OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Palijativna skrb
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 92256
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Štambuk
Ispitni rokovi:
 • 04. 02. 2020.
 • 18. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 08. 09. 2020.
 • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Palijativna skrb Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 92256
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ana Štambuk

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
Literatura
Buckman, R.; Ne znam što reći; Školska knjiga (1995)
Tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi; Revija za socijalnu politiku, 3-4 (2002), str. 341-319
Brkljačić, M., Šamija, M., Belev, B., Strnad, M., Čengić, T.; Palijativna medicina.; Markulin, d.o.o. (2013)
Arambašić, L.; Gubitak, tugovanje, podrška.; Naklada Slap (2005)
Kubler - Ross, E., Kessler, D.; Pouke života - kako nas naša smrtnost može poučiti životu i življenju.; Biovega (2001)
Davies, E. and Higginson, I.; Palliative care - the solid facts.; World Health Organizations. (2004)
Hall, S., Petkova, H., Tsouros, A.D., Costantini, M. and Higginson, I.; Better palliative care for older people: better practicies; World Health Organizations. (2011)
Salajpal, T.; Darovane spoznaje: o umiranju; Alinea. (2004)
Ur. Kotnik, I., Zdeličan, J., Špoljar, G. i Brkić, S.; Palijativna skrb: priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetama; Hrvatska udruga prijatelja hospicija. (2011)
Preporuka Rec 24 Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organizaciji palijativne skrbi; Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb. (2003)
Opis predmeta
Razvoj hospicijske/palijativne skrbi u svijetu; Organizacija palijativne skrbi u EU; Definicija i načela palijativne skrbi; Modeli palijativne skrbi; Specifične potrebe umirućih: fiziološke, socijalne, psihološke i duhovne; Holistički pristup boli; Timski rad; Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi; Specifičnosti palijativne skrbi u radu s djecom i starijim osobama; Komunikacija s pacijentom; Obiteljski sastanci; Saopćavanje loših novosti (SPIKES - program); Eutanazija i besmisleno liječenje; Etička pitanja u palijativnoj skrbi; Žalovanje; Uloga volontera u palijativnoj skrbi.

Studenti će naučiti teorijska znanja vezana uz sadržaj predmeta, a specifične vještine vezane su uz: komunikacijske vještine - aktivno slušanje i saopćavanje loših novosti, vještine vezane uz suočavanje s realnošću i njegovanje nade kod pacijenta i obitelji, vještinu timskog rada i specifičnosti uloge socijalnog radnika, vještine uključivanja šire zajednice u podršku umirućima, posebno kroz volonterski rad.

Nastava se provodi kroz predavanja s vježbama iskustvenog učenja.

Predavanja vodi izv.prof.dr.sc. Ana Štambuk.

Ispit se polaže pismeno.
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove iz područja palijativne skrbi ;

- definirati i objasniti specifične potrebe umirućih osoba;

- objasniti holistički pristup boli i timski rad;

- kritički vrednovati i prepoznati modele palijativne skrbi i način saopćavanja loših novosti;

- definirati vrste eutanazije;

- izdvojiti etička pitanja u palijativnoj skrbi:

- imenovati činitelje rizika u kompliciranom žalovanju:

- prepoznati ulogu volontera u palijativnoj skrbi

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći;

- opisati emocionalne, socijalne, psihološke i duhovne potrebe umirućih;

- izabrati i ilustrirati primjeren model skrbi za korisnika i obitelj

- demonstrirati komunikacijske vještine (aktivno slušanje) i saopćavanje loših novosti;

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- analizirati različite modele skrbi za korisnika i ulogu pojedinih stručnjaka u

timskom radu;

- usporediti kurativni i palijativni pristup korisniku;

- analizirati i kategorizirati različite vrste žalovanja;

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- predložiti model skrbi za korisnika;

- formulirati ulogu socijalnog radnika u palijativnoj skrbi i drugih stručnjaka;

- pripremiti i voditi sastanak vezan uz saopćavanje loših vijesti;

- predložiti kriterije za uključivanje volontera u palijativnu skrb

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati razloge za uvođenje palijativne skrbi u zdravstveni sustav u svijetu;

- vrednovati vještine aktivnog slušanja i njegovanja realne nade;

- usporediti različite uloge stručnjaka u timskom radu;

- preporučiti palijativnu skrb kao pristup koji naglašava vrijednost i dostojanstvo života do same smrti

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prezentirati i primijeniti vještine aktivnog slušanja i saopćavanja loših novosti;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta i zauzimajući se za potrebe korisnika i njegove obitelji;
 • primijeniti znanje i vještine vezane uz timski rad

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Provjera znanja i ishoda učenja se odvija putem pismenog i usmenog ispita.

Kriteriji ocjenjivanja temelje se na provjeri ispravnosti/točnosti pojedinih ishoda učenja.

Načini provjere pojedinih ishoda učenja su:

- provjera teorijskog znanja: putem kolokvija i usmenog ispita

- provjera praktičnih vještina: putem demonstriranja različitih uloga kroz vježbe u malim grupama