OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihologija
Socijalna psihologija
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31891
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Izvođači: doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2020.
  • 12. 02. 2020.
  • 22. 04. 2020.
  • 03. 06. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 01. 07. 2020.
  • 02. 09. 2020.
  • 16. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna psihologija Socijalni rad - 4. semestar
4.0 31891
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Zbog korištenja slobodne studijske godine, u akad. god. 2019./ 2020. konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu mailom na npecnik@pravo.hr.

Nazorova 51, soba 2
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Utorkom od 10:00 do 11:00 sati.

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (Predavanja)

utorkom od 14:30 do 15:30 ili prema dogovoru putem e-maila

Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.; Socijalna psihologija. Poglavlja 1-13.; Zagreb: MATE (2005), str. 2-503
Pennington, D. C.; Osnove socijalne psihologije. Poglavlje:Socijalizacija.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (1997), str. 34-56, 58-66
Pećnik, N.; Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece.; Dijete i društvo, 10 (1/2) (2008), str. 99-117
Hewstone, M., Stroebe, W.; Socijalna psihologija: europske perspektive.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2003)
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.; Socijalna psihologija.; Zagreb: MATE (2005), str. 504-589
Pennington, D. C.; Osnove socijalne psihologije. Poglavlje:Socijalizacija.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (1997)
Pećnik, N.; Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju.; Dijete i društvo, 10 (1/2) (2008), str. 99-117
Pećnik, N., Tokić, A.; Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pogled iz tri kuta, izazovi i podrška; Zagreb: Ministarstvo obitelji, brnitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
Opis predmeta
Studenti će usvojiti relevantna znanja iz područja socijalnog utjecaja, međuljudskih odnosa, psihologije malih grupa i međugrupnih procesa koja doprinose teorijskoj utemeljenosti stručnih procjena, intervencija i evaluacije u socijalnom radu. Uz to, povećat će osjetljivost za složene socijalne utjecaje na doživljavanje i ponašanje socijalnih radnika prilikom donošenja stručnih procjena i odluka te provođenja intervencija s pojedincima i grupama.

Sadržaj predmeta
- Socijalizacijski procesi. Primjene teorije privrženosti u socijalnom radu. Roditeljstvo.
- Socijalna percepcija i kognicija: Spoznaja socijalne okoline. Percepcija i procjenjivanje drugih (stvaranje impresija, atribucijski modeli, pristranosti u atribuiranju , implicitne teorije ličnosti). Izvori pogrešaka u opažanju i procjenjivanju osoba - primjeri iz prakse socijalnog rada.
- Stavovi (struktura i funkcije, odrednice stavova, teorije konzistencije, odnos stavova i ponašanja, persuazija). Utjecaj stavova socijalnih radnika na stručno djelovanje.
- Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; načini smanjenja). Prosocijalno ponašanje i altruizam (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; promicanje). Socijalna podrška. Interpersonalna privlačnost i ljubav.
- Unutargrupni procesi: Formiranje i struktura grupe. Grupna kohezija i norme. Članstvo u grupi i socijalni identitet. Socijalna kategorizacija. Grupna dinamika i uloge. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalni pritisak i konformizam. Popuštanje i pokoravanje autoritetu. Difuzija odgovornosti. Vodstvo i moć. Donošenje odluka u grupi.
- Međugrupni procesi: Stereotipi, predrasude i diskriminacija. Uzroci stereotipa i predrasuda i načini njihovog prevladavanja. Korisnici socijalne skrbi kao objekti društvenih predrasuda.
Sukobi među grupama u zajednici i njihovo prevladavanje.
Ispitni rokovi
29. 01. 2020.
12. 02. 2020.
22. 04. 2020.
03. 06. 2020.
17. 06. 2020.
01. 07. 2020.
02. 09. 2020.
16. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti:

1. definirati ključne pojmove iz područja socijalizacije, socijalne kognicije i percepcije, stavova i persuazije, međuljudskih odnosa te unutargrupnih i međugrupnih procesa.

2. opisati i objasniti procese u osnovi spoznaje socijalne okoline i socijalne percepcije te izvore pogrešaka u opažanju i procjenjivanju drugih.

3. opisati i objasniti vrste stava, vezu stava i ponašanja te uvjete javljanja i načine smanjivanja kognitivne disonance te prepoznati mogućnosti primjene u socijalnom radu.

4. analizirati dominantne teorije u području socijalizacije, bliskih odnosa, agresivnog i prosocijalnog ponašanja te objasniti mogućnosti primjene u socijalnom radu.

5. identificirati različite unutargrupne procese te njihov utjecaj prilikom procjenjivanja i donošenja odluka u socijalnom radu.

6. objasniti uzroke i učinke međugrupnih procesa te predložiti načine smanjivanja predrasuda i rješavanja sukoba.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći:

 sposobnost upravljanja vremenom

 sposobnost za samostalno učnje i nadogradnju znanja

 osnovne vješine upotrebe račnala

 sposobnost korišenja sustava za e-učenje (moodle)

 sposobnost analize i sinteze gradiva

 sposobnost kritičog preispitivanja informacija

 sposobnost iznošnja argumenata u grupnoj diskusiji

 sposobnost komunikacije sa stručnjacima dodirnih područa (psiholozi, sociolozi, liječnici)

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

Dva kolokvija ili pismeni ispit

Provjera ishoda učenja pod rednim brojevima od 1. do 6.

Kolokviji i pismeni ispit sastoje se od različitih oblika pitanja kao što su pitanja višestrukog izbora (s 1 točnim odgovorom), pitanja točno-netočno, pitanja na nadopunjavanje i pitanja otvorenog tipa. Odgovor na pojedino pitanje može studentu donijeti 0, ½ ili 1 bod, odnosno -1 bod (ukoliko je student pogrešno odgovorio na pitanje tipa točno-netočno).

Usmeni ispit

Provjera ishoda učenja pod rednim brojevima od 1. do 6.

Usmeni ispit sastoji se od tri pitanja kojima se procjenjuje povezivanje i razumijevanje gradiva.