Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Diplomski i završni radovi primljeni u knjižnicu SCSR-a od 2009./10. ak. godine

DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RADOVI 

 

VAŽNA OBAVIJEST :

U AK. GOD. 2015/16. U SKLADU SA ZAKONSKOM OBVEZOM, DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RADOVI UPISUJU SE U REPOZITORIJ "DABAR" , TE TAMO MOŽETE VIDJETI POPIS AUTORA I NASLOVA  ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA, KAO I SAŽETKE I KLJUČNE RIJEČI UZ SVAKI RAD

https://dabar.srce.hr/ 

 

Osim ovog popisa u čitaonici knjižnice dostupni su popisi diplomskih i završnih radova klasifcirani prema mentoru i prema temama.

Diplomske i završne radove ranijih generacija (od ak. god.2010.-2011.) možete vidjeti u repozitoriju Knjižnice.

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA PRIMLJENI U KNJIŽNICU U AK. GOD. 2017./18.

(abecednim slijedom)

 

AKMAČIĆ, Sara: Iskustva i doživljaji volontiranja iz perspektive mladih A- 10029 

ARTUKOVIĆ, Franciska: Autizam kod djece A-10001

BADROV, Marija: Posvojiteljske obitelji - izazovi prilagodbe i reakcije okoline A- 10046 

BANIĆ, Katarina: Darovitost djece s teškoćama u razvoju A- 10085 

BLAŽEKOVIĆ, Sanja: Ispadanje iz srednjoškolskog obrazovanja u zemljama EU: uzroci mjere prevencije A- 10103 

BOKUN, Marijana: Volontiranje mladih u Hrvatskoj: doprinosi li volontiranje mladih njihovoj konkurentnosti na tržištu rada? A- 10089 

BOLFEK, Ana: Proces tugovanja kod djece i adolescenata uslijed gubitka roditelja A- 10097 

BOŽIČEK, Nikolina: Uloga asistenata u nastavi u inkluziji djece s teškoćama u razvoju A- 10081 

BREZAK, Maja: Mucanje i metode formalne podrške djeci i mladima u RH i svijetu A- 10070

BRTAN, Martina Socijalna anksioznost adolescenata A- 10111 

CETINA, Nikolina: Roditeljska podrška, roditeljski nadzor i učestalost kockanja kod adolescenata A- 10102 

CVRTNJAK, Tea: Reakcije okoline na seksualno zlostavljanje djece A- 10109 

ČAR, Marijana Integracija djece s oštećenjem sluha u odgojno-obrazovni sustav A- 10121 

ČEKO, Dora: Koncept neovisnog življenja osoba s invaliditetom A- 10027 

ČEŠLJAR, Jelena: Nezaposlenost i mjere zapošljavanja mladih u RH od 1980-ih do danas

A- 10114 

ČRNEK, Petra: Obiteljski rizični čimbenici za rizična ponašanja adolescenata A- 10119 

ČUTURA, Tea: PTSP kod djece A- 10049 

ĆOSIĆ, Klaudija: Obilježja obitelji djece i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja A- 10040

DELIĆ, Tina: Resocijalizacija mladih u sukobu sa zakonom A- 10088 

DIJAN, Sara: Emocionalne posljedice razvoda po djecu A- 10055 

DIMITRIĆ, Ivana: Seksualnost osoba s invaliditetom A- 10028 

DUVNJAK, Andrea: Srodničko udomiteljstvo djece A- 10047 

DUŽAIĆ, Silvija: Psihosocijalna rehabilitacija osoba oboljelih od PTSP-a A- 10053 

FRANJIĆ, Monika: Mirovine ostvarene prema posebnim propisima u RH A- 10115 

FRANJKIĆ, Ivana: Nasilje nad djecom i mladima A- 10117 

GALIĆ, Ivana: Udomiteljstvo djece s poteškoćama u ponašanju A- 10075 

GORETA, Dajana: Radna sposobnost osoba oboljelih od shizofrenije A- 10092 

GRDIĆ, Petra: PTSP kao posljedica ratnog iskustva u Hrvatskoj A- 10048 

GRLAČ, Karlo: Organiziranje zajednice u Međimurskoj županiji A- 10104 

GRUEVSKI, Nikolina: Nasilje nad LGBT populacijom A- 10067 

HERCEG, Jelena: Neverbalna komunikacija u savjetovanju A- 10072 

HIRŽIN, Martina: Fenomenologija nasilja u obitelji  A- 10026 

HORVAT, Kristina: Konceptualizacija samoozljeđivanja mladih A- 10057 

HORVATINOVIĆ, Dorotea: Uloga roditelja u razvoju agresivnog ponašanja djece i mladih A- 10086 

HRGA, Monika: Prikaz udomiteljstva djece u skandinavskim zemljama A- 10036 

HRVOJ, Petra: Povezanost empatije i vršnjačkog nasilja kod mladih A- 10064 

HUMSKI, Nikolina: Međugeneracijski odnosi u obitelji s ostarjelim članom A- 10096 

JANTOL, Sarah: Savjetovanje i osobe starije životne dobi A- 10062 

JELIĆ, Martina: Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje i uloga obitelji A- 10110 

JOVIĆ, Tena: Vjera i obitelj djece s teškoćama u razvoju A-9996

JURAVIĆ, Ellis: Odrednice prostitucije kao kažnjivog ponašanja u RH A- 10123 

JURINIĆ, Jakov: Emocionalno zlostavljanje djece u obitelji A- 10107 

JURKOVIĆ, Dora: Mogućnosti socijalnog rada s grupom s pripadnicima navijačkih skupina A- 10045 

JURKOVIĆ, Josipa: Koristi i rizici društvenih mreža A- 10050 

JUSUP, Dona: Siromaštvo romske populacije u Hrvatskoj A- 10042 

KAJIĆ, Doris: Pravci razvoja obiteljske politike RH A- 10113 

KALIM, Goran: Prosocijalno ponašanje i altruizam A- 10082 

KLASIČEK, Ena: Uloga socijalnog radnika u pružanju podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju A- 10068 

KOLARIĆ, Ana: Društvene mreže i njihov utjecaj na mentalno zdravlje mladih A- 10056 

KONJETIĆ, Ana: Položaj žena na tržištu rada - fenomen staklenog stropa A- 10024 

KONJEVIĆ, Anamarija: Ovisnosti mladih A- 10105 

KRTANJEK, Anja: Psihosocijalna podrška ženama oboljelima od raka dojke A- 10069 

KRTIĆ, Darija: Manipulacija djecom u procesu brakorazvoda A- 10108

KUCEL, Nikolina: Socioterapija u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije A- 10032 

KUJUNDŽIĆ, Anđela Suočavanje obitelji s malignim oboljenjima djeteta A- 10074 

KURTUŠIĆ, Marija: Aspekti rane intervencije u djetinjstvu A- 10090 

LOVRIĆ, Jasmina: Ageizam i diskriminacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada A- 9999

LJUBEK, Diana: Povezanost igranja multiplayer igrica na internetu s internaliziranim problemima mladih A- 10076 

LJUBIĆ, Petra: Uloga socijalnog radnika u procesu prilagodbe pojedinca na razdoblje treće životne dobi A- 10094 

MALJUNA, Ivana: Granični poremećaj ličnosti A- 10033 

MARGETIĆ, Vlatka: Realitetna terapija u različitim aspektima socijalnog rada A- 10080 

MARIĆ, Karla: Primjena grupnog rada s osobama ovisnima o alkoholu A- 10030 

MARINOVIĆ, Vjera: Problem ovisnosti o kockanju i utjecaj na obitelj A- 10093 

MATANOVIĆ, Emilija: Socijalna podrška uključivanju djece s intelektualnim teškoćama u redoviti sustav obrazovanja A- 10051 

MILOVANOVIĆ, Lara: Uloga supervizije u razvoju kompetencija studenata socijalnog rada A- 10066 

MIŠETA, Valentina: Osnaživanje roditeljskih kompetencija i zaštita djece u situacijama brakorazvoda A- 10077 

OČKO, Ivana: Mladi na društvenim mrežema: rizična komunikacija i kontakti A- 10112 

ORŠULIĆ, Martina: Nasilje u adolescentskim vezama A- 10043 

PARIĆ, Antonia: Fenomenologija i etiologija prostitucije A- 10124 

PAVIČIĆ, Franciska: Socioterapijske metode u liječenju opsesivno kompulzivnog poremećaja A- 10061 

PAVLINUŠIĆ, Sara: Socijalna slika grada Sinja A- 10122 

PERIĆ, Ivana: Neki etički aspekti u radu sa osobama oboljelim od alzheimerove demencije A- 10034 

PERIĆ, Martina: Kvaliteta života mladih s obzirom na razvojna obilježja zajednice A- 10037 

PERNAR, Josipa: Učiteljska procjena učestalosti emocionalnih teškoća i društveno neprihvatljivog ponašanja učenika te procjena potencijala i resursa škole da zadovolji njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe A- 10041

PETRUŠIĆ, Angela: Mladi i ovisnost o internetu A-10012

POČEKAL, Antonia: Karakteristike kockanja kod adolescenata A-10011

PREVENDAR, Mirna: Elektroničko vršnjačko nasilje među adolescentima A- 10063 

PRODANOVIĆ, Tena: Savjetovanje s mladima u sukobu sa zakonom A- 10060 

RABOTEG, Miljenka: Utjecaj obitelji i okoline na razvoj eksternaliziranih problema kod mladih A- 10106 

RADMANOVIĆ, Nikolina: Konzumacija alkohola kod mladih zbog konformiranja s vršnjacima i kvalitete obiteljskih interakcija A- 10044 

RAKOŠEC, Zlata: Podrška volonterima forum teatra u radu s mladima A- 10079 

RAUCH, Zrinka: Institucionalno nasilje nad osobama starije životne dobi A- 10031 

RUBEŠA, Marina: Konzumacija psihoaktivnih sredstava i kaznena djela mladih A-10000

RUKAVINA, Petra: Anoreksija i bulimija: obilježja poremećaja i mogućnosti tretmana A- 10058

RUKLIĆ, Nikolina: Programi podrške ovisnicima o drogi u RH A- 10025  70/A

SEKULIĆ, Ana-Marija: Emocionalno zlostavljanje u partnerskim odnosima A- 10038 

SILIĆ, Karla: Mobbing u profesiji socijalnog rada A- 10095 

STANIČIĆ, Ana: Siromaštvo osoba s invaliditetom A- 10116 

STOJANOVIĆ, Zrinka: Psihičko nasilje nad starijim osobama A- 10035

SVETINA, Monika Obitelj kao rizični i zaštitni čimbenik za razvoj rizičnih ponašanja kod mladih A- 10120 

ŠAGI, Andreja: Međunarodno posvojenje A- 10071 

ŠALOV, Nives: Djeca i moderne tehnologije A- 9998

ŠORGIĆ, Nika Stigmatizacija maloljetnika s društveno neprihvatljivim ponašanjem A- 10087 

ŠTURLAN, Marina: Siromaštvo i osobe starije životne dobi A- 10078 

ŠUŠIĆ, Petra: Grupni rad u penalnom sustavu A- 10059 

TIPURA, Marija: Mogućnosti primjene e-učenja u socijalnom radu A- 9997

VALEČIĆ, Dorotea: Zapošljavanje mladih nakon izlaska iz alternativne skrbi A- 10054 

VARELA, Ana: Značaj i mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova A- 10023

VASILIĆ, Rada: Zapošljivost socijalnih radnika na europskom tržištu rada: s fokusom na Ujedinjeno Kraljevstvo A- 10013

VINSKI, Nikola: Nasilje nad djecom u školi: uloga vršnjaka A- 10091 

VLADIĆ, Antonia: Podrška maloljetnim majkama i trudnicama A- 10073 

VLAŠIĆ, Lucija: Mentalno zdravlje profesionalnih sportaša A- 10084 

VUČEMALOVIĆ VRANJIĆ, Marina: Uloga vršnjaka u razdoblju adolescencije A- 10118 

VUK, Doroteja: Obrazovanje djece s teškoćama u razvoju A- 10039 

VUKIĆ, Ana: PTSP A- 10065 

ŽIVKOVIĆ, Lorena: Socijalna okolina darovite djece A- 10052 

ŽUPIĆ, Ema: Privrženost djece koja odrastaju u dječjim domovima A- 10083 

 

 

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2017./18.

(abecednim slijedom)

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

 

IKIĆ, Ines: Prilagodba na studij studenata Socijalnog rada i predanost institucije njihovom uspjehu A- 10005

JAKOPČEVIĆ, Mateja: Mogućnosti i praksa sudjelovanja civilnog društva u oblikovanju javnih politika u Republici Hrvatskoj  A- 10003

SOKOLOVIĆ, Rebeka: Usporedna analiza politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj i Švedskoj A- 10014

TRTANJ, Ana: Dječje siromaštvo u najslabije razvijenim zemljama svijeta A- 10004

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

(abecednim slijedom)

 

ANDRIĆ, Sandra: Osobni i okolinski faktori rizika za nastanak kriminaliteta maloljetnika A-9956  (33/F)

ANTIĆ, Mirela: proces donošenja odluke o posvojenju i pripreme za posvojenje – perspektive potencijalnih posvojitelja

A-9733 (34/I)

BAKŠIĆ, Irena: Elektroničko nasilje među osnovnoškolcima na području grada Gline A-9958  (33/M)

BEREND, Helena: Prilagodba obitelji na PTSP iz perspektive supruga oboljelih branitelja A-9724 (34/S)

BERNARDIĆ, Lucija: Uloga obiteljske medijacije u prevenciji nasilja nad starijim osobama A-9963  (44/Ga)

BIKIĆ, Iva: Stigmatizacija osoba s tjelesnim invaliditetom A-9603 (65/D)

BLAŽAJEC, Ivana: Podrška udomiteljima tijekom skrbi za dijete A-9948  (22/I)

BOTIČKI, Irena: Izbjeglice i azilanti: izazov za socijalni rad A-9858  (70/S)

BUKOVČAN, Dijana: Razvoj socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova A-9966  (51/Ki)

BULJAT, Martina: Romi i položaj žena Romkinja iz perspektive socijalnih radnika A-9840  (62/C)

BUTORAC, Željka: Posvojenje „teže“ posvojive djece u Hrvatskoj A-9619 (22/I)

BUŽLETA, Dina: Povezanost vršnjačkog nasilja i konzumacije psihoaktivnih sredstava kod mladih   A-9770 (70/F)

CAPE, Andreja: Iskustva roditelja o prilagodbi djece na razvod braka A-9751 (34/I)

CETINSKI, Dolores: Nasilje među djecom u školi i školska klima A- 9611 (59/M)

ČEKO, Mate: Doživljaj pripreme za brak iz perspektive oženjenih osoba A-9718 (34/I)

ČIČAK, Ivana: Izazovi udomiteljstva djece s poremećajima u ponašanju iz perspektive stručnjaka A-9620 (47/I)

ČOP, Gabrijela: Etika i vrijednosti u socijalnom radu - od socijalizma do postmoderne A-9825  (20/G)

ČOSIĆ, Julijana: Odnosi unutar obitelji prema članovima starije životne dobi A-9833  (47/J)

ČREP, Nives: Pristupi uključivanja djece u medijaciju razvoda s obzirom na obilježja djeteta A-9736 (22/Ga)

ČRNILA, Vlatka: Stavovi građana Varaždinske županije prema zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama A-9843  (65/D)

DAUTOVIĆ, Barbara: Iskustva stručnjaka u provedbi treninga socijalnih vještina s odraslim osobama s teškoćama mentalnog zdravlja  A-9791  (55/P)

DODIG, Franka: povezanost konzumacije droga i samopoimanja adolescenata A-9752 (55/A)

DOSEGOVIĆ, Gabrijela: Modeli i podrške posvojiteljskim obiteljima A-9757 (47/I)

DRAGIČEVIĆ, Tatjana: Rizični i zaštitni činitelji u kontekstu siromaštva A-9960  (35/B)

DUJMIĆ Ilić, Marina: Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv                  siromaštva  A-9794  (69/Kf)

ESIH, Ana-Marija: Proaktivnost i motivacija studenata za organiziranje i sudjelovanje u socijalnim akcijama – doživljaj studenata socijalnog rada A-9711 (68/Gb)

FILIPOVIĆ, Valerija: Socijalni rad i zlostavljanje starijih osoba A-9832  (44/J)

FREY, Sara: Dob i spol kao čimbenici rizika za rizična ponašanja A-9846  (1/F)

FUSIĆ, Jelena: Kvaliteta sustava predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj A-9767 (60/Ke)

FUZUL, Tea: Doživljaj procesa pripreme djeteta za posvojenje iz perspektive stručnjaka A-9621 (47/I)

GABELICA, Anamarija: Dinamika nasilja u partnerskim odnosima A-9762 (1/T)

GAĆINA, Diana: Uloga centara za socijalnu skrb u promicanju profesije socijalnog rada A-9607 (20/Gb)

GAJČEVIĆ, Josipa: Socijalna integracija osuđenika u sustavu probacije A-9988  (70/Ea)

GAJSKI, Petra: Doživljaji socijalne podrške majki s tjelesnim invaliditetom A-9730 (65/D)

GAŠPAR, Sonja: Doživljaj deinstitucionalizacije djece od 0-7 godina u domovima socijalne skrbi iz perspektive socijalnih radnika A-9856  (47/Gb)

GEMBEC, Marija:  Mogućnosti i izazovi korištenja modernih tehnologija u praksi socijalnog rada A-9848  (59/Ga)

GLAMATOVIĆ, Dajana: Dostupnost informacija o autizmu za uspješno roditeljstvo A-9726 (22/I)

GLAVAŠ, Mirna: Roditeljstvo mladih majki bez neformalne podrške A-9951  (24/F)

GOLUBIĆ, Josipa: Elektroničko nasilje kod studenata A-9847  (59/V)

GROZAJ, Mateja: Model milosrđa i invaliditeta A-9755 (28/D)

GUSIĆ, Franjica: Prevencija i ublažavanje siromaštva djece predškolske dobi u RH A-9715 (26/Kh)

HABIJANEC, Nataša: Posredna traumatizacija kod socijalnih radnika zaposlenih u centrima za socijalnu skrb A-9979  (68/Gb)

HINEK, Silvija: Suživot s osobama kojima je dijagnosticiran poremećaj iz autističnog spektra: iskustva braće i sestara A-9969  (54/I)

HORVAT, Martina: samoranjavanje kod adolescenata A-9753 (55/P)

HORVATIĆ, Jelena: Iskustvo prilagodbe na razvod braka roditelja iz perspektive studenata socijalnog rada A-9855  (34/I)

HRIBAR, Djurdica: Radna motivacija osoba na dugotrajnom bolovanju A-9854  (28/D)

IVANAC, Kristina: Socijalni rad i ljudska prava - povijesni razvoj i perspektive A-9827  (17/G)

IVANOVIĆ-SAMAC, Željka: Djeca s teškoćama u razvoju u institucijama  A-9792  (22/L)

JAKOBEK, Mirna: Udomiteljstvo za odrasle osobe na području nadležnost CZSS Našice A-9965  (47/I)

JANDRIĆ, Ivana: Povezanost kvalitete roditeljskog odnosa s kvalitetom bliskih odnosa njihove djece A-9953  (24/O)

JANDRIĆ, Maja: Obrazovne perspektive djece koja žive u uvjetima siromaštva A-9823  (35/N)

JELIČIĆ, Antonija: Obilježja partnerskog odnosa i nasilje u vezama mladih A-9976  (63/T)

JENJIĆ, Vesna: Formalna i neformalna podrška obiteljima djece sa sindromom Down A-9735 (65/D)

JOVIĆ, Katarina: Iskustva roditelja djece koja boluju od rijetkih bolesti (Williams sindrom i Bulozna epidermoliza) – izazovi i preporuke A-9759 (62/D)

JUG, Lucija: Percepcija prakticiranja duhovnosti socijalnih radnika i nekih obilježja primjene duhovnosti u socijalnom radu   A-9774 (28/G)

JUREC, Ivona: Uključivanje rodne perspektive u javne politike i prakse A-9764 (72/C)

JURETA, Lucija: Odrastanje u obiteljima istospolnih partnera A-9834  (47/I)

KAFADAR, Jozefina: Provedba deinstitucionalizacije u ustanovama skrbi za djecu A-9949  22/L

Kalandrin, Nina: Položaj pripadnika navijačke skupine i zakonska regulativa: perspektiva nogometnih navijača A-9748 (59/M)

KAPEŠ, Kristina: Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu prema tjelesnom kažnjavanju djece A-9720 (24/O)

KARAMAZAN, Katarina: Rizici korištenja interneta kod učenika 7. i 8. razreda osnovne škole u Gospiću A-9763 (59/M)

KASIPOVIĆ, Ivona: Iskustvo beskućništva mladih izašlih iz alternativne skrbi A-9947  (22/B)

KATIČIN, Magdalena: Roditeljstvo osoba s tjelesnim invaliditetom A-9978  (65/I)

KLETUŠ, Maša: Doživljaj majčinstva i izvori podrške maloljetnih majki smještenih u ustanovu socijalne skrbi A-9838 (24/L)

KLJAJIĆ, Marija: Radni uvjeti, zadovoljstvo poslom i nasilje nad djelatnicima centra za socijalnu skrb A-9849  (70/Gb)

KONČIĆ, Petra: Kvaliteta intimne veze i načini rješavanja sukoba kod mladih A-9828  (63/O)

KONICIJA, Kristina: Kvaliteta obiteljske podrške kod korisnika Doma za starije osobe Maksimir A-9959  (34/D)

KOPARAN, Natalia: Gestalt pristup u radu na unaprijeđenju partnerskih i obiteljskih odnosa A-9962  (42/Ga)

KORUŠAC, Matej: Odrednice spremnosti na pomoć u situacijama fizičkog nasilja u partnerskim vezama mladih A-9989 (75/T)

KOVAČ, Tanja: Slika o sebi i internalizirani problemi A-9613 (33/O)

KRALJ, Dina: Rizično ponašanje učenika srednje škole na području Svetog Ivana Zeline A-9610 (33/F)

KRČAR, Mateja: Iskustvo udomiteljstva u romskim naseljima u Međimurskoj županiji.  A-9719 (47/I)

LAKATOŠ, Mia: Pomoć i podrška obiteljima korisnika terapijskih pasa iz perspektive stručnjaka A-9970  (59/Gb)

LATIN, Valentina: (Ne)usklađenost obrazovanja i posla mladih osoba A-9738 (50/U)

LAZAR, Lea: Pozitivni utjecaj korištenja pasa pomagača na osobe s invaliditetom A-9732 (65/D)

LEKO, Zrinka: Rizična seksualna ponašanja mladih A-9756 (33/F)

LENGYEL, Anja: Individualno planiranje u udomiteljstvu A-9839  (20/I)

LEVAK, Kristina: Izazovi rada s osobama oboljelim od demencije iz perspektive formalnih njegovatelja A-9750 (23/J)

LUJETIĆ, Josipa: Postupanje centra za socijalnu skrb prema protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji  A-9788  (1/T)

LUKIĆ, Suzana: Odrednice Zadovoljstva partnerskim odnosom kod mladih osoba A-9714 (50/O)

MAJTAN, Mia: Odrednice obrazovnih ishoda kod mladih osoba A-9725 (50/O)

MARDEŠIĆ, Mia: Kvaliteta života osoba s duševnim smetnjama - perspektiva korisnika usluge case managmenta i osoba smještenih u dom za odrasle A-9850  70/P

MARIČIĆ, Anđela: Postupanje centra za socijalnu skrb Karlovac u slučajevima prijava nasilja u obitelji A-9614 (1/T)

MARIJAN, Andrea: Primjena transakcije analize u savjetovanju  A-9790  (42/Go)

MIČUGA, Martina: Izazovi suočavanja u obitelji sa stigmom prema psihičkoj bolesti A-9731 (68/I)

MIHAJLČOVIĆ, Una: Ovisnosti kod osoba s invaliditetom A-9826  (65/D)

MIHALJ, Elena: Uloga duhovnosti u donošenju odluke, pripremi i realizaciji posvojenja A-9822  (34/I)

MIHINICA, Ana Maria: Eutanazija osoba s invaliditetom A- 9993 (65/E)

MIHOLIĆ, Helena: Grupni rad sa žrtvama partnerskog nasilja – pogled iznutra A-9713 (35/T)

MIKŠA, Maja: Iskustvo s nasiljem u obitelji i naslje u studentskim vezama A- 9991 (1/T)

MLINARIĆ, Mateja: Ljudska prava zatvorenika A-9967  (62/M)

MOKUS, Martina: Uloga obiteljske podrške u procesu liječenja ovisnosti o alkoholu A-9712 (68/A)

MOLNAR, Ana: Roditeljska kontrola u korištenju interneta A-9972  (59/I)

MOŽANIĆ, Maria: Profesionalni stres i sagorijevanje stručnjaka pomažućih profesija u radu s osobama društveno neprihvatljivog ponašanja A-9609 (33/Gb)

MUDROVČIĆ, Dubravka: Odgovor socijalne države na ekonomsku krizu u području politike zapošljavanja i socijalne pomoći A-9716 (26/Kb)

NERALIĆ, Antonija: Programi prevencije nasilja u vezama mladih iz perspektive djelatnika srednjih škola A-9974  (63/Gc)

NOVAK, Monika: Obilježja medijatora i stručnjaka uključenih u edukaciju iz medijacije A-9729(59/Ga)

NOVOSEL, Katarina: Mladi i konzumacija sredstava ovisnosti A-9954 (33/A)

PALAVRA, Sanja: Karakteristike počinitelja nasilja nad djecom u obitelji A-9760 (1/T)

PANSINI ŠKUNCA, Ivana: Stavovi roditelja o opravdanosti tjelesnog kažnjavanja djece, roditeljski stres i podrška A-9765 (47/I)

PANSINI ŠKUNCA, Valentina: Stavovi prema nasilju u vezama mladih i percepcija roditeljskog prihvaćanja/odbijanja A-9964  (47/I)

PAŠALIĆ, Mirna: Deinstitucionalizacija i transformacija skrbi za djecu iz perspektive stručnjaka A-9971  (59/Gb)

PENAVA, Iva: Komparativna analiza radnih migracija iz Republike Hrvatske u Saveznu Republiku Njemačku A-9741 (51/Kb)

PERAN, Nikolina: Koncept osnaživanja u različitim terapijskim modalitetima i mogućnost njegove primjene u socijalnom radu A-9824  (20/Ga)

PEREĆAK, Ines: Ovisnost o internetu kod studenata  A-9795  (59/M)

PERICA, Ana: Prikaz prakse društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj A-9945  (17/Ki)

PODOBNIK, Martina: Elektroničko nasilje kod adolescenata A-9942  (1/M)

POŠTIĆ, Gorana: Roditeljstvo osoba s intelektualnim teškoćama A-9841  (65/D)

 

PUČE, Ante: Povezanost samopoimanja i rizičnih ponašanja studenata A-9618 (63/O)

PUSTAK, Lana: Uloga socijalne okoline u obilježjima klađenja kod mladih osoba u gradu Zagrebu A-9975  (63/F)

RADOŠEVIĆ, David: Grupni  rad s vojnim veteranima oboljelim od PTSP-a – perspektiva veterana   A-9769 (35/N)

RAMLJAK, Stipe: Komparativni prikaz kvalitete života tranzicijskih zemalja Europske unije A-9857  (51/Kh)

ROGINA, Dalia: Individualni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade: iskustva mladih rizičnog ponašanja uključenih u tretman A-9961  (42/F)

ROGOZ, Jelena: Slika o sebi kod djevojaka društveno neprihvatljivog ponašanja A-9612 (33/F)

RUKAVINA, Martin: Izazovi uključivanja osoba s invaliditetom u visokoškolsko obrazovanje A-9844  (20/D)

STOJANOVIĆ, Antea: Primjena individualnih planova u centrima za socijalnu skrb Šibensko-Kninske županije u radu s osobama s invaliditetom  A-9793  (20/M)

ŠANDOR, Iva: Iskustva probacijskih službenika u korištenju sustava procjene počinitelja kaznenih djela A-9955  (33/Ea)

ŠIMATOVIĆ, Marija: Roditeljstvo i invaliditet - perspektiva roditelja A-9946  (20/D)

ŠKILJAN, Sara: Povezanost kvalitete života i duhovnosti roditelja odraslih osoba s invaliditetom  A-9789  (28/D)

ŠUPERBA, Zorana: Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj A-9742 (65/D)

ŠUŠNJARA, Martina: Samoosnaživanje osoba s psihosocijalnim teškoćama A-9982  (68/M)

TILINGER, Ana: Neki oblici skrbi o članu obitelji oboljelom od demencije A-9749 (23/J)

TKALEC, Sara: Pravo na odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama od najranije dobi – iskustva roditelja A-9758 (62/D)

TURAN, Mia: Osobe s invaliditetom kao žrtve i počinitelji nasilja A-9977  (65/D)

TUTIĆ GROKŠA, Ivana: Subjektivna dobrobit nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade A-9734 (68/Kb)

VLAŠIĆ, Helena: Stavovi studenata medicinskih fakulteta o osobama s invaliditetom A-9766 (65/D)

VRDOLJAK, Tajana: Nevidljiva generacija - mentalno zdravlje djece roditelja različitog ratnog iskustva Domovinskog rata A-9950  (24/D)

VRTARIĆ, Bernarda: Pravo djece na ostvarivanje kontakta s roditeljem koji je na izdržavanju kazne zatvora: perspektive stručnjaka A-9957  (33/Gb)

VUIĆ, Ines: Financijsko zlostavljanje starijih osoba A-9617 (44/J)

VUKOREPA, Tina: Djeca roditelja osoba s invaliditetom iz perspektive stručnjaka A-9845  (20/Gb)

ZANIĆ, Anamaria: Stavovi i percepcija studenata zagrebačkog sveučilišta o korisnicima materijalne socijalne pomoći A-9723 (26/Gb)

ZORČEC, Kristina: Obiteljska kohezivnost i načini rješavanja sukoba među partnerima u obiteljima osoba ovisnih o alkoholu A-9842  (47/I)

ZORČIĆ, Andrea: Socijalni rad i demencija u Hrvatskoj i svijetu A-9615 (23/J)

ZRINSKI, Kristina: Obilježja počinitelja nasilja u partnerskim odnosima kojima je izrečena sigurnosna i zaštitna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti A-9761 (1/T)

ŽELJEŽNJAK, Kristina: Odrasle osobe s autizmom A-9608 (65/D)

ŽIVKOVIĆ, Aleksandra: Percepcija učitelja razredne nastave o siromaštvu djece A-9616 (35/N)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana