Obavijesti

Štambuk, A. (2017). Starost i starenje u zrcalu duhovnosti. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53, 2, 142 – 151.

Rusac, S. (2017). Alzheimerova bolest: izazovi socijalnog rada. Ljetopis socijalnog rada, 23, 3, 439-461.

Rusac, S. (2015). Spcifičnosti individualnog planiranja u radu s osobama starije životne dobi. U: Urbanc, K. (ur.) Individualno planiranje u socijalnom radu,  167 – 186. Zagreb, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada.

Štambuk, Ana; Milica, Sučić; Suzana, Vrh.(2014)Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe - izazovi i poteškoće. // Revija za socijalnu politiku. 21 (2); 185-200.

 

 

Mali, J. (2010). Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia. European Journal of Social Work, 13, 545-559.

 

ppt s predavanja

 

Dopunska literatura

  1. Podgorelec, S. i Klempić, S. (2007). Starenje i neformalna skrb o starijim osobama. Migracijske i etničke teme, 23(1-2), 111-134.
  2. Štambuk, A. Leutar, Z. i Žitnik, M. (2011). Stavovi građana o starijim osobama. Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije: Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava. Mostar, 20.-23. Listopad, 2010., BIH
Ana Štambuk

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana