Studijski centar socijalnog rada
Sažetci predmeta na III. godini preddiplomskog studija

 

 
SOCIJALNA GERONTOLOGIJA
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Kroz seminare će moći proširiti stečena znanja, a kroz praksu će naučiti specifične vještine u radu sa starijim osobama – prepoznavanje specifičnosti potreba, individualni i grupni rad, specifičnosti komunikacije s osobama starije životne dobi i osnaživanje starijih osoba.
Sadržaj predmeta 
Korijeni gerontologije te nastanak i razvoj gerontologije kao znanosti; Pojam, predmet i metode u gerontologiji; Osnovna načela socijalne gerontologije; Odnos gerontologije prema drugim znanstvenim disciplinama, a posebno prema gerijatriji; Teorije starenja; Individualno starenje i starenje populacije; Društveno-ekonomski uzroci starenja populacije; Fiziološko i patološko starenje; Društveni položaj starijih ljudi; Ekonomski položaj, bijeda i neimaština starijih osoba; Funkcionalne i somatske promjene u starosti; Psihološke promjene u starosti; Zdravstvene potrebe i zdravstvena patologija starije populacije; Zdravstvena zaštita starijih osoba; Psihijatrijski poremećaji u starosti; Oboljelost i smrtnost starije populacije; Ovisnost starijih osoba o tuđoj pomoći – institucionalizacija i udomiteljstvo; Radna sposobnost i tjelesna aktivnost u starosti; Umirovljenje i drugi stresori starosti; ; Kulturno – obrazovne potrebe starijih osoba; Društvene aktivnosti starijih osoba; Međugeneracijski odnosi, izolacija i osamljenost.
 
 
EUROPSKA SOCIJALNA POLITIKA
Kroz predmet europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju socijalnih prava i socijalne politike na europskoj razini i utjecaju tog razvoja na Hrvatsku, te znanja i vještine o izradi pojedinih programa socijalne politike i pisanju izvješća prema europskim smjernicama. Također će steći znanja i o različitim modelima i reformama socijalnih politika.
Sadržaj predmeta
    * Različiti modeli socijalnih režima (povijest i aktualni razvoj): konzervativno-korporativni, socijal-demokratski, liberalni, južnoeuropski, postkomunistički.
    * Suvremeni društveni procesi kao kontekst socijalnih reformi.
    * Globalizacija i suvremene reforme socijalnih politika.
    * Vijeće Europe: povijest, institucije.
    * Europska socijalna povelja: socijalna prava i mehanizmi nadzora
    * Koncept socijalne kohezije VE.
    * Europska unija: povijest, institucije.
    * Razvoj socijalne politike na razini EU.
    * Model otvorene koordinacije u području zapošljavanja, siromaštva i socijalne isključenosti, mirovina i zdravstva
    * Europeizacija i globalizacija
    * Proširenje EU i utjecaj na socijalnu politiku novih članica
    * Budućnost socijalne Europe.
 
 
RADNO I SOCIJALNO PRAVO
U okviru kolegija Radno i socijalno studenti će se upoznati sa skupom pravnih normi i načela kojima se uređuju radni odnosi, te utjecajem tržišta na radne odnose i socijalnu sigurnost na građane Republike Hrvatske.
Sadržaj predmeta
·         Ekonomske i socijalne osnove.
·         Povijesni razvoj.
·         Uloga državnih organa i institucija.
·         Individualni radni odnos.
·         Prava i obveze strana u toku radnog odnosa.
·         Kolektivni radni odnos. Sindikalna sloboda i pravo organiziranja. Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori.
·         Socijalno osiguranje.
·         Osigurane osobe.
·         Socijalni rizici.
·         Socijalna zaštita.
·         Stanje socijalne potrebe.
·         Postupak ostvarivanja socijalnih prava i obveza.

 
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI
Predmet strategijsko planiranje u socijalnoj politici studentima omogućuje bolje razumijevanje procesa sačinjavanja socijalne politike – pripreme socijalnih programa, donošenja odluka i primjene socijalnih programa. Unutar predmeta objašnjava se suvremeni značaj i uloga strategijskog planiranja u planiranju socijalnih programa na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini organizacije. Također, studenti se upoznaju sa modelima analiza socijalnih procesa i okoline relevantnim za programe socijalne politike, kao i alatkama te pojmovima kojima se služi strategijsko planiranje u javnom sektoru, kroz što unaprjeđuju razumijevanje procesa strategijskog planiranja te vlastitu sposobnost pisanja prijedloga socijalnih programa ili socijalnih projekata.
Sadržaj predmeta
    *   Tradicije socijalne politike, različite ideološke i vrijednosne osnove socijalnog planiranja.
    *   Pojmovi socijalnog sustava, kvalitete života, društvenog razvoja i socijalnog planiranja.
    *   Pristupi problemu planiranja.
    *   Legitimitet i strategija legitimacije socijalnog planiranja.
    *   Svrha uspostave nacionalne socijalne politike.
    *   Strategije socijalnog planiranja.
    *   Identifikacija potreba.
    *   Modeli evaluacije potreba.
    *   Socijalni indikatori i njihova analiza.
    *   Analiza korištenja socijalnih usluga.
    *   Socijalne potrebe.
    *   Aktualni dokumenti iz područja socijalne politike u Hrvatskoj te važnost socijalnog planiranja.

 
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkcioniranje i održivost uređenosti sustava te s upravnim postupkom.
Sadržaj predmeta
·         Upravno pravo, Upravnopravni odnos, Određenje pojma uprave, Načelo zakonitosti uprave
·         Pravni izvori upravnog prava, Podzakonski općenormativni akti
·         Pravna norma upravnog prava, Diskrecijska ocjena
·         Upravni akt
·         Upravni postupak
·         Upravni spor
·         Odgovornost države za štetu
·         Osobni status – građanska stanja, Državljanstvo
 

ORGANIZACIJA UPRAVE I SOCIJALNIH SLUŽBI
Predmet Organizacija uprave i socijalnih službi upoznaje studente s načinom na koji je u Republici Hrvatskoj organizirana javna uprava, s njezinim ustrojstvom, područjem njenog djelovanja, postupcima u radu i načinima nadzora te odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove. Studenti usvajaju znanja o vrijednostima javnog sektora, raspodjeli javnih poslova i suvremenim doktrinama o modelima upravnih reformi.
Sadržaj predmeta
·         Temeljna pojmovna pitanja javne uprave
·         Javna uprava u društvu
·         Odnos građana i uprave
·         Uprava i politički sustav
·         Teritorijalni upravni sustavi
·         Funkcionalni upravni sustavi
·         Asocijativni upravni sustavi
·         Organizacija i službenici u javnoj upravi
·         Metode upravljanja u javnoj upravi
·         Državna uprava u Hrvatskoj
·         Lokalna samouprava u Hrvatskoj
·         Javne službe u Hrvatskoj
·         Upravne reforme i modernizacija hrvatske javne uprave
·         Obavljanje socijalnih službi
·         Socijalna država
·         Europeizacija javne uprave

OSNOVE SAVJETOVANJA
Predmet ″Osnove savjetovanja″ pruža studentima informacije i znanja o različitim vrstama savjetovanja, s naglaskom na temeljitom upoznavanju Rogersove nedirektivne metode u savjetovanju. Tijekom pohađanja ovog kolegija, kroz predavanja i praktični rad na vježbama u malim grupama, studenti primjenom iskustvenog učenja razvijaju specifične kompetencije potrebne za vođenje savjetovališnog intervjua i cjelokupnog procesa savjetovanja.
Kroz pohađanje ovog kolegija studentima se omogućava upoznavanje drugih i samoupoznavanje neophodno za rad s budućim korisnicima te se potiče njihov cjelokupni osobni rast i razvoj, a posebno razvoj sljedećih vrednota: humanistička orijentacija i pomažuće životno opredjeljenje, pozitivna percepcija sebe i drugih, nedirektivnost u komunikaciji, odnosu i radu s korisnicima, visok stupanj osjetljivosti za probleme drugih, spremnost na osnaživanje i davanje podrške osobama u potrebi, te važnost stalnog rada na osobnom rastu i razvoju.
Sadržaj predmeta
· Pojam savjetovanja,
· Pristupi u savjetovanju,
· Etički, osobni i stručni preduvjeti uspješnog vođenja savjetovanja,
· Selekcija korisnika,
· Vještine, metode i tehnike u savjetovanju,
· Savjetovališni intervju,
· Činitelji uspješne komunikacije (aktivno slušanje, empatija, poštovanje, tolerancija, autentičnost, zainteresiranost, jasnoća, strpljivost),
· Prepoznavanje transfera, otpora i obrambenih mehanizama i rad na njima,
· Faze i tijek procesa savjetovanja,
· Evaluacija edukacije i procesa savjetovanja,
· Supervizija u savjetovanju.
 
SOCIJALNI RAD S GRUPOM
Studenti će usvojiti znanja o grupnom radu i grupnoj dinamici, te razvijati vještine vođenja grupe, planiranja grupnog rada, motiviranja članova, odabira intervencija u tretmanskim grupama, pripreme za suvoditeljstvo, procjenjivanja i evaluacije grupnog rada. Na treningu grupnih vještina svi će studenti steći iskustvo grupnog rada te vještine i tehnike specifične za grupni rad. 
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
· Grupa i grupni rad
· Upotreba grupnog rada u socijalnom radu
· Vrste grupa
· Faze razvoja grupnog rada
· Razine intervencija u tretmanskim grupama
· Specifičnosti grupne strukture i procesa
· Uloga voditelja i suvoditeljstvo
· Značaj roda i spola članova i voditelja grupe
· Evaluacija grupnog rada.  
 
 
 
 
IZBORNI PREDMETI
 
 
DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD
Kroz predmet Duhovnost i socijalni rad pružaju se studentima informacije, znanja i vještine o duhovnosti u socijalnom radu kao sredstvu potpore i osnaživanja pojedinaca, grupa i zajednica (obitelj, ovisnosti, delinkvencija, kriminalitet, starost, invaliditet, siromaštvo...). Predmet nudi dvije razine integracije duhovnosti u socijalnom radu:
Prva razina ne zahtjeva od profesionalca da posjeduju duhovnu perspektivu, nego da on sagledava duhovnost kao važan faktor iskustva korisnika. Kroz razumijevanje, može koristiti jezik, uključiti strategije i prilagoditi pristup načinu na koji je duhovnost prezentirana. Drugi način integriranja pretpostavlja da je duhovnost subjektivno iskustvo koje uključuje iskustvo profesionalca.
Sadržaj predmeta  
· Duhovnost, religioznost i socijalni rad
· Empatija u metodama socijalnog rada
· Introspekcija i duhovnost
· Pitanje nade, ljubavi i vjere kao temelja za samorazumijevanje i razumijevanje drugoga
· Korištenje molitve, meditacije, kontemplacije i koncentracije u suočavanju sa stresom i njegovim uzrocima
· Socijalni angažman u nekim religijskim zajednicama – posjet
· Zajednice »Arka« i »Vjera i svjetlo«
· Bibliodrama
· Kršćanska meditacija
· Hagioterpija
 
 
SUSTAVI SOCIJALNE POMOĆI
Kroz ovaj kolegij studenti se podrobnije upoznaju s rezidualnim, ali važnim sustavom socijalne sigurnosti kao što je socijalna pomoć. Kolegij pomaže studentima da razumiju promjene koje se događaju u sustavima socijalne pomoći, kao i reformska nastojanja u ovom području. Studenti stječu znanja i informacije o sustavima socijalne pomoći u različitim zemljama, gledano iz komparativne perspektive. Također, studenti su u mogućnosti usvojiti metodologiju evaluiranja učinkovitosti socijalne pomoći te kritički raspraviti glavne probleme ovoga sustava u našoj zemlji. Konačno, ovaj kolegij je usmjeren na stjecanje praktičnih znanja koja su vezana s problemima usmjerenosti i učinkovitosti socijalne pomoći. 
Sadržaj predmeta
· Pojam, vrste i funkcije socijalne pomoći
· Modeli (režimi) socijalne pomoći
· Socijalna pomoć u Njemačkoj
· Socijalna pomoć u Švedskoj
· Socijalna pomoć u SAD
· Usporedna analiza sustava socijalne pomoći u odabranim zemljama OECD-a
· Razvoj socijalne pomoći i skrbi u RH
· Struktura naknada socijalne pomoći u RH i reformska nastojanja
· Razlozi nekorištenja prava u sustavu socijalne pomoći
· Uzroci i vrijeme korištenja socijalne pomoći (problem ovisnosti)
· Financijske i porezne inicijative u socijalnoj pomoći
· Pokazatelji učinkovitosti socijalne pomoći
· Osobne socijalne usluge (socijalna skrb)
 
 
SOCIJALNI RAD U ODGOJU I OBRAZOVANJU
Predmet Socijalni rad u odgoju i obrazovanju  izborni je predmet na 3. godini studija. Nastava se izvodi u trajanju od 30 sati, a organizirana je kroz predavanja, grupni i samostalni rad studenata. U okviru ovog predmeta studenti će steći znanja o ulozi struke socijalnog rada u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i o specifičnostima djelokruga rada socijalnog radnika u vrtiću i školi. Bazične spoznaje koje će studenti steći odnose se na ulogu socijalnog radnika u povezivanju između ustanova (vrtića i škole), obitelji i lokalne zajednice, u svrhu postizanja najboljeg interesa, rasta i razvoja djece i mladih.
Kroz sadržaj predmeta studenti će biti upoznati sa vještinama koje se odnose na:
1)     poticanje i ostvarivanje suradnje na relaciji obitelj-vrtić, škola -lokalna zajednica,
2)     prepoznavanje socijalnog konteksta u kojem dijete funkcionira,
3)     aktivno sudjelovanje u timskom radu u vrtiću i školi,
4)     poticanje i ostvarivanje suradnje između vrtića i škola s institucijama i udrugama u lokalnoj zajednici,
5)     izradu preventivnih programa za poticanje i osnaživanje kvalitetnog rasta i razvoja djece i mladih,
6)     osnaživanje učenika u njihovom uspješnom svladavanju školskih obveza.   
Sadržaj predmeta:
·   Povijesni razvoj školskog socijalnog rada u svijetu
·   Povijesni razvoj školskog socijalnog rada u Hrvatskoj
·   Teorijski pristup u školskom socijalnom radu
·   Uloga socijalnog radnika u vrtiću i školi
·   Uloga školskog socijalnog radnika u timskom radu u vrtiću i školi
·   Suradnja s ustanovama u lokalnoj zajednici i izvan nje
·   Procjena, konzultacije i planiranje rada školskog socijalnog radnika
·   Rad s učenikom: studija slučaja
·   Školski socijalni radnik u radu s obiteljima
·   Školski socijalni radnik u suradnji sa socijalnim ustanovama u zajednici
·   Postupanje školskog socijalnog radnika u slučaju bullinga
·   Krizne intervencije u školi – uloga školskog socijalnog radnika
·   Medijacija kao vršnjačka podrška u rješavanju problema
·   Izrada i implementacija preventivnih programa u vrtiću i školi 
·   Stanje i perspektiva školskog socijalnog rada u SAD-u
·   Sadašnji kontekst i perspektiva školskog socijalnog rada u Hrvatskoj
 
  
SOCIJALNA MEDICINA
U sklopu nastave iz predmeta Socijalna medicina studenti se upoznaju s mjerama socijalno-medicinskog pristupa zdravstvenoj zaštiti kao što su unapređenje zdravlja, preventivna medicina, zdravstveni odgoje, te općenito sa zdravstvom kao sustavom, njegovom organizacijom i zdravstvenim ustanovama.
Sadržaj predmeta  
·         Pojam i definicija socijalne medicine.
·         Pojam zdravlja i bolesti.
·         Preventivna i kurativna medicina.
·         Zdravstvena zaštita.
·         Osnovi epidemiologije.
·         Epidemiologija zaraznih bolesti.
·         Osnove zdravstvene ekologije.
·         Ugrožene grupe stanovništva.
·         Obitelj i zdravlje.
·         Mijenjanje populacije i zdravstvene potrebe.
·         Socijalna i zdravstvena zaštita majki i djece.
·         Zdravstvena zaštita radnika.
·         Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži.
·         Zdravstvena zaštita starijih dobnih skupina.
·         Patronažna služba.
·         Zdravstveni odgoj.
·         Organizacija zdravstvene zaštite.
 
 
STRANI JEZIK STRUKE (engleski ili njemački)
 
ENGLESKI JEZIK STRUKE III (ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES) - izborni
Cilj je kolegija unaprijediti jezične vještine studenata koji su već položili engleski jezik struke i usvojili stručni vokabular vezan uz područje socijalnog rada, posebice vještine pisanja, te unaprijediti razinu svijesti studenata o određenim aspektima pisanog engleskog jezika. Proširenje vokabulara nužnog za pisano izražavanje u akademske svrhe.
Sadržaj predmeta:
·         Structure and Cohesion – Connectives and Paragraphs
·         Description: Process and Procedure - The Stages of Writing an Essay
·         Narrative – The Development of Universities
·         Definitions (simple, academic and extended definitions)
·         Exemplification – What is Language?
·         Classification – State Schools in England and Wales
·         Generalisation, Qualification and Caution – A Survey of Unemployment
·         Interpretation of Data – Charts, Graphs, Diagrams and Tables
·         Introductions and Conclusions – Concluding from Tables
·         Academic Style – Informal and Formal; What is education?
·         Paraphrasing and Summarising
 
NJEMAČKI JEZIK STRUKE (izborni)
Cilj kolegija je razvijanje sposobnosti razmišljanja, izvođenja zaključaka i prezentiranja na njemačkom kao stranom jeziku, primjenjivanje stručne terminologije u govoru i pismu te osposobljavanje za samostalno praćenje stručne literature na njemačkom jeziku.
Sadržaj predmeta:
-          Geschichte und Zukunft des Sozialstaates in Deutschland;
-          Europäische Sozialpolitik: Die neue europäische Sozialagenda
-          Umgang mit sozialen Randgruppen: Arbeitsdienst für Arbeitslose und Sozialhilfebezieher?
-          Ehrenamtliche Soziale Arbeit
-          Analyse und Zusammenfassung ausgewählter wissenschaftlicher Artikel
-          Mündliche Vorträge zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit
  
KREATIVNE METODE U SOCIJALNOM RADU
Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u edukaciji, u pomažućem procesu te u kontekstu supervizije. Kolegij se odvija u obliku radionica gdje studenti stječu vlastita iskustva upotrebe pojedinih tehnika (scenske ekspresije, likovnog izražavanja, korištenja priča, bajki, filmova) u radu s grupama i pojedincima. Kako je pristup u nastavi ovog kolegija pretežno iskustven, studenti su obavezni prisustvovati radionicama.
 
SOCIJALNI RAD U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Studenti će dobiti najvažnije informacije vezane uz djelatnost socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi RH i zemalja EU. Prikazom domaćih specifičnosti uloga i funkcija koje socijalni radnici imaju unutar socijalne skrbi te komparativnim prikazom u zemljama EU studentima će se omogućiti informirani ulazak u skorašnji svijet rada te kritičko sagledavanje djelatnosti u kojoj većina socijalnih radnika nalazi zaposlenje.
Sadržaj predmeta  
·       Terminološka određenja: socijalna politika, socijalna sigurnost, socijalna skrb, socijalni rad
·       Sustav socijalne skrbi u RH – zakonski kontekst
·       Specifične uloge i funkcije socijalnih radnika u sustavu SS
·       Dijelovi sustava socijalne skrbi RH
·       Socijalni rad i korisnici sustava SS
·       Komparativni pregled djelatnosti socijalnih radnika u sustavima SS drugih zemalja
·       Specifičnosti djelatnosti socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi u odnosu na dodirne sustave
·       Mogućnosti razvoja karijere za socijalne radnike zaposlene u sustavu socijalne skrbi
·       Reforme sustava socijalne skrbi i uloge socijalnih radnika u njima
 
 
DISKRIMINACIJA I ANTIDISKRIMINACIJKE POLITIKE
Predmet daje uvid u različite javnopolitičke inicijative te istraživačka pitanja i perspektive na području jednakosti, raznolikosti i antidiskriminacije. Usmjerava se na različite koncepte diskriminacije i raznolikosti, temelje diskriminacije (rasa, etnička pripadnost, spol, vjera, uvjerenje, dob, invaliditet…) te na mjere suzbijanja diskriminacije u međunarodnom pravu i antidiskriminacijske javnopolitičke mjere. U tom je pogledu primarna namjera predmeta dati uvid u različite mjere socijalne politike na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini.
Sadržaj predmeta
*      Raznolikost, jednakost, diskriminacija – temeljni koncepti; osnove i oblici diskriminacije
*      Konceptualizacija jednakosti i suzbijanje diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Europske unije (analiza  
       sudske prakse pred Europskim sudom za ljudska prava i Europskim sudom pravde)
*      Koncepti „jednakosti“ i „različitosti“, feministička teorija (uključivši feminističke pravne teorije i pravce)
*      Pristupi rodnoj ravnopravnosti s naglaskom na prirodi i sadržaju mjera socijalne politike (uključivši prikaz njihova  
        razvoja - od jednakog tretmana preko pozitivnih akcija i jednakih mogućnosti do rodno usmjerene politike)
*      Specifičnosti diskriminacije na temelju rase i etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, socio-
        ekonomskog statusa i dr. te posebnosti mjera socijalne politike usmjerenih njezinu suzbijanju u različitim društvenim 
        područjima
*      Višestruka diskriminacija – njezine posljedice i javnopolitički odgovori
*      Mjere socijalne politike koje promiču raznolikost i jednake mogućnosti na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razni (EU,
       VE, UNECE…)
*     Antidiskriminacijske prakse u komparativnoj perspektivi (zapadnoeuropske prakse, specifičnosti postkomunističkih
      zemalja…)
*     Zagovaranje i aktivizam – promicanje jednakosti.
 
 
OSNOVE KRIZNIH INTERVENCIJA U SOCIJALNOM RADU
Sadržaj predmeta
Razlikovanje pojmova stresa, traume i krize. Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice. Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje. Psihološke krizne intervencije – iskustva iz Hrvatske i svijeta. Osnove sažete psihološke integracije traume. Podrška u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja. specifičnosti rada s djecom i mladima u stanju krize i tugovanja.
 
 
IZBORNI PREDMET S DRUGIH STUDIJA
Sukladno osobnim interesima i profesionalnim preferencijama studenata na fakultetima srodnih područja.

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana