OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Palijativna skrb
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 92256
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Štambuk
Ispitni rokovi:
  • 14. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Palijativna skrb Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 92256
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ana Štambuk

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
Literatura
Buckman, R.; Ne znam što reći; Školska knjiga (1995)
Tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi; Revija za socijalnu politiku, 3-4 (2002), str. 341-319
Brkljačić, M., Šamija, M., Belev, B., Strnad, M., Čengić, T.; Palijativna medicina.; Markulin, d.o.o. (2013)
Arambašić, L.; Gubitak, tugovanje, podrška.; Naklada Slap (2005)
Kubler - Ross, E., Kessler, D.; Pouke života - kako nas naša smrtnost može poučiti životu i življenju.; Biovega (2001)
Davies, E. and Higginson, I.; Palliative care - the solid facts.; World Health Organizations. (2004)
Hall, S., Petkova, H., Tsouros, A.D., Costantini, M. and Higginson, I.; Better palliative care for older people: better practicies; World Health Organizations. (2011)
Salajpal, T.; Darovane spoznaje: o umiranju; Alinea. (2004)
Ur. Kotnik, I., Zdeličan, J., Špoljar, G. i Brkić, S.; Palijativna skrb: priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetama; Hrvatska udruga prijatelja hospicija. (2011)
Preporuka Rec 24 Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organizaciji palijativne skrbi; Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb. (2003)
Opis predmeta
Razvoj hospicijske/palijativne skrbi u svijetu; Organizacija palijativne skrbi u EU; Definicija i načela palijativne skrbi; Modeli palijativne skrbi; Specifične potrebe umirućih: fiziološke, socijalne, psihološke i duhovne; Holistički pristup boli; Timski rad; Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi; Specifičnosti palijativne skrbi u radu s djecom i starijim osobama; Komunikacija s pacijentom; Obiteljski sastanci; Saopćavanje loših novosti (SPIKES - program); Eutanazija i besmisleno liječenje; Etička pitanja u palijativnoj skrbi; Žalovanje; Uloga volontera u palijativnoj skrbi.

Studenti će naučiti teorijska znanja vezana uz sadržaj predmeta, a specifične vještine vezane su uz: komunikacijske vještine - aktivno slušanje i saopćavanje loših novosti, vještine vezane uz suočavanje s realnošću i njegovanje nade kod pacijenta i obitelji, vještinu timskog rada i specifičnosti uloge socijalnog radnika, vještine uključivanja šire zajednice u podršku umirućima, posebno kroz volonterski rad.

Nastava se provodi kroz predavanja s vježbama iskustvenog učenja.

Predavanja vodi izv.prof.dr.sc. Ana Štambuk.

Ispit se polaže pismeno.
Ispitni rokovi
14. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.