasja unutar literature.

9. navesti korištene izvore literature prema pravilima navođenja literature.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

 sposobnost upravljanja vremenom

 sposobnost za samostalno učnje i nadogradnju znanja

 osnovne vješine upotrebe račnala

 sposobnost korišenja sustava za e-učnje (moodle)

 sposobnost analize i sinteze gradiva

 sposobnost kritičog preispitivanja informacija

 sposobnost iznošnja argumenata u grupnoj diskusiji

 sposobnost komunikacije sa stručjacima dodirnih područa (psiholozi, sociolozi, liječici)

 vješina pismenog izražvanja i strukturiranog prikaza informacija o određnoj temi

 prezentacijske vješine

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Prva domaća zadaća - provjera ishoda učenja pod rednim brojevima 1.,2. i 9.

Zadatak u okviru prve domaće zadaće sastoji se u pretraživanju znanstvenih izvora literature o odabranoj temi (znanstvene baze podataka – EBSCO, Science Direct i Hrčak), odabiranju tri rada (dva na engleskom i jedan na hrvatskom jeziku), sažimanju ključnih nalaza istraživanja unutar svakog rada te referiranje na izvore literature prema APA stilu. Ocjene variraju na ljestvici od 1 do 5.

Druga domaća zadaća - provjera ishoda učenja pod rednim brojevima 1.,2. i 9.

Zadatak u okviru druge domaće zadaće je pročitati jedan od ponuđenih klasičnih znanstvenih radova iz područja socijalne psihologije te napisati sažetak na najviše 1 stranici (font Times New Roman, veličina 12, prored 1.5). Unutar sažetka potrebno je napisati kratak uvod, navesti ciljeve istraživanja, tko su bili sudionici, ukratko opisati postupak, eksplicitno navesti nezavisne i zavisne varijable, sažeti rezultate istraživanja i kratko objasniti implikacije rezultata. Ocjene variraju na ljestvici od 1 do 5.

Izlaganje o odabranoj temi iz područja psihologije - provjera ishoda učenja pod rednim brojevima 1., 2.,3.,4.,5., 6. i 9.

Student izlaže prezentaciju (u MS power pointu) o odabranoj temi iz područja psihologije pred ostalim studentima. Prilikom ocjenjivanja vrednuje se jasnoća prezentiranja, znanje i razumijevanje, organizacija sadržaja, uključivanje publike, vještine izlaganja, držanje zadanog vremenskog okvira, adekvatno referiranje na izvore literature i originalnost. Ocjene variraju od 1 do 5.

Izrada seminarskog rada o odabranoj temi iz područja psihologije - provjera ishoda učenja pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. i 9.

Student piše seminarski rad o odabranoj temi u opsegu od 7 do 10 stranica teksta (prored 1.5, Times New Roman 12, standardne margine). Seminarski rad se ocjenjuje na ljestvici od 1 (nedovoljan) do 5 (izvrstan), a vrednuju se sljedeća četiri elementa:

1. Organizacija i integracija sadržaja (prepoznatljiva preporučena struktura seminarskog rada, jasno definiran cilj rada, strukturiranost, jasnoća i logički slijed u iznošenju informacija)

2. Razumijevanje sadržaja (dubinsko ili površno procesiranje; teorijska utemeljenost seminara (akademska razina) i praktična primjena sadržaja, kritičko razmišljanje o temi: suprotstavljena gledišta i stavovi, zaključci potkrijepljeni jasnim argumentima)

3. Vještina izražavanja (uvažavanje gramatike jezika i interpunkcijskih pravila, znanstveni, objektivni stil pisanja)

4. Korištenje znanstveno utemeljene i stručne literature (pravilno navođenje referenci u tekstu i u popisu literature – prema APA stilu, korištenje obvezne i dopunske preporučene literature, minimalno 5 izvora, izbjegavanje korištenja nerecenziranih izvora literature)