Studijski centar socijalnog rada
Sažetci predmeta na IV. godini preddiplomskog studija

 

 
SOCIJALNI RAD U ORGANIZIRANJU ZAJEDNICE
Ovaj kolegij studentima omogućava ovladavanje znanjem o jednoj od tri osnovne razine (pojedinac, grupa, zajednica) djelovanja socijalnih radnika - socijalnim radom u zajednici. Studenti će se upoznati sa suvremenim teorijskim i istraživačkim pristupima i modelima razvoja i organiziranja zajednice kao i područjima njihove primjene.
Sadržaj predmeta
·       Lokalna zajednica – pojam i definicije
·       Povijest socijalnog rada u zajednici
·       Faze rada u lokalnoj zajednici
·       Teorijski koncepti i modeli socijalnog rada u zajednici
·       Metodologija istraživanja u zajednici
·       Procjena lokalne zajednice
·       Procjena potreba u lokalnoj zajednici
·       Organiziranje zajednice i razvoj zajednice
·       Socijalne mreže – teorija i primjena
·       Socijalni rad u zajednici i rad s javnošću
·        
KRIMINOLOGIJA S OSNOVAMA KAZNENOG PRAVA
U okviru kolegija 'Kriminologija s osnovama kaznenog prava' studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao samostalne i multidisciplinarne znanosti.
Sadržaj predmeta
·         OSNOVE KAZNENOG PRAVA: Uvod, Opći dio kaznenog prava (kaznenopravne sankcije), Posebni dio kaznenog prava, Maloljetničko kazneno pravo, Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama
·         UVOD U KRIMINOLOGIJU: Predmet kriminologije,  Metode kriminologije, Definicija kriminologije, Odnos kriminologije s drugim kaznenim znanostima
·         KRIMINOLOŠKA FENOMENOLOGIJA - UČENJE O POJAVNIM OBLICIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku fenomenologiju, Delikti nasilja, Imovinski kriminal, Zlouporaba opojnih droga, Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca, Cyber-kriminal, Fenomenološke posebnosti određenih skupina delinkvenata
·         KRIMINOLOŠKA ETIOLOGIJA – UČENJE O UZROCIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku etiologij, Prvi kriminološki diskursi, Pozitivistička škola, Ekološke teorije, Teorija anomije, Teorija etiketiranja, Teorija diferencijalne asocijacije, Teorija genetske predispozicije za kažnjivo ponašanje, Radikalna kriminologija, Ostale kriminološke teorije
 

SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM
Kroz predmet Socijalni rad s invalidima studenti stječu znanja i vještine o socijalnom radu s osobama s invaliditetom. Usvajaju potrebna znanja o teorijskim pristupima  i modelima invaliditeta. Kolegij obuhvaća sadržaje iz intelektualnih teškoća, oštećenja vida, oštećenja sluha i govora, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti. Upoznaje se akcijski pristupi i inicijative u radu s osobama s invaliditetom u internacionalnom i nacionalnom kontekstu (socijalna politika i pravna legislativa). Također, usvajaju se potrebna znanja i vještine vezane uz intervenciju socijalnog rada u području osnaživanja osoba s invaliditetom, obitelji i uključivanja u zajednicu.
Sadržaj predmeta
 • UVOD U SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM: Pojmovna određenost , Teorijski pristupi invalidnosti, Uzroci invalidnosti, Položaj u društvu.
 • VRSTE INVALIDNOSTI: Osobe s motoričkim poremećajima, Osobe s oštećenjima sluha i gluhe osobe, Osobe s govornim teškoćama, Osobe s oštećenjima vida i slijepe osobe , Osobe s intelektualnim teškoćama, Osobe s višestrukim oštećenjima .
 • OSOBE S INVALIDITETOM I DRUŠTVO:Povijesni aspekti odnosa društva prema osobama s invaliditetom. Noviji razvoj i tendencije, Stavovi i reakcije društva prema osobama s invaliditetom, Invaliditet kao stigma te Socijalna integracija osoba s invaliditetom
 • OSOBE S INVALIDITETOM I OBITELJ: Osobe s invaliditetom glede partnerstva, braka i roditeljstva, Slobodno vrijeme i osobe s invaliditetom
 • ANTROPOLOŠKO ETIČKI ASPEKTI u radu s osobama s invaliditetom
  Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo
  Akcijski programi i inicijative za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji
 • SOCIJALNA REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
 • SOCIJALNA POLITIKA PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM (obiteljska politika, sustavi zapošljavana i stanovanja)
  Socijalna skrb o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
  Zakonska regulativa i osobe s invaliditetom (Međunarodni propisi i propisi u Republici Hrvatskoj)
  Modeli praćenja osoba s invaliditetom
 • SOCIJALNI RAD I OSOBE S INVALIDITETOM: Načini potpore i osnaživanja osoba s invaliditetom, Samopomoć osoba s invaliditetom  kroz različite pokrete i udruge
 

SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
U okviru kolegija Socijalna psihijatrija studenti se upoznaju s epidemiologijom i etiologijom psihičkih poremećaja s aspekta kulturoloških, ekoloških i socioloških čimbenika, te ulogom socijalnih radnika u skrbi za njih.
Sadržaj predmeta
·         Definicije i pojmovi u socijalnoj psihijatriji.
·         Mjesto i značenje socijalnog radnika u socijalnoj psihijatriji.
·         Epidemiologija psihičkih poremećaja.
·         Etiologija psihičkih poremećaja.
·         Metode rada u socijalnoj psihijatriji.
·         Dijagnosticiranje i klasifikacija psihičkih poremećaja.
·         Prevencija duševnih bolesti.
·         Opća psihopatologija.
·         Alkoholizam. Ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.
·         Shizofrenija i shizofreniji slični duševni poremećaji.
·         Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih.
·         Duševna zaostalost.
·         Organizacija psihijatrijske službe.
·         Liječenje duševnih bolesnika.
·         Psihijatrija i zakon (forenzična psihijatrija).
·         Uloga socijalne službe u zaštiti duševnih bolesnika.
 

SOCIJALNI RAD I OVISNOSTI
U sklopu kolegija Socijalni rad s ovisnicima studenti se upoznaju s epidemiologijom i etiologijom ovisnosti kao i na njihovo osposobljavanje za pristupanje stručnom radu u timovima stručnjaka koji tretiraju osobe s iskustvom problema ovisnosti.
Sadržaj predmeta
·         Povijest alkohologije.
·         Ustanove koje se bave alkoholizmom.
·         Etiologija alkoholizma.
·         Ličnost i alkoholizam.
·         Epidemiologija alkoholizma.
·         Socijalnopsihijatrijski aspekti alkoholizma.
·         Obitelj i alkoholizam.
·         Liječenje alkoholičara.
·         Obiteljski pristup.
·         Socijalni radnik u liječenju alkoholičara.
·         Klasifikacija drugih ovisnosti.
·         Etiologija i epidemiologija ovisnosti.
·         Socijalnopsihijatrijski aspekti ovisnosti.
·         Ovisnost i AIDS.
·         Ovisnost, obitelj i društvo.
·         Liječenje i rehabilitacija ovisnika.
·         Socijalni radnik u liječenju i rehabilitaciji ovisnika.
·         Prevencija bolesti ovisnosti.
 
 
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE
U okviru predmeta socijalna politika Hrvatske stječu se znanja o stanju i prioritetima razvoja socijalne države u Hrvatskoj. Polaznici na taj način unaprjeđuju svoje mogućnosti razumijevanja, analiziranja i prepoznavanja problema socijalnog razvoja te trendova razvoja socijalne države u Hrvatskoj, kao i značenja razvoja socijalne države za socijalni, politički i gospodarski razvoj zemlje. Kroz predmet studenti stječu vještine raspravljanja o socijalnim problemima i potrebnim socijalnim programima, ali i  sačinjavanja programa socijalne politike.
 Sadržaj predmeta
    *      Predindustrijsko hrvatsko društvo i počeci socijalne politike.
    *      Socijalni problemi i socijalna politika u Hrvatskoj između dva rata.
    *      Socijalna politika u razdoblju između 1945. - 1990.
    *      Domovinski rat, njegove posljedice i socijalna politika Hrvatske.
    *      Ustav Republike Hrvatske i socijalna politika.
    *      Struktura i vrednote hrvatskog društva i socijalna politika.
    *      Prognanici i izbjeglice.
    *      Žrtve rata.
    *      Zapošljavanje i nezaposlenost.
    *      Socijalno osiguranje.
    *      Zdravstvena politika.
    *      Stambena politika.
    *      Politika prema obitelji.
    *      Obrazovna politika.
    *      Socijalni program.


 
SOCIJALNI RAD I MLADI DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA
U sklopu kolegija studenti stječu teorijsko znanje o adolescenciji i mladenaštvu kao razvojnoj fazi pojedinca, te nekim aspektima problema mladih u suvremenom društvu.
Sadržaj predmeta
         Mladi kao socijalni konstrukt
         Razvojna obilježja adolescencije
         Eksternalizirani i internalizirani problemi mladih
         Rizična ponašanja mladih
         Istraživanje nasilja u adolescentskim vezama
         Rizični i zaštitni čimbenici za razvoj društveno neprihvatljivog ponašanja maladih
         Savjetovanje s mladima i njihovim roditeljima
         Planiranje intervencija u radu s mladima društveno neprihvatljivog ponašanja
 
 
 
IZBORNI KOLEGIJI
 
DRAMSKO-PEDAGOŠKI POSTUPCI U SOCIJALNOM RADU 
Kolegij ima namjeru upoznati zainteresirane studente s povijesnim razvojem dramske pedagogije i suvremenim pristupima u dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladima te mogućnošću korištenja različitih  dramsko-pedagoških postupaka u socijalnom radu. Također na kolegiju će studenti steći praktična znanja o mogućnosti upotrebe određenih tehnika u radu s različitim grupama korisnika, o indikacijama kada i s kim i na koji način je poželjno koristiti pojedinu tehniku, ciljevima koji se ovakvim radom mogu postići te prednostima i mogućim poteškoćama pri njihovu korištenju.
Predmet omogućuje studentima i proradu nekih osobnih sadržaja te rad na tema od šireg društvenog značaja koje sami studenti prepoznaju kao važne i bitne, posebno za profesiju socijalnog rada. Osnovna svrha predmeta je razvijanje vještina kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja te podizanje nivoa senzibiliziranosti, osviještenosti studenta o mogućnosti osobnog aktivnog djelovanja u smjeru rješavanja određenih društvenih problema kroz primjenu dramsko-pedagoških postupaka u profesiji socijalnog rada (npr. problem nasilja, socijalna isključenost, rodna perspektiva i slično).
Sadržaj predmeta
• Pojam "dramski odgoj - odgojna drama",
• Razvoj suvremene dramske pedagogije u svijetu,
• Dramski rad s djecom i mladima u Hrvatskoj,
• Scenske vježbe,
• Scenske igre,
• Scenske improvizacije, 
• Procesna drama i različite dramske tehnike,
• Forum-teatar,
• Play-back teatar, 
• Korištenje elemenata psihodrame u individualnom i grupnom radu,
• Mogućnost primjene dramsko-pedagoških postupaka s različitim grupama korisnika u socijalnom radu (prednosti i moguće poteškoće).
 
MLADI U SUKOBU SA ZAKONOM: ODGOJNE MJERE
Cilj kolegija Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere je kod studenata razviti opće i specifične kompetencije u području rada s mladim počiniteljima kaznenih djela. Tijekom nastave studenti bi trebali usvojiti znanja o teorijskim objašnjenjima maloljetničke delinkvencije, interaktivnom modelu rizičnih i zaštitnih čimbenika u nastanku, razvoju i zaustavljanju delinkventnog ponašanja mladih, o postupanju u slučaju delinkventnog ponašanja i provođenju odgojnih mjera prema Zakonu o sudovima za mladež. U nastavu je uz interaktivna predavanja uključena analiza konkretnih slučajeva, te posjete nadležnim ustanovama.
Sadržaj kolegija
·        Pojam i objašnjenje delinkventnog ponašanja mladih i odnos društveno neprihvatljivog i delinkventnog ponašanja
·        Razvoj teorijskih objašnjenja maloljetničke delinkvencije
·        Suvremena istraživanja u području maloljetničke delinkvencije
·        Opseg i kretanje maloljetničke delinkvencije u Hrvatskoj (područje RH, dob, spol, vrsta kaznenih djela, vrsta
         intervencije)
·        Obilježja maloljetnih počinitelja kaznenih djela
·        Provođenje odgojnih mjera prema Zakonu o sudovima za mladež
·        Uloga Centra za socijalnu skrb u provođenju odgojnih mjera (izvan zavodske i zavodske mjere)
·        Uloga socijalnih radnika u postupanju prema mladim počiniteljima kaznenih djela u odgojnim ustanovama
·        Specifičnosti pristupa u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i etičke dileme u radu s mladim počiniteljima
         kaznenih djela
·        Značaj i mogućnosti preventivnog djelovanja u području maloljetničke delinkvencije
 
CIVILNO DRUŠTVO
Predmet Civilno društvo daje studentima znanje potrebno za razumijevanje pojma, kulturno-povijesnog razvoja i uloge civilnog društva u kreiranju javnih politika suvremenih društava.
Sadržaj predmeta
·         Povijesni razvitak civilnog društva.
·         Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro.
·         Udruge, zaklade, privatne ustanove, zadruge.
·         Uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici.
·         Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
·         Suradnja socijalnih organizacija civilnog društva i države.
·         Uloga civilnog društva u procesu decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije.
 
 
SOCIJALNI RAD S POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA / SOCIJALNI RAD U PENALNIM USTANOVAMA
Kolegij Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela (stari naziv Socijalni rad u penalnim ustanovama) upoznavanje studenata s temeljnim spoznajama o zakonitostima u penološkoj znanosti, te njenim suvremenim dostignućima. Usvajanje je ovih znanja nužna pretpostavka za uspješno razumijevanje i primjenu različitih modela penološkog tretmana interdisciplinarnog tima stručnjaka s ciljem rehabilitacije počinitelja kaznenih i prekršajnih djela, rada s počiniteljima, njihovom obitelji te pripremi za povratak i integriranje u lokalnu zajednicu.
 
 
SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU
Kolegij Socijalni rad u zdravstvu za cilj ima upoznati studente s područjem socijalnog rada u okviru zdravstvenog sustava, te time omogućiti bolje razumijevanje uloge socijalnih radnika u procesu procjene potreba te pristupanja korisnicima, kao i organiziranja intervencija (u suradnji s interdisciplinarnim timom stručnjaka) na nivou kako pojedinih zdravstvenih institucija tako i sustava zdravstva uopće.
Sadržaj predmeta
·         Razvoj socijalnog rada u zdravstvu.
·         Područja socijalnog rada u zdravstvu, socijalni rad na području javnog zdravstva kao preventivno djelovanje.
·         Socijalni rad u zdravstvu i suradnja sa drugim profesijama-interdisciplinarna suradnja, timski rad.
·         Socijalni rad u zdravstvu u Hrvatskoj.
·         Rad sa pacijentima i njihovim obiteljima, pomoć i savjetovanje u suočavanju sa bolesti, liječenju i rehabilitaciji.
·         Grupni i individualni rad sa pacijentima.
 
 
LJUDSKA PRAVA
Predmet bi trebao postojati i kao uvod u osnove ljudskih prava, načela, dokumente i izvore, instrumente i institucije kojima se regulirana ljudska prava, te dati pregled osnovnih pitanja od značenja za hrvatski pravni sustav.
Sadržaj predmeta
·         Pojam ljudskih prava.
·         Temelja načela i dokumenti.
·         Nastanak međunarodnih standarda ljudskih prava.
·         Cilj, sadržaj i struktura glavnih dokumenata.
·         Institucije i praksa međunarodnih institucija za zaštitu ljudskih prava.
·         Temeljna prava: prava i njihova ograničenja.
·         Osnovna politička ljudska prava.
·         Pravo na poštivanje doma, privatnost, jednakost supružnika.
·         Pravo na obrazovanje.
·         Zabrane diskriminacije.
·         Jednakost spolova.
·         Prava djece.
·         Ekonomsko socijalna prava.
·         Postupak pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
 
RAD I ZAPOŠLJAVANJE
Predmet pruža studentima uvid u suvremene koncepte i rezultate istraživanja sa područja sociologije rada i zaposlenosti, ekonomike rada te studija industrijskih odnosa. Također, studenti stječu konkretan uvid u indikatore stanja tržišta rada, kao i institucionalni ustroj ovog područja u RH.
Sadržaj predmeta
·         Rad i zaposlenost: teorijski koncepti, povijesni pregled.
·         Tržište radne snage: koncepti i pokazatelji za RH.
·         Struktura i transformacije zaposlenosti.
·         Osnove ekonomike rada.
·         Industrijski odnosi: osnovni koncepti i europski modeli.
·         Ulazak u svijet rada: obrazovanje i zaposlenost.
·         Izlaz iz svijeta rada: stariji radnici i umirovljenje.
·         Usklađivanje radnog i obiteljskog života.
·         Fleksibilizacija i segmentacija zaposlenosti.
·         Sustav zapošljavanja i osiguranja od nezaposlenosti.
·         Radna aktivacija: mjere javne politike zapošljavanja.
 
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA 

Sadržaj predmeta

Upoznavanje sa mogućnostima primjene računalnog programa u obradi podataka dobivenih korištenjem kvantitativne metodologije u istraživanjima. Pripremanje i organiziranje unosa prikupljenih podataka u računalni program izradom kodnog plana. Definiranje nedostajućih i odstupajućih vrijednosti. Transformiranje vrijednosti varijabli sukladno postavljenim istraživačkim problemima. Izrada tabličnih i grafičkih prikaza deskriptivnih pokazatelja. Prikazivanje i interpretacija rezultata dobivenih uporabom parametrijskih i neparametrijskih statističkih testova te upoznavanje sa uvjetima korištenja pojedinih testova.

 

SIROMAŠTVO I SOCIJALNI RAD  

Sadržaj predmeta:
Uloga socijalnog rada u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Psihosocijalni aspekti siromaštva (kvaliteta života, socijalna mreža, samopoštovanje, vrijednosti, mentalno zdravlje). Atribucija siromaštva. Osnaživanje osoba koji žive u siromaštvu. Metode rada s osobama koje žive u siromaštvu. Uloga lokalne zajednice u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Uloga centra za socijalnu skrb u radu s osobama koje žive u siromaštvu. Siromaštvo kao rizični čimbenik. Uloga socijalnog rada u zastupanju strukturalnih promjena i mjera borbe protiv siromaštva.
 
IZBORNI PREDMET S DRUGIH STUDIJA
Sukladno osobnim interesima i profesionalnim preferencijama studenata na fakultetima srodnih područja.
 
 
 

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana