Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Diplomski i završni radovi primljeni u knjižnicu SCSR-a od 2009./10. ak. godine

DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RADOVI 

 

VAŽNA OBAVIJEST :

U AK. GOD. 2015/16. U SKLADU SA ZAKONSKOM OBVEZOM, DIPLOMSKI I ZAVRŠNI RADOVI UPISUJU SE U REPOZITORIJ "DABAR" , TE TAMO MOŽETE VIDJETI POPIS AUTORA I NASLOVA  ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA, KAO I SAŽETKE I KLJUČNE RIJEČI UZ SVAKI RAD

https://dabar.srce.hr/ 

 

Osim ovog popisa u čitaonici knjižnice dostupni su popisi diplomskih i završnih radova klasifcirani prema mentoru i prema temama.

Diplomske i završne radove ranijih generacija (početak od ak. god.2010.-2011.) možete vidjeti u repozitoriju Knjižnice.

 

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU 2019. GODINE 

(abecednim slijedom)

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

ČIČAK, Anamarija: Važnost uloge očeva u odgoju djeteta i podrška očevima djece predškolske dobi A- 10219

POSAVEC: Jelena: Odgovor zajednice na izazov suživota s izbjeglicama : iskustva gradskog naselja Dugave u Zagrebu  A- 10214

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

 

BUČIĆ, Ana: Nasilničko ponašanje i maloljetnička delikvencija A-10207 

BIRKIĆ, Anđela: Stvaranje i održavanje bliskih odnosa kod aseksualnih osoba: meta-sinteza A-10208 

ĐURA, Ljiljana: Edukacija kao faktor promjene stava prema osobama oboljelima od shizofrenije  A-10213 

JAREŠ, Matea: Supervizija psihosocijalnog rada u Hrvatskoj  A-10217 

KEDŽO, Tereza:  Razvoj sustava podrške za posvojiteljske obitelji   A-10215 

KOVAČ, Ana     Alkoholizam kao rizik na mentalno zdravlje    A-10216 

TADIĆ, Paula: Energetsko siromaštvo u Republici Hrvatskoj  A-10218 

VERDEL, Lea: Stigmatizacija osoba s problemom ovisnosti o alkoholu  A-10209 

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA PRIMLJENI U KNJIŽNICU 2019. GODINE

 

ILIĆ, Marija: Uporaba psihoaktivnih sredstava među studentima A- 10211

MARIĆ, Marija: Terapija ovisnosti A- 10210 

 

DIPLOMSKI RADOVI PRIMLJENI U KNJIŽNICU AK. GOD. 2017./18.

(abecednim slijedom)

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

 

BEKAVAC, Antonia: Izazovi praktične primjene konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH  A-10144

ČATIPOVIĆ, Ramona: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj A-10185 

DUGAC, Marija: Percepcija rada u udrugama za osobe s invaliditetom A-10171 

FIJAČKO, Ivana: Dječje siromaštvo i stilovi roditeljstva A-10202 

IKIĆ, Ines: Prilagodba na studij studenata Socijalnog rada i predanost institucije njihovom uspjehu A- 10005

JAKOPČEVIĆ, Mateja: Mogućnosti i praksa sudjelovanja civilnog društva u oblikovanju javnih politika u Republici Hrvatskoj 

A- 10003

KLARIĆ, Ivana: Roditeljske prakse i ideali skrbi za djecu jasličke dobi te primjerenost mjera obiteljske politike A-10193 

KUŠT, Dorotea: Potencijali integracije imigranata kroz socijalno poduzetništvo A-10183 

MAJSTORIĆ, Kristina: Socijalne investicije i novi socijalni rizici A-10145 

PAVLOVIĆ, Ivona: Socijalna poduzeća za radnu integraciju u RH A-10178 

ROZMAN, Sandra: Univerzalni temeljni dohodak A-10175  

SOKOLOVIĆ, Rebeka: Usporedna analiza politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj i Švedskoj A- 10014

STRMOTA, Ivana: Komparativna analiza položaja mladih na tržištu rada u RH i EU A-10184 

ŠIKIĆ, Rosanda: Uloga minimalnog dohotka u politici prema siromaštvu u zemljama EU

A-10179 

TRTANJ, Ana: Dječje siromaštvo u najslabije razvijenim zemljama svijeta A- 10004

VARGA, Mirna: Iskustva očeva na roditeljskom dopustu u gradu Zagrebu A-10176 

 

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

(abecednim slijedom)

AGATIĆ, Nikol: Pripisivanje odgovornosti za nasilje u partnerskim vezama A-10135 

ANDRIJANIĆ, Ana: Etički izazovi istraživanja nasilja nad djecom u obitelji A-10182 

BADŽIM, Josipa: Gestalt psihoterapija A-10139 

BALEN, Vedrana: Iskustva odrastanja u obitelji s roditeljem oboljelim od PTSP-a A-10133 

BARIŠEC, Edita: Rizična ponašanja vezana uz prehranu i vježbanje i obiteljsko funkcioniranje mladih A- 10100 

BENIĆ, Tena: Razumijevanje emocija kao zaštitni čimbenik mentalnog zdravlja A-10157 

BERLANČIĆ, Dražen: Uloga socijalnog rada u promicanju prava čovjeka na zdrav okoliš A-10009

BEUSAN, Lina: Odnos percipirane roditeljske kontrole i problema u ponašanju adolescenata A-10134 

BIĆANIĆ, Mateja: Socijalizacijske grupe kao oblik podrške djeci i mladima A-10152 

BIJELIĆ, Luna: Iskustva roditelja s inkluzivnim obrazovanjem njihove djece sa Sindromom Down  A-10131 

BIRKIĆ, Anđela: Stvaranje i održavanje bliskih odnosa kod aseksualnih osoba: meta-sinteza A- 10208

BOSAK, Tena:  Obilježja različitih ponašanja adolescenata na internetu A-10162 

BOŠNJAK, Martina: Seksualnost i intimnost osoba starije životne dobi A- 10010

BRUNSKO, Klara: Oblici podrške mladim osobama ovisnima o internetu  A-10174 

ČATIPOVIĆ, Ramona: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj A-10185 

ĆURČIĆ, Ivana: Zeleni socijalni rad A- 10006

ĐURĐEVIĆ, Maja: Objektivni i subjektivni pokazatelji blagostanja u zemljama EU A- 10101 

ĐUZEL, Josipa: Socio-ekonomske determinante motivacije za roditeljstvo A-10132 

FILIPČIĆ, Danijela: Kaznena djela protiv imovine počinjenja od strane maloljetnika A-10203 

FIŠKUŠ, Nela: Organizirano stanovanje - oblik pružanja podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici          A-10195 

GORIČKI, Helena: Socio-demografske promjene i promjene socijalne države A-10142 

HENC, Lorena: Očuvanost obiteljskih veza i percepcija podrške od članova obitelji kod osoba s duševnim smetnjama pod institucionalnim oblikom skrbi A-10128 

HRANJ, Marina: Palijativna skrb za djecu A-10153 

HRŠAK, Roman: Prevencija rizičnih ponašanja kod djece i mladih A-10127 

IVČEK, Karla: Perspektive trenera u para taekwondo-u A-10163 

JUKIĆ, Doria: Koncept Kazališta potlačenih u obrazovanju socijalnih radnika i radnica A-10140 

JULARIĆ, Marija: Elektroničko nasilje među djecom i ponašanja roditelja vezana uz djetetove aktivnosti na internetu          A-10158 

JURIĆ, Ena: Stavovi prema tjelesnom kažnjavanju djece u obitelji  A-10130 

JURIĆ, Inga: Specifični izazovi posvojenja djece starije životne dobi A-10190 

KLARIĆ, Ivana: Roditeljske prakse i ideali skrbi za djecu jasličke dobi te primjerenost mjera obiteljske politike A-10193 

KLEPIĆ, Suzana: Bake i djedovi – uloga u skrbi za djecu u obitelji  A- 10007

KOZJAK, Valentina: Škola za roditelje-iskustva sudjelovanja roditelja polaznika te njihov doživljaj promjena u roditeljstvu A-10155 

KUŠT, Dorotea: Potencijali integracije imigranata kroz socijalno poduzetništvo A-10183 

LONČAR, Dijana: Dječje siromaštvo - iskustvo zemalja Europske Unije i Republike Hrvatske A-10173 

LOZIĆ, Klaudija: Okvirni kurikulum za djecu s teškoćama u razvoju: iskustva stručnjaka A -10016

LUKIČEVIĆ, Ivana: Iskustvo rada stručnjaka različitih profila na slučajevima otuđivanja djece od roditelja A-10194 

MARIČEVIĆ, Lora: Profesionalni stres u pomagačkim strukama A-10201 

MARIĆ, Iva: Obilježja elektroničkog nasilja među adolescentima A-10204 

MARKUŠIĆ ŠTROK, Augustina: Međuvršnjačko nasilje putem interneta kod djece s teškoćama u razvoju A-10160 

MATASIĆ, Dolores: Trgovina ljudima u 21. st. A-10154 

MATOŠ, Lucija: Psihosocijalni rizici za nastanak i razvoj demencije A-10187 

MEĐIMOREC, Ksenija: Percepcija roditeljskog ponašanja i poteškoće u ponašanju kod mlađih adolescenata A-10181 

MIHALEC, Draženka:  Komparativna analiza reproduktivnih prava u Hrvatskoj, Nizozemskoj i Irskoj A-10138 

MIHALJEVIĆ, Ivana: Roditeljstvo i invaliditet - perspektiva stručnjaka A-10150 

MOSLAVEC, Elanora: Trgovanje ljudima na području EU Marina Milić Babić A-10161 

MRAVAK, Simona: Stigma i sram u kontekstu siromaštva  A-10198 

MUŠANOVIĆ, Adriana: Resursi lokalne zajednice u podršci djeci i mladima koji žive u siromaštvu: primjer grada Varaždina A-10200 

PAVLIĆ, Dina: Rana intervencija, interdisciplinarnost i transdisciplinarnost iz rakursa stručnjaka A-10199 

PAVLINIĆ, Silvija: Iskustva roditeljstva prilikom izdržavanja zatvorske kazne A-10189 

PAVLOVIĆ, Ivona: Socijalna poduzeća za radnu integraciju u RH Danijel Baturina A-10178 

PEHAR, Martina: Iskustva logoterapeuta u radu s korisnicima A-10146 

PETEK, Jelena: Povezanost samopoštovanja, oblika privrženosti ljubavnom partneru i nasilja u vezama mladih A- 100008

PETRUŠIĆ, Marija: Obiteljski činitelji i internalizirani problemi mladih A-10159 

PINTARIĆ, Petra: Profesionalna podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju: iskustva pružatelja usluga A-10164 

PINTER, Tomislav: Prednosti i nedostaci primjene transakcijske analize iz perspektive terapeuta i edukatora A-10148 

POLJAK, Petra: Iskustva žena koje su imale inducirani pobačaj - kvalitativni doprinos temi postabortivnog sindroma A-10169 

POSPIŠ, Tina: Mladi u riziku od siromaštva A-10167 

RAVLIJA, Dajana: Odnos društvenih mreža i kvalitete obiteljskih i prijateljskih odnosa te školskog postignuća A-10136 

RIHTER, Valentina: Nezaposlenost iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama A-10168 

RISOVIĆ, Katarina: Partnersko nasilje u starijoj životnoj dobi A-10196 

ROGINA, Irena: Pregled spoznaja o nasilju nad starijim osobama smještenima u ustanovama A-10141 

SAJKO, Vedrana: Percepcija nasilja nad starijim osobama A-10170 

SRŠAN, Marta: Profesionalni izazovi i psihosocijalni rizici u startup okruženju iz perspektive poduzetnika A-10143 

STANIĆ-LUČIN, Jelena: Nasilje nad ženom u partnerskoj vezi u maloj sredini A-10147 

STEFANOVIĆ, Mia:  Stavovi građana Primorsko-goranske županije prema zapošljavanju osoba s duševnim smetnjama  A-10191 

STILINOVIĆ, Ivana: Primjena logoterapije u palijativnoj skrbi A-10188 

STRMAC, Tamara: Specifičnosti i primjena seksualne terapije A-10192 

STRMOTA, Ivana: Komparativna analiza položaja mladih na tržištu rada u RH i EU A-10184 

ŠARČEVIĆ, Diana: Uzroci beskućništva A-10177 

ŠARE ALVIRA, Matea: Specifičnosti individualnog plana promjene u radu s osobama s intelektualnim poteškoćama A- 10098 

ŠEMIGA, Tena: Povezanost stavova o nasilju u vezama i percepcije muško-ženskih odnosa A-10129 

ŠIKIĆ, Rosanda: Uloga minimalnog dohotka u politici prema siromaštvu u zemljama EU  A-10179 

ŠIMUNIĆ, Stella: Rad s mladima kao dio profesije socijalnog  rada A-10149 

ŠOŠTARIĆ, Vedrana: Novo lice siromaštva - siromaštvo zaposlenih A- 10099 

TIMER, Ivana: Posljedice zlostavljanja djece u obitelji i važnost prevencije A-10197 

TOMIČIĆ, Valentina: Ples kao oblik fizičke aktivnosti u starosti A-10186 

TRCOL, Marion: Percepcija stručnjaka o stigmatiziranosti mladih društveno neprihvatljivog ponašanja A- 10015

TUĐEN, Klara:  Traumatizacija mladih s problemima u ponašanju A-10166 

TURNIŠKI, Valentina: Stigmatizacija mladih društveno neprihvatljivog ponašanja od strane vršnjaka A-10156 

VEOČIĆ, Ana: Obilježja medijacije razvoda u sustavu socijalne skrbi A-10165 

VERDEL, Lea: Stigmatizacija osoba s problemom ovisnosti o alkoholu A- 10209

VESELIČIĆ, Josipa: Psihičko zlostavljanje u obiteljima i psihičko nasilje u partnerskim vezama srednjoškolaca A-10205 

VIŠIĆ, Mia: Iskustva socijalnih radnika pri vođenju procesa planiranja i povratka djeteta u obitelj  A-10151 

VRBANEC, Valentina: Obilježja vršnjačkog nasilja kod adolescenata A-10137 

ZAVORKA, Anamaria: Učinak završavanja studija na mentalno zdravlje studenata: iskustva studenata diplomskog studija socijalnog rada   A-10172 

ZORIĆ, Bernarda: Motivacija za promjenom ponašanja ovisnika obzirom na oblik liječenja A-10180 

 

 

ZAVRŠNI RADOVI PRVOSTUPNIKA PRIMLJENI U KNJIŽNICU U AK. GOD. 2017./18.

 

(abecednim slijedom)

AKMAČIĆ, Sara: Iskustva i doživljaji volontiranja iz perspektive mladih A- 10029 

ARTUKOVIĆ, Franciska: Autizam kod djece A-10001

BADROV, Marija: Posvojiteljske obitelji - izazovi prilagodbe i reakcije okoline A- 10046 

BANIĆ, Katarina: Darovitost djece s teškoćama u razvoju A- 10085 

BLAŽEKOVIĆ, Sanja: Ispadanje iz srednjoškolskog obrazovanja u zemljama EU: uzroci mjere prevencije A- 10103 

BOKUN, Marijana: Volontiranje mladih u Hrvatskoj: doprinosi li volontiranje mladih njihovoj konkurentnosti na tržištu rada? A- 10089 

BOLFEK, Ana: Proces tugovanja kod djece i adolescenata uslijed gubitka roditelja A- 10097 

BOŽIČEK, Nikolina: Uloga asistenata u nastavi u inkluziji djece s teškoćama u razvoju A- 10081 

BREZAK, Maja: Mucanje i metode formalne podrške djeci i mladima u RH i svijetu A- 10070

BRTAN, Martina Socijalna anksioznost adolescenata A- 10111 

BUČIĆ, Ana: Nasilničko ponašanje i maloljetnička delikvencija a- 10207

BUŠLJETA, Kristina: "Sama je to tražila." : pripisuju li studenti pomažućih profesija krivnju žrtvi silovanja? A-10126 

CETINA, Nikolina: Roditeljska podrška, roditeljski nadzor i učestalost kockanja kod adolescenata A- 10102 

CVRTNJAK, Tea: Reakcije okoline na seksualno zlostavljanje djece A- 10109 

ČAR, Marijana Integracija djece s oštećenjem sluha u odgojno-obrazovni sustav A- 10121 

ČEKO, Dora: Koncept neovisnog življenja osoba s invaliditetom A- 10027 

ČEŠLJAR, Jelena: Nezaposlenost i mjere zapošljavanja mladih u RH od 1980-ih do danas A- 10114 

ČRNEK, Petra: Obiteljski rizični čimbenici za rizična ponašanja adolescenata A- 10119 

ČUTURA, Tea: PTSP kod djece A- 10049 

ĆOSIĆ, Klaudija: Obilježja obitelji djece i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja A- 10040

DELIĆ, Tina: Resocijalizacija mladih u sukobu sa zakonom A- 10088 

DIJAN, Sara: Emocionalne posljedice razvoda po djecu A- 10055 

DIMITRIĆ, Ivana: Seksualnost osoba s invaliditetom A- 10028 

DUVNJAK, Andrea: Srodničko udomiteljstvo djece A- 10047 

DUŽAIĆ, Silvija: Psihosocijalna rehabilitacija osoba oboljelih od PTSP-a A- 10053 

FRANJIĆ, Monika: Mirovine ostvarene prema posebnim propisima u RH A- 10115 

FRANJKIĆ, Ivana: Nasilje nad djecom i mladima A- 10117 

GALIĆ, Ivana: Udomiteljstvo djece s poteškoćama u ponašanju A- 10075 

GORETA, Dajana: Radna sposobnost osoba oboljelih od shizofrenije A- 10092 

GRDIĆ, Petra: PTSP kao posljedica ratnog iskustva u Hrvatskoj A- 10048 

GRLAČ, Karlo: Organiziranje zajednice u Međimurskoj županiji A- 10104 

GRUEVSKI, Nikolina: Nasilje nad LGBT populacijom A- 10067 

HERCEG, Jelena: Neverbalna komunikacija u savjetovanju A- 10072 

HIRŽIN, Martina: Fenomenologija nasilja u obitelji  A- 10026 

HORVAT, Kristina: Konceptualizacija samoozljeđivanja mladih A- 10057 

HORVATINOVIĆ, Dorotea: Uloga roditelja u razvoju agresivnog ponašanja djece i mladih A- 10086 

HRGA, Monika: Prikaz udomiteljstva djece u skandinavskim zemljama A- 10036 

HRVOJ, Petra: Povezanost empatije i vršnjačkog nasilja kod mladih A- 10064 

HUMSKI, Nikolina: Međugeneracijski odnosi u obitelji s ostarjelim članom A- 10096 

ILIĆ, Marija: Uporaba psihoaktivnih sredstava među studentima A- 10211

JANTOL, Sarah: Savjetovanje i osobe starije životne dobi A- 10062 

JELIĆ, Martina: Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje i uloga obitelji A- 10110 

JOVIĆ, Tena: Vjera i obitelj djece s teškoćama u razvoju A-9996

JURAVIĆ, Ellis: Odrednice prostitucije kao kažnjivog ponašanja u RH A- 10123 

JURINIĆ, Jakov: Emocionalno zlostavljanje djece u obitelji A- 10107 

JURKOVIĆ, Dora: Mogućnosti socijalnog rada s grupom s pripadnicima navijačkih skupina A- 10045 

JURKOVIĆ, Josipa: Koristi i rizici društvenih mreža A- 10050 

JUSUP, Dona: Siromaštvo romske populacije u Hrvatskoj A- 10042 

KAJIĆ, Doris: Pravci razvoja obiteljske politike RH A- 10113 

KALIM, Goran: Prosocijalno ponašanje i altruizam A- 10082 

KLASIČEK, Ena: Uloga socijalnog radnika u pružanju podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju A- 10068 

KOLARIĆ, Ana: Društvene mreže i njihov utjecaj na mentalno zdravlje mladih A- 10056 

KONJETIĆ, Ana: Položaj žena na tržištu rada - fenomen staklenog stropa A- 10024 

KONJEVIĆ, Anamarija: Ovisnosti mladih A- 10105 

KRTANJEK, Anja: Psihosocijalna podrška ženama oboljelima od raka dojke A- 10069 

KRTIĆ, Darija: Manipulacija djecom u procesu brakorazvoda A- 10108

KUCEL, Nikolina: Socioterapija u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije A- 10032 

KUJUNDŽIĆ, Anđela Suočavanje obitelji s malignim oboljenjima djeteta A- 10074 

KURTUŠIĆ, Marija: Aspekti rane intervencije u djetinjstvu A- 10090 

LOVRIĆ, Jasmina: Ageizam i diskriminacija starih osoba: diskriminacija starih osoba na tržištu rada A- 9999

LJUBEK, Diana: Povezanost igranja multiplayer igrica na internetu s internaliziranim problemima mladih A- 10076 

LJUBIĆ, Petra: Uloga socijalnog radnika u procesu prilagodbe pojedinca na razdoblje treće životne dobi A- 10094 

MALJUNA, Ivana: Granični poremećaj ličnosti A- 10033 

MARGETIĆ, Vlatka: Realitetna terapija u različitim aspektima socijalnog rada A- 10080 

MARIĆ, Karla: Primjena grupnog rada s osobama ovisnima o alkoholu A- 10030 

MARIĆ, Marijana: Terapija ovisnosti A- 10210

MARINOVIĆ, Vjera: Problem ovisnosti o kockanju i utjecaj na obitelj A- 10093 

MATANOVIĆ, Emilija: Socijalna podrška uključivanju djece s intelektualnim teškoćama u redoviti sustav obrazovanja A- 10051 

MILOVANOVIĆ, Lara: Uloga supervizije u razvoju kompetencija studenata socijalnog rada A- 10066 

MIŠETA, Valentina: Osnaživanje roditeljskih kompetencija i zaštita djece u situacijama brakorazvoda A- 10077 

OČKO, Ivana: Mladi na društvenim mrežema: rizična komunikacija i kontakti A- 10112 

ORŠULIĆ, Martina: Nasilje u adolescentskim vezama A- 10043 

PARIĆ, Antonia: Fenomenologija i etiologija prostitucije A- 10124 

PAVIČIĆ, Franciska: Socioterapijske metode u liječenju opsesivno kompulzivnog poremećaja A- 10061 

PAVLINUŠIĆ, Sara: Socijalna slika grada Sinja A- 10122 

PERIĆ, Ivana: Neki etički aspekti u radu sa osobama oboljelim od Alzheimerove demencije A- 10034 

PERIĆ, Martina: Kvaliteta života mladih s obzirom na razvojna obilježja zajednice A- 10037 

PERNAR, Josipa: Učiteljska procjena učestalosti emocionalnih teškoća i društveno neprihvatljivog ponašanja učenika te procjena potencijala i resursa škole da zadovolji njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe A- 10041

PETRUŠIĆ, Angela: Mladi i ovisnost o internetu A-10012

POČEKAL, Antonia: Karakteristike kockanja kod adolescenata A-10011

PREVENDAR, Mirna: Elektroničko vršnjačko nasilje među adolescentima A- 10063 

PRODANOVIĆ, Tena: Savjetovanje s mladima u sukobu sa zakonom A- 10060 

RABOTEG, Miljenka: Utjecaj obitelji i okoline na razvoj eksternaliziranih problema kod mladih A- 10106 

RADMANOVIĆ, Nikolina: Konzumacija alkohola kod mladih zbog konformiranja s vršnjacima i kvalitete obiteljskih interakcija A- 10044 

RAKOŠEC, Zlata: Podrška volonterima forum teatra u radu s mladima A- 10079 

RAUCH, Zrinka: Institucionalno nasilje nad osobama starije životne dobi A- 10031 

RUBEŠA, Marina: Konzumacija psihoaktivnih sredstava i kaznena djela mladih A-10000

RUKAVINA, Petra: Anoreksija i bulimija: obilježja poremećaja i mogućnosti tretmana A- 10058

RUKLIĆ, Nikolina: Programi podrške ovisnicima o drogi u RH A- 10025  70/A

SEKULIĆ, Ana-Marija: Emocionalno zlostavljanje u partnerskim odnosima A- 10038 

SILIĆ, Karla: Mobbing u profesiji socijalnog rada A- 10095 

STANIČIĆ, Ana: Siromaštvo osoba s invaliditetom A- 10116 

STOJANOVIĆ, Zrinka: Psihičko nasilje nad starijim osobama A- 10035

SVETINA, Monika Obitelj kao rizični i zaštitni čimbenik za razvoj rizičnih ponašanja kod mladih A- 10120 

ŠAGI, Andreja: Međunarodno posvojenje A- 10071 

ŠALOV, Nives: Djeca i moderne tehnologije A- 9998

ŠORGIĆ, Nika Stigmatizacija maloljetnika s društveno neprihvatljivim ponašanjem A- 10087 

ŠTURLAN, Marina: Siromaštvo i osobe starije životne dobi A- 10078 

ŠUŠIĆ, Petra: Grupni rad u penalnom sustavu A- 10059 

TIPURA, Marija: Mogućnosti primjene e-učenja u socijalnom radu A- 9997

VALEČIĆ, Dorotea: Zapošljavanje mladih nakon izlaska iz alternativne skrbi A- 10054 

VARELA, Ana: Značaj i mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova A- 10023

VASILIĆ, Rada: Zapošljivost socijalnih radnika na europskom tržištu rada: s fokusom na Ujedinjeno Kraljevstvo A- 10013

VINSKI, Nikola: Nasilje nad djecom u školi: uloga vršnjaka A- 10091 

VLADIĆ, Antonia: Podrška maloljetnim majkama i trudnicama A- 10073 

VLAŠIĆ, Lucija: Mentalno zdravlje profesionalnih sportaša A- 10084 

VUČEMALOVIĆ VRANJIĆ, Marina: Uloga vršnjaka u razdoblju adolescencije A- 10118 

VUK, Doroteja: Obrazovanje djece s teškoćama u razvoju A- 10039 

VUKIĆ, Ana: PTSP A- 10065 

ŽIVKOVIĆ, Lorena: Socijalna okolina darovite djece A- 10052 

ŽUPIĆ, Ema: Privrženost djece koja odrastaju u dječjim domovima A- 10083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana