Studijski centar socijalnog rada
Sažetci predmeta na II. godini preddiplomskog studija

 

 
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM
Glede znanja, očekuje se da će studenti moći razumjeti i objasniti teorijske osnove rada s pojedincem te da će biti u mogućnosti  procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa u konkretnom radu na pojedinačnom slučaju.
Glede vještina očekuje se da će studenti nakon sudjelovanja na ovom kolegiju moći prepoznati potrebu za primjenom socijalnog rada s pojedincem u radu s neposrednim korisnicima; ovisno o vrsti poteškoće, procijeniti primjerenost pojedinih postupaka u radu s pojedincem te pridržavati se etičkih standarda prakse.
Pri tome se u okviru kolegija nastoje razvijati i njegovati slijedeće vrijednosti:profesionalne vrijednosti socijalnog rada; osjetljivost, uvažavanje i prihvaćanje raznolikosti (spolne, nacionalne, religijske, pripadnosti različitim društvenim slojevima) te rad na osobnom razvoju
Sadržaj predmeta
·       Povijesni aspekti socijalnog rada s pojedincem.
·       Određenja i zadaci socijalnog rada u kontekstu rada s pojedincem.
·       Značaj sistemskog pristupa u socijalnom radu.
·       Koncepcija rizika i otpornosti u okviru ekološke multisistemske perspektive.
·       Značaj pomoći u socijalnom radu.
·       Vrijednosti i etika socijalnog rada.
·       Važnost i uloga komunikacije.
·       Protudiskriminacijska praksa socijalnog rada.
·       Zagovaranje i samozagovaranje.
·       Važnost pozitivnog odnosa između socijalnog radnika i korisnika.
·       Proces planiranih promjena.
·       Gubitak i tugovanje.
·       Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola.
·       Supervizija kao specifičan oblik pomoći i podrške.


SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
Studenti će usvojiti relevantna znanja iz područja socijalnog utjecaja, međuljudskih odnosa, psihologije malih grupa i međugrupnih procesa koja doprinose teorijskoj utemeljenosti stručnih procjena, intervencija i evaluacije u socijalnom radu. Uz to, povećat će osjetljivost za složene socijalne utjecaje na doživljavanje i ponašanje  socijalnih radnika prilikom donošenja stručnih procjena i odluka te provođenja intervencija s pojedincima i grupama. 
Sadržaj predmeta
·    Socijalizacijski procesi. Primjene teorije privrženosti u socijalnom radu. Roditeljstvo.
·    Socijalna percepcija i kognicija: Spoznaja socijalne okoline. Percepcija i procjenjivanje drugih (stvaranje impresija, atribucijski modeli, pristranosti u atribuiranju , implicitne teorije ličnosti).  Izvori pogrešaka u opažanju i procjenjivanju osoba – primjeri iz prakse socijalnog rada.
·    Stavovi (struktura i funkcije, odrednice stavova, teorije konzistencije, odnos stavova i ponašanja, persuazija). Utjecaj stavova socijalnih radnika na stručno djelovanje.
·    Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; načini smanjenja). Prosocijalno ponašanje i altruizam (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; promicanje). Socijalna podrška. Interpersonalna privlačnost i ljubav.
·    Unutargrupni procesi: Formiranje i struktura grupe. Grupna kohezija i norme. Članstvo u grupi i socijalni identitet. Socijalna kategorizacija. Grupna dinamika i uloge. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalni pritisak i konformizam. Popuštanje i pokoravanje autoritetu. Difuzija odgovornosti. Vodstvo i moć. Donošenje odluka u grupi.
·    Međugrupni procesi: Stereotipi, predrasude  i diskriminacija. Uzroci stereotipa i predrasuda i načini njihovog prevladavanja. Korisnici socijalne skrbi kao objekti društvenih predrasuda.
Sukobi među grupama u zajednici i njihovo prevladavanje.
 
 
SOCIJALNI RAD S OBITELJI
U okviru predmeta Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima. Poseban naglasak je na upoznavanju intervencija socijalnog rada u svrhu osiguravanja funkcioniranja obitelji i usklađivanja obiteljskih odnosa.   
 Sadržaj predmeta
• Definicija i pojam obitelji,
• Teorijski pristupi u izučavanju i razumijevanju obitelji,
• Metode istraživanja obitelji,
• Povijesni razvoj i tipologije porodice, 
• Društvene promjene i obitelj,
• Oblici suvremene obitelji,
• Struktura i funkcije obitelji (psihološki, socijalni, odgojni, vrijednosni, duhovni, materijalni, ekološki, komunikacijski činitelji funkcioniranja obitelji),
• Bračni i izvanbračni odnosi,
• Suvremeno roditeljstvo,
• Obiteljske uloge (unutargeneracijski i međugeneracijski odnosi),
• Obiteljski životni ciklus,
• Zdravlje obitelji (zdravstvena zaštita i planiranje obitelji),
• Socijalni rad u rješavanju obiteljskih problema (rad s obitelji u okviru sustava socijalne skrbi):
• Organizacija i rad Tima za brak i obitelj u okviru CZSS,
• Postupci pri brakorazvodu (posredovanje, donošenje odluke o dodjeli djece na brigu i odgoj, uređenje odnosa i susreta s roditeljem kojemu nisu dodijeljena djeca na brigu i odgoj, izmjena odluke),
• Postupak posvojenja,
• Udomiteljstvo i specijalno udomiteljstvo,
• Provođenje mjera obiteljsko-pravne zaštite u slučajevima zanemarivanja i zlostavljanja djece,
• Postupanje kod obiteljskog nasilja, 
• Rad s jednoroditeljskih obiteljima,
• Rad sa socijalno ugroženim obiteljima,
• Socijalni rad u prevenciji obiteljskih problema. 
 

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim metodama istraživanja u društvenim znanostima na teorijskoj i operativnoj razini. Predavanjima se obuhvaćaju teme: znanstveni i neznanstveni pristup, uloga znanstvene teorije u istraživačkom procesu, definicija empirije i uloga znanstvene metodologije, paradigme kvalitativnih istraživačkih pristupa, tehnike kvalitativnog pristupa (intervju, fokus grupa, opažanje i analiza sekundarne građe), pozitivistička paradigma kvantitativnog pristupa, definicija mjerenja i kvantifikacije, te tehnike korelativnih istraživanja (opažanje i anketa); zatim logičke i epistemiološke, te metodološke osnove kauzalnog dokaza eksperimentom te metodologiju klasičnog, faktorijalnog i pseudo-eksperimentalnog modela.
Kroz vježbe studenti koncipiraju i provode dva grupna empirijska istraživanja koristeći kvalitativni i kvantitativni pristup. Svako istraživanje završava individualnim seminarskim radom u formi znanstvenog rada kojim se opisuje provedeno istraživanje i njegovi rezultati te se daje kritički osvrt na korištenu metodologiju. Seminarski radovi su, uz praćenje rada i aktivnosti studenata u provedbi istraživanja, elementi ocjene iz kolegija.
Sadržaj predmeta
·         Znanost i druge vrste spoznaje, Karakteristike znanstvenog objašnjenja
·         Znanstvena teorija, Elementi znanstvene teorije
·         Konstrukcija objašnjenja kao istraživački proces, Osobna i socijalna konstrukcija realnosti, Socijalni konstruktivizam
·         Paradigme i forme kvalitativnih istraživanja u društvenim znanostima
·         Ciljevi kvalitativnih istraživanja
·         Tehnika intervjua, fokus grupa, opažanja i nenametljivi pristupi
·         Odabir sudionika kvalitativnih istraživanja, Odabir jedinice analize u nenametljivim tehnikama
·         Strategije analize u kvalitativnim istraživanjima, Metode osiguravanja valjanosti zaključaka, Dosezi kvalitativnog pristupa
·         Kvantitativni pristup, Paradigma, mjerenje i operacionalizacija
·         Tehnike korelativnih istraživanja, Opažanje i metoda ankete
·         Probabilističko uzorkovanje i propozicije statističkog zaključivanja
·         Uloga statistike i modeli statističkog dokaza
·         Epistemološke i metodologijske osnove kauzalnog dokaza, Struktura eksperimentalnog dokaza
·         Klasični eksperiment, nezavisna i zavisna varijabla, eksperimentalna kontrola
·         Valjanost eksperimentalnog dokaza, Faktorijalni i kvazi-eksperimentalni nacrti
 
 
OBITELJSKO PRAVO S OSNOVAMA GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA
Predmet Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava  studente upoznaje sa skupom pravnih normi i načela kojima se uređuju obiteljski odnosi u Republici Hrvatskoj, kao i s osnovama građanskog procesnog prava s obzirom na primjenu odabranih obiteljskopravnih instituta.
Sadržaj predmeta
·         Pojam i obilježja obiteljskog prava.
·         Obiteljskopravni odnosi.
·         Bračno pravo, izvanbračne i istospolne zajednice.
·         Odnosi roditelja i djece.
·         Posvojenje.
·         Skrbništvo.
·         Uzdržavanje.
·         Imovinski odnosi .
·         Osnove građanskog procesnog prava .
·         Temeljna načela i specifičnosti posebnih postupaka u obiteljskim stvarima
 


MARGINALNE GRUPE
Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz “središnjeg društva”, posljedice i mehanizmi uključivanja). Isto tako, kroz nastavu ovoga predmeta identificiraju se najznačajniji socijalni problemi hrvatskog društva (siromaštvo, nezaposlenost, isključenost, diskriminacija itd.). Polazeći od marginalnih skupina unutar širega društva, studenti se upoznaju s obilježjima gotovo svih većih marginalnih skupina, iz kojih dolazi većina onih koji se koriste uslugama socijalnog rada. U tom se smislu ovaj kolegij naslanja na znanja koja se stječu u sklopu sociologije i socijalne politike te služi kao “pripremni kolegij” za dio predmeta iz područja socijalne politike i socijalnog rada.
Sadržaj predmeta
            * Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti.
            * Historijat, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti.
              * Ambivalentnost omladinskog položaja i “privilegirana” marginalnost mladih.
            * Omladinske potkulture i kontrakulture: bijeg iz marginalnosti.
            * Obilježja potkulture starih i socijalne posljedice starenja.
            * Vanjske migracije, multikulturalnost i problemi socijalne integracije.
            * Pojam i vrste prisilnih migracija.
              * Koncepti rada i socijalnopsihološke posljedice nezaposlenosti.
            * Koncepti, teorije i funkcije siromaštva.
            * Problemi socijalne integracije Roma.
            * Bolest, društvene uloge i marginalizacija.
 
 
MENADŽMENT U SOCIJALNOM SEKTORU
Predmet Menadžment u socijalnom radu ima za svrhu upoznati studente s politikom menađmenta u javnom sektoru kao i aktivnostima izvršavanja menadžerskih zadataka sa područja ljudskih resursa.
Sadržaj predmeta
Definiranje javnog sektora. Struktura i dizajn javnog sektora. Povijesni kontekst razvoja javnog sektora. Priroda javne administracije. Pojam i određenje javnih institucija. Povijest i razvoj javnih institucija. Tipovi javnih institucija.Politički, pravni i ekonomski okvir. Analiza okruženja javnog sektora. Međusektorska suradnja. Suradnja javnog i privatnog sektora. Zajednička ulaganja javnog i privatnog sektora. Međunarodno okruženje.Strateško planiranje u javnom sektoru. Razumijevanje i primjena inovativnih strategija u javnom sektoru. Oblikovanje, implementacija i razvoj javnih usluga na lokalnoj i državnoj razini. Oblici javnih usluga (contracting in, contracting out, vouchers, programs, procurement).Čimbenici koji utječu na organizacije u javnom sektoru. Vrste organizacijskih struktura javnih institucija. Analiziranje i redizajn organizacijskih aspekata javnih institucija.Pregled menadžerskih vještina (vještine pregovaranja, kolektivno pregovanje, komunikacijske vještine, vještine umrežavanja, umijeće delegiranja i sl.) Karakteristike efikasnog menadžmenta u javnom sektoru. Leadership unutar javnih institucija.Posebnosti menadžmenta ljudskih potencijala u javnom sektoru. Planiranje, pribavljanje i selekcija ljudskih potencijala u javnom sektoru. Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti. Motivacija i pristup radu javnih službenika. Nagrađivanje javnih službenika. Obrazovanje i razvoj javnih službenika.Pravni i etički kontekst javnog sektora. Etičko ponašanje, etičke vrijednosti i javni sektor. Vrijednosti, stavovi i uvjerenja javnih službenika. Socijalna odgovornost javnih institucija. Pravednost pružanja javnih usluga.Trendovi, prilike i prijetnje budućeg razvoja javnih institucija. Restrukturiranje javnog sektora. Prikaz svjetske prakse upravljanja u javnom sektoru. Benchmarking. Prilagodba suvremenim poslovnim trendovima. Uvođenje informacijske tehnologije.
 
STRANI JEZIK II. (engleski ili njemački)
 
ENGLESKI JEZIK STRUKE II
Usmena i pismena obrada stručnih tekstova; izrada sažetaka i prezentacija; usvajanje stručne terminologije; prevođenje; utvrđivanje složenih jezičnih struktura tipičnih za jezik struke (složene rečenice, slaganje vremena, upravni i neupravni govor)
Sadržaj predmeta:
·         Crime
·         Death and the Law and the Death Penalty
·         Marriage and divorce
·         Wills and Inheritance
·         Economic, Social and Cultural Rights
·         Police Powers in Great Britain
·         Social Care and Community Work
·         Disabled People
·         Older People
·         Child Welfare
 
NJEMAČKI JEZIK STRUKE II
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom jeziku. U okviru kolegija studenti usvajaju i primjenjuju stručnu terminologiju u govoru i pismu te savladavaju specifičnosti njemačke gramatike i sintakse u socijalnoj struci.
Sadržaj predmeta:
-          Soziale Arbeit und ihr Berufsbild
-          Struktur und Entwicklung der Bevölkerung; Die vier Trends der langfristigen Bevölkerungsentwicklung
-          Der europäische Arbeitsmarkt; Arbeitslosigkeit in Kroatien, Deutschland und Österreich
-          Übereinkommen über die Rechte des Kindes; Flüchtlingskinder in Deutschland; Kinderrechte in Kroatien
-          Soziale Verantwortung der Unternehmen; Neue Ethik in der Wirtschaft
-          Jugendstrafrecht; Rechtsfolgen des Jugendgerichtsgesetzes in Deutschland und in Kroatien
-          Sozialrecht als soziales Leistungsrecht; Soziale Rechte nach dem Sozialgesetzbuch; Die Bereiche des Sozialrechts
-          Was ist Mediation?; Die fünf Phasen des Mediationsverfahrens
 
 
 
IZBORNI PREDMETI
 
 
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE 
 
Predmet Zlostavljanje i zanemarivanje djece ima za svrhu unaprijediti teorijska znanja i razumijevanje uzroka i učinaka različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djeteta u obitelji te njihovih implikacija za ciljeve i proces psihosocijalnih intervencija. Studenti će također razvijati vještine komunikacije s djecom i njihovim roditeljima te upoznati mogućnosti djelovanja na različitim razinama prevencije.
Sadržaj predmeta:
·   Određenja, prepoznavanje i raširenost tjelesnog, emocionalnog i spolnog zlostavljanja, izloženosti nasilju nad roditeljem te zanemarivanja djeteta u obitelji.
·   Kratkoročne i dugoročne posljedice pojedinih oblika zlostavljanja i zanemarivanja na dijete.  Djetetov doživljaj roditeljskog ponašanja i strategije suočavanja. 
·   Uspostava odnosa s djecom i roditeljima u fazi procjene.
·   Modeli roditeljskog ponašanja. Uzročni modeli zlostavljanja i zanemarivanja djece. 
·   Mogućnosti opće, ciljane i indicirane prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece te primjeri dobre prakse u svijetu i kod nas.  
·   Odrednice reakcija stručnjaka na ugrožavanje djeteta u obitelji. 
 
 
PREVENTIVNI PROGRAMI U SOCIJALNOM RADU
Predmet Preventivni programi u socijalnom radu ima za svrhu upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim uz proces nastajanja i prevencije psihosocijalnih problema, s različitim  tipovima prevencije i pristupima u preventivnom socijalnom radu, s posebnim naglaskom na upoznavanju grupnog modela rada "Male kreativne socijalizacijske skupine" (MKSS). Kroz sudjelovanje u iskustvenim oblicima rada studenti imaju priliku razvijati svoje praktične vještine nužne za buduće samostalno provođenje pristupa MKSS i sudjelovanje u drugim oblicima preventivnog rada.   
Sadržaj predmeta
• Pojam i tipovi prevencije,
• Proces nastanka poremećaja u ponašanju i funkcioniranju djece i mladih,
• Mogućnost intervencije u socijalizacijski proces,
• Prevencija u socijalnom radu,
• Projekti, programi i pristupi u prevenciji,
• Primjena pristupa MKSS,
• Evaluacija, verifikacija, supervizija preventivnih programa.

 
SOCIJALNA SKRB ZA DJECU
Predmet Socijalna skrb za djecu je upoznati studente s teorijskim, znanstvenim stručnim spoznajama prepoznavanja djece u riziku, te planiranja i provođenja neposredne skrbi za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji i intervencija u njihovoj obitelji.
Sadržaj predmeta
Oblici ugroženog razvoja djece u obitelji.
·         Teorijska objašnjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece.
·         Procjena rizika i resursa obitelji u skrbi za dijete.
·         Intervencije socijalne skrbi.
·         Mjere podrške obitelji.
·         Planiranje i provedba nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi.
·         Kriteriji izdvajanja djece iz obitelji.
·         Odabir izvanobiteljskog smještaja.
·         Priprema djeteta i obitelji za izdvajanje djeteta.
·         Istraživanja razvoja djece u izvanobiteljskom smještaju.
·         Specifičnosti skrbi za djecu u ustanovama, obiteljskim domovima, udomiteljskim i usvojeničkim obiteljima.
·         Planiranje i provođenje psihosocijalne rehabilitacije djece u skrbi.
·         Osiguravanje uvjeta za povratak djeteta u obitelji.
·         Priprema djeteta za napuštanje izvanobiteljskog smještaja i samostalan život i/ili povratak u vlastitu obitelj.
 

ROD I SOCIJALNI RAD
Cilj predmeta Rod i socijalni rad je educirati i senzibilizirati polaznike za pitanje spola i roda u radu socijalnih radnika kao važnog čimbenika u oblikovanju značenja individualnih iskustava, životnih prilika, percepcije problema, konteksta komunikacije kao i opcija za akciju te pokrenuti razmišljanja i ideje o integriranju sadržaja rodna stratifikacija u brojna područja interdisciplinarnog djelovanja.
Sadržaj predmeta
·         Položaj žena i muškaraca u društvu (faktori koji utječu na položaj).
·         Ljudska prava s posebnim osvrtom na prava rodova.
·         Predrasude i stereotipi o rodovima.
·         Teorije i istraživanja kojima se tumače odnosi među rodovima.
·         Specifičnosti prakse socijalnog rada sa ženama (rod i psihosocijalni rad).
·         Specifičnosti prakse socijalnog rada s muškarcima (rod i psihosocijalni rad).
 
 
 
RJEŠAVANJE SUKOBA
Upoznati studente s teorijskim i stručnim spoznajama o mogućim načinima pristupanja u procesu rješavanja sukoba.
Sadržaj predmeta
·         Značaj razumijevanja i rješavanja sukoba u socijalnom radu.
·         Definicije sukoba.
·         Vrste i razine sukoba.
·         Strategije ponašanja u sukobima.
·         Vještine rješavanja sukoba.
·         Pregovaranje u socijalnom radu (pregovaranje sa korisnicima, zastupanje korisnika).
·         Definicije i vrste posredovanja.
·         Specifičnosti posredovanja u socijalnom radu (izvansudska nagodba, obiteljsko posredovanje, posredovanje u procesu rastave braka).
·         Faze procesa posredovanja.
 
EKONOMIJA SOCIJALNE POLITIKE
Kolegij Ekonomija socijalne politike ima za cilj upoznati studente s  ekonomskom teorijom i modelima koji razmatraju ekonomske implikacije socijalne države, mjera socijalne politike i državne intervencije u tržišnim ekonomijama. Tako će se analizirati odnosi između tržišnih rješenja, ekonomske efikasnosti te socijalne i ekonomske dobrobiti društva. Naglasak će posebice biti na novijim teorijama i modelima te na znanstvenim nalazima koji detaljnije pojašnjavaju veze između djelovanja socijalne politike i ekonomskog i socijalnog razvoja. Također će biti razložen koncept socijalne ekonomije i objašnjen njegov značaj u europskom kontekstu s implikacijama za Hrvatsku.
Sadržaj predmeta
1.      Škole političkog i ekonomskog mišljenja i socijalna pitanja.
2.      Vrijednosni aspekt socijalne države: socijalna pravednost, jednakost i efikasnost.
3.      Tržišni propusti i nesavršena konkurencija - argumenti za državnu intervenciju
4.      Distribucija dohotka i ekonomske nejednakosti.
5.      Državna intervencija programima socijalne politike.
6.      Ekonomska teorija osiguranja. Privatni i javni model osiguranja.
7.      Socijalni programi- novčani transferi: vrste, prednosti i nedostaci.
8.      Socijalni programi- u obliku dobara i usluga;  vrste, prednosti i nedostaci.
9.      Modeli socijalne države i siromaštvo.
10.    Prezaduženost, nerazvijenost i siromaštvo.
11.    Upravljanje osobnim financijama i socijalna dobrobit
12.    Socijalna ekonomija.
13.    Uloga ekonomske i socijalne politike u poticanju rasta i razvoja.
 
IZBORNI PREDMET S DRUGIH STUDIJA
Sukladno osobnim interesima i profesionalnim preferencijama studenata na fakultetima srodnih područja.
 

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana