Studijski centar socijalnog rada
Seminari, vježbe, terenska praksa, završni i diplomski rad

 

PREDAVANJA, SEMINARI, VJEŽBE, TERENSKE PRAKSE, ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
(način i uvjeti reguliranja prava i obveza)
 
Nastava
             Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, vježbi, rada s mentorom, terenske prakse i drugih oblika nastave, te pojedinačnih i skupnih konzultacija. Nastavu izvode nastavnici i suradnici Fakulteta.
            U određenim oblicima nastave (seminari, vježbe i slično) mogu, na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, sudjelovati vanjski suradnici, posebno stručnjaci iz prakse.
            Studenti su dužni pohađati nastavu. Potpisom na kraju semestra nastavnik potvrđuje da je student uredno pohađao nastavu.
Seminari
Student izabire jedan seminar u semestru prema nastavnom planu. U jednu seminarsku grupu upisuje se u pravilu 30 studenata. Broj seminarskih grupa iz jednog nastavnog predmeta određuje se prema broju nastavnika koji imaju pravo izvoditi seminarsku nastavu.
Izbor seminara obavlja se prilikom upisa u višu godinu studija tako da prednost pri izboru imaju studenti s boljim uspjehom.
Prvenstvo pri izboru seminara na prvoj godini studija utvrđuje se prema listi redoslijeda u razredbenom postupku, a upis seminara obavlja se pri samom upisu na Fakultet.
U okviru svakog upisanog seminara redoviti i izvanredni student dužan je izraditi pismenu seminarsku radnju koja mora biti pozitivno ocjenjena i ostale obveze prema seminaru do kraja onog semestra u kojem završava nastava iz upisanog predmeta seminara. Ocjene seminara unose se u indeks. Smatra se da je student uredno sudjelovao u radu seminara ako je prisustvovao na tri četrvtine sati seminarskog rada.
 
Vježbe
Na studiju socijalnog rada vježbe se izvode iz predmeta koji prema planu i programu imaju predviđene vježbe, a obavljaju se prema specifičnim uvjetima za svaki predmet. Studenti moraju prisustvovati svim vježbama u okviru predmeta koji imaju propisane vježbe na određenoj godini studija, a prema posebnim uputama za pojedine predmete.
 
I. godina
 Informatika i statistika
Vježbe se izvode u računalnoj učionici, te uključuju praktični rad na računalu i stjecanje novih  vještina i znanja. Studenti su podjeljeni u manje grupe kako bi se omogućio što kvalitetniji rad sa svakim pojedinim studentom, a on uključuje : uporabu osobnog računala i rad u Microsoft Windows okruženju, korištenje programskog paketa MS Office (obrada teksta, izrada prezentacija, tablični
kalkulator), statističku analizu i prikazivanje podataka uz pomoć programa MS Excel, korištenje Internet tehnologija (pretraživanje, elektronska pošta itd..), online baza podataka i ostalih Internet usluga. Obvezu prisustvovanja imaju redoviti i izvanredni studenti. Pozitivno riješene vježbe i
upisane u indeks uvjet su za pristupanje ispitu.
 

Interpersonalna komunikacija

Vježbe se za redovite studente održavaju u grupama svaka dva tjedna te individualno, u obliku  pisanja domaćih zadaća. Sastavni dio vježbi je komunikacijski trening koji se održava dva puta po pola dana. Za izvanredne studente vježbe se u skraćenom obliku odvijaju grupno, prema unaprijed navedenom rasporedu. Prisustvovanje vježbama i pozitivno ocijenjene domaće zadaće uvjet su za pristupanje ispitu.
 
 II. godina
 1.       Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama istraživanja u društvenim znanostima. Predavanja će obuhvatiti pregled kvalitativnim, korelacijskim i eksperimentalnim pristupima, te principima rada u znanstvenom istraživanju. Obvezu pohađanja i aktivnog sudjelovanja u vježbama imaju redoviti i izvanredni studenti, što je preduvjet za izlazak na ispit. Kroz vježbe će studenti empirijski obraditi jednu od tema relevantnih za socijalni rad i socijalnu politiku metodama kvalitativnog i kvantitativnog pristupa te imaju obavezu provedenim istraživačkim aktivnostima napisati dva istraživačka izvještaja koja slijede strukturu znanstvenog rada, integrirajući teorijska znanja i interpretirajući nalaze istraživanja s osvrtom na korištenu metodologiju. Studenti koji ne izvrše zadane istraživačke aktivnosti i obveze koje se odnose na pisanje istraživačkih izvještaja ne mogu pristupiti ispitu.
 
2. Socijalni rad s pojedincem
Redoviti i izvanredni studenti obavezni su aktivno sudjelovati na predavanjima i vježbama te redovito izvršavati pismene obaveze vezane uz nastavu. Vježbe su namijenjene iskustvenom prorađivanju sadržaja s predavanja te uključuju aktivnosti za savladavanje vještina potrebnih za provođenje procesa planiranih promjena. Sastavni dio svake vježbe je pismeni zadatak koji od studenta zahtijeva da zabilježi svoj refleksivni osvrt na praktičnu primjenu pojedine vještine provedene na vježbama te da kroz principe aktivnog učenja i kritičkog mišljenja proradi zadanu literaturu. Na predane pismene radove student dobiva redovite povratne informacije te ih pohranjuje u mapu. Kvaliteta radova u mapi uzima se u obzir prilikom određivanja konačne ocjene. Osim nastave koja se odvijaju na Fakultetu, student je dužan odraditi i obaveze vezane uz vanfakultetski dio nastave (volontiranje vezano za pomoć u određenoj humanitarnoj akciji, ustanovi socijalne skrbi, udruzi, društvu te o tome priložiti strukturirane bilješke) te sudjelovanje na nekom edukativnom skupu, tribini, okruglom stolu, radionici, predavanju s područja psihosocijalnog rada, također uz izradu strukturiranih bilješki o tome. Navedene bilješke također se prilažu u mapu koja je, uz redovno pohađanje nastave, uvjet za pristupanje ispitu. 
 
3. Socijalni rad s obitelji
Redoviti i izvanredni studenti obvezni su aktivno sudjelovati na predavanjima, seminarima, vježbama i terenskoj praksi, te se u sklopu toga pripremati za interaktivne oblike nastave i ispunjavati obveze vođenja dnevnika prakse i izrade pismenih seminarskih radova.
 
III. godina
1.   Osnove savjetovanja
Vježbe se provode u manjim grupama, a namjenjene su iskustvenom učenju i proradi tematskih jedinica iz teorijskog dijela kolegija kao i vježbanju metoda i tehnika savjetovališnog rada. Studenti su obavezni prije svake vježbe pripremiti se za interaktivne oblike nastave te su dužni ispunjavati obvezu izrade pismenih radova (izvješća). Dolazak na vježbe je obavezan za redovite  studente.
 
2. Socijalni rad s grupom
Vježbe su usmjerene na usvajanje temeljnih načela i vještina grupnog rada te nekih postupaka za mjerenje grupne strukture i dinamike kroz iskustveno učenje. Vježbe se održavaju u kontinuitetu svaki tjedan, te uključuju i dvodnevni trening grupnih vještina koji omogućava studentima specifično iskustvo sudjelovanja i vođenja obrazovne grupe. Sastavni dio vježbi je i pisanje domaće zadaće iz planiranja grupnog rada, te planiranje i provedba prezentacijske radionice. Sudjelovanje na vježbama je obavezno za redovite studente, dok je za izvanredne studente obaveza sudjelovanje na jednim cjelodnevnim vježbama.
 
3. Osnove upravnog prava
Vježbe se odvijaju u dva dijela. U prvom dijelu vježbi prorađuju se tema iz sadržaja kolegija, a u drugom dijelu se pismeno obrađuje tema (podnesak, postupovne radnje, rješenje, žalba). Vježbe su obvezne redovite i izvanredne  studente
 
IV. godina
 
  1. Socijalni rad u organiziranju zajednice
Vježbe za redovite i izvanredne studente provode se u 4 manje grupe u obliku interaktivnih radionica sa namjenom prorade nekih praktičnih pitanja vezanih uz teorijski okvir kolegija. Studenti će aktivno sudjelovati u provedbi unaprijed pripremljenih praktičnih vježbi, a biti će u mogućnosti i sami oblikovati vježbe u skladu s iskazanim interesima i mogućnostima za njihovu realizaciju. S tim u vezi očekuje se aktivno sudjelovanje studenata na predavanjima koja će davati važne informacije i upute za vježbe.
 

2. Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Vježbe za redovite studente se održavaju u dva turnusa,koja se izmjenjuju svaki tjedan. Predviđeno je 7 termina vježbi po 4 školska sata za svaki turnus. Vježbe su namijenjene iskustvenom učenju i proradi tematskih jedinica iz teorijskog dijela kolegija, koji se obrađuje na predavanjima. Za izvanredne studente vježbe se u skraćenom obliku odvijaju grupno, prema dogovoru. Pozitivno riješene vježbe i upisane u indeks uvjet su za pristupanje ispitu.
 
3. Socijalna psihijatrija
Vježbe će se prema određenim datumima provoditi u šest grupa (A – F) na odjelima u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče.
 
4. Socijalni rad i ovisnosti
Vježbe se provode neposredno sa klijentima u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče. Vježbe su obvezne samo za redovite studente.
 
 
 
 
Terenska praksa
 
 II. GODINA
 Terenska praksa odvija se u trajanju od ukupno 60 sati tijekom četvrtog semestra, a organizirana je u okviru kolegija «Socijalni rad s pojedincem» i «Socijalni rad s obitelji». Studenti mogu birati u okviru kojeg kolegija žele obavljati praksu pod uvjetom da su upisali navedeni predmet, tj. praksa se upisuje zajedno s odgovarajućim kolegijem.
Terenska praksa obvezna je za redovite i izvanredne studente.
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Socijalni rad s pojedincem
 
Praksa započinje orijentacijskim dijelom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoznati se s terenskim nastavnicima (voditeljima i/ili djelatnicima iz različitih neprofitnih udruga ili ustanova socijalne skrbi koji su, kao vanjski suradnici fakulteta zaduženi za koordiniranje prakse) te s radom ustanova i udruga u okviru kojih se organizira praksa. Nakon uvodnog dijela, u okviru jedne od ponuđenih udruga ili ustanova, student posjećuje jednog korisnika ili korisnicu tijekom semestra. Osim neposrednog kontakta s korisnicima, studenti tijekom semestra dobivaju i određene zadatke vezane uz rad i politiku ustanove u kojoj se praksa odvija te o tome vode odgovarajuće strukturirane bilješke. O individualnim kontaktima, procesima i iskustvima proizašlima iz prakse razgovara se na redovitim supervizijskim susretima koji se odvijaju u malim grupama na fakultetu. Nakon zaključnih susreta slijedi pismena i usmena evaluacija svih sudionika terenske prakse.
Terenska praksa vezana uz kolegiji Socijalni rad s pojedincem odvija se u slijedećim udrugama i ustanovama: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Vjeverica, Udruga slijepih Zagreb, Hrvatska udruga za pomoć gluhoslijepim osobama – Dodir, Društvo oboljelih od mišićne distrofije, Društvo multiple skleroze Grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – Gornje Prekrižje, Specijalna bolnica za djecu s psihomotornim i neurorazvojnim smetnjama – Goljak, Udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara.
              Obveze studenata vezane uz obavljanje terenske prakse:
Prisustvovanje orijentacijskim susretimana fakultetu i u udrugama/ustanovama obavljanja prakse, prilikom kojih su predstavljene sve ustanove i udruge na kojima se može obavljati praksa te njihovi voditelji, odnosno, predstavnici, u trajanju od 10 sati.
Neposredan rad s korisnicima (dinamika i trajanje susreta ovise o dogovoru studenta i korisnika) u trajanju od 40 sati. Prisustvovanje supervizijskim susretima, koji se odvijaju na fakultetu, u trajanju od 10 sati.
Vođenje bilježaka o susretima i drugim obavezama na praksi u obliku nestrukturirane refleksije. Ove bilješke se također prilažu u mapu. Studenti koji su na praksi u okviru drugog kolegija, umjesto bilježakao svakom susretu u mapu prilažu sažetakobavljenih obaveza na praksi. Za stjecanje uvjeta za potpis iz terenske prakse student je dužan zadovoljiti gore navedene obaveze.
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Socijalni rad s obitelji
Terenska praksa provodi se organizirano u okviru kolegija Socijalni rad s obitelji tijekom četvrtog semestra u trajanju od 60 sati. Studenti imaju mogućnost odabrati područje socijalnih djelatnosti u kojemu žele obaviti ovu praksu. Na početku se upoznaju s mogućim sadržajima i ustanovama ili udrugama u kojima mogu provoditi praksu. Slijedi odlazak na mjesto provedbe terenske prakse te upoznavanje s terenskim voditeljima i korisnicima ustanove/udruge. Tu studenti imaju priliku, prema aktualnim potrebama i osobnim afinitetima, odabrati jednog od korisnika s kojim će se kontinuirano susretati kroz cijeli semestar i tako realizirati program «Veliki – mali prijatelj». U okviru tog programa studenti dobivaju određene zadatke i naputke te zatim individualno dogovaraju susrete ovisno o posebnostima i potrebama korisnika. Tijekom vremena student se približava i ulazi u korisnikovu obitelj te se upoznaje s njenim posebnostima. Terenska praksa u okviru Socijalnog rada s obitelji odvija se u sljedećim ustanovama i udrugama na području grada Zagreba: Dječji dom Zagreb - Nazorova 49 (rad s djecom bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi);  Udruga Ozana - Grada Vukovara 239 (rad s odraslim osobama s posebnim potrebama); Osnovna škola Grigor Vitez - Kruge 46 (rad s djecom i mladima koja odrastaju u određenim rizičnim okolnostima).  Obveze studenata vezane uz obavljanje terenske prakse:
Tijekom 60 sati provedbe terenske prakse studenti su dužni redovito sudjelovati u terenskom radu, organiziranim supervizijama i individualnim konzultacijama. Obaveza im je pisati dnevnik prakse u kojemu svaki susret s korisnikom, tijek susreta, sadržaje i aktivnosti kojima su se bavili te zapažanja o korisnikovom emocionalnom stanju, ponašanju, preokupacijama, poteškoćama, potrebama, socijalnom funkcioniranju korisnika i korisnikove obitelji te vlastite doživljaje vezane za zapažanja. Ovjereni dnevnik od mentora ustanove i predan predmetnom nastavniku na fakultetu uvjet je za ostvarivanje potpisa iz ovog kolegija.
 
III. GODINA
Terenska praksa vezana je na slijedeće kolegije:
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Osnove savjetovanja      
Terenska praksa se odvija u ukupnom trajanju od 30 sati prema izvedbenom planu tijekom zimskog semestra. Studenti se tijekom provođenja ove terenske prakse usmjeravaju u različita savjetovališta („Plavi telefon“, „Hrabri telefon“, i drugo).
U ovom kontekstu studenti imaju priliku upoznati različite načine savjetovališnog rada pojedine ustanove, njene korisnike, vrstu usluga koje ustanova pruža te profesionalni profil stručnjaka koji u njoj rade. Praksa je obavezna za redovite i izvanredne studente.
Tijekom odlaska na terensku praksu svaki student je dužan voditi dnevnik prakse. Dnevnik prakse na kraju treba biti ovjeren potpisom (i pečatom) mentora prakse (osobe iz savjetovališta).
 
Terenska praksa iz kolegija – Socijalna gerontologija
 
Terenska praksa se odvija u trajanju od 40 sati prema izvedbenom planu tijekom ljetnog semestra. Praksa započinje orijentacijskim dijelom tijekom kojeg studenti imaju priliku upoznati se s voditeljima i/ili djelatnicima iz različitih neprofitnih udruga ili ustanova socijalne skrbi koji su zaduženi za koordiniranje prakse, te s radom ustanova i udruga u okviru kojih se organizira praksa. Provodi se u ustanovama za stare i nemoćne ili u okviru referada u CZSS ili u programima za starije udruga civilnog društva po posebno priređenom programu. Studenti sudjeluju u neposrednom radu s korisnicima ili na ostvarivanju ostalih zadataka predviđenih praksom. U ovom kontekstu studenti imaju priliku upoznati različite oblike rada ustanove/programa, korisnike, njihove potrebe, vrstu usluga koje ustanova pruža te profesionalni profil stručnjaka koji u njoj rade.

 O individualnim kontaktima, procesima i iskustvima proizašlima iz prakse razgovara se na obveznim supervizijskim susretima koji se odvijaju na fakultetu u malim grupama. Nakon zaključnih susreta slijedi pismena i usmena evaluacija svih sudionika terenske prakse. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće. Praksa je obavezna za redovite i izvanredne studente.

 
IV. GODINA
 
Terenska praksa vezana je na sljedeće kolegije:
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Socijalni rad u organiziranju zajednice
               Terenska praksa održava se u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu u centrima za socijalnu skrb ili nevladinim organizacijama. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri radna tjedna 6 sati dnevno te se na taj način upoznaju kako sa djelatnošću socijalnih radnika tako i s mogućnostima i planovima socijalnih radnika po pitanju rada sa lokalnom zajednicom u kojoj djeluju. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće. Studenti su dužni na kraju VII semestra uspješno ovladati pripremu za praksu u trajanju od 6 školskih sati.
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Socijalni rad i mladi društvno neprihvatljivog ponašanja
Terenska praksa se odvija u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu. Provodi se u referadama za poremećaje u ponašanju u CZSS ili ustanovama za djecu i mladež ili u programima za mlade udruga civilnog društva po posebno priređenom programu. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri tjedna 6 sati dnevno u neposrednom radu s korisnicima ili na ostvarivanju ostalih zadataka predviđenih praksom. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće.
Studenti su dužni na kraju VII semestra uspješno ovladati pripremu za praksu u trajanju od 6 školskih sati.
Preporuča se studentima koji žele upisati praksu iz ovog područja da u VII semestru upišu izborni predmet „Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija“.
 
  1. Terenska praksa iz kolegija – Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Terenska praksa u trajanju od 30 sati: 20 sati na terenu, 6 sati na fakultetu i 4 sata za vođenje dnevnika i izvješća o terenskoj praksi te pisanje socijalne anamneze o jednom korisniku ima cilj iskustvenog upoznavanja studenta sa svim vrstama oštećenja, strukturom i djelovanjem socijalne skrbi i civilnog društva za osobe s invaliditetom, načinima njihova osnaživanja i rehabilitacije te ulogom socijalnog radnika u tim procesima. 
Vježbe su organizirane u 15 ustanova po 6 studenata. Izbor ustanova bira sam student. Radi što boljeg obuhvaćanja problematike ovog područja i širine znanja koja će studentima biti ponuđena, uključene su odgojne, socijalne i rehabilitacijske ustanove za sve vrste oštećenja kako vladine tako i nevladine organizacije.
10-30. ožujka 2010. biti će 1. susret u svakoj od 15 ustanova: studenti, mentori u ustanovi i nastavnik s Fakulteta za one studente koji su izabrali dotičnu ustanovu: prvi kontakt i upoznavanje s ustanovom te konkretnim planom aktivnosti koji studenti trebaju upoznati kroz 20 sati rada na terenu.

Student će svaki tjedan provesti dva sata na terenskoj praksi.

U unaprijed određenim terminima studenti će imati susret s nastavnikom na Fakultetu podijeljeni u šest skupina međusobno dijeliti iskustva s terena i upoznavati socijalni rad kao primijenjenu znanstvenu disciplinu orijentiranu sagledavanju socijalnih procesa i razvijanju vještina potrebnih za djelotvorno provođenje socijalnih intervencija s osobama s invaliditetom.
21.05.-01. 06. 2010. Po završetku terenske prakse bit će provedena evaluacija u svakoj od ustanova ponovo zajedno s nastavnikom s fakulteta, mentorom u ustanovi i studentima.
Obveze studenata:  napisati izvješće s terenskih vježbi (prema priloženoj uputi) predati do 05. lipnja 2009, voditi evidenciju susreta (prema priloženoj uputi), predati potpisanu od mentora do kraja semestra, napisati socijalnu anamnezu korisnika.
Centri i udruge u kojima studenti idu na terensku praksu na ovom kolegiju: Centar za socijalnu skrb Pešćenica, Centar za socijalnu skrb Črnomerec, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladih Gornje Prekrižje, Centar za odgoj i obrazovanje “Dubrava”, Uriho, Udruga oboljelih od cerebralne i dječje paralize - Dalmatinska, Udruga za osobe s invaliditetom Ozana , Udruga gluhoslijepih osoba “Dodir”, Centar za rehabilitaciju Orlovac te podružnice: Paunovac, Sloboština I i II., Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, Osnovna škola "Grigor Vitez", Savez slijepih Hrvatske, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rašaj, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


Upute za izradu diplomskih radova (Bolonjska generacija)
Repozitorij je prazan
Upute za izradu završnih preddiplomskih radova (Bolonjska generacija)
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana