Studijski centar socijalnog rada
Sažetci predmeta na I. godini preddiplomskog studija

 

SOCIOLOGIJA
U okviru predmeta sociologije studenti se usmjeravaju kako na daljnji razvoj osnovnog korpusa općih socioloških spoznaja, tako još više na one sadržajno-tematske sklopove koji su važni za cjelinu pravne znanosti (osnove sociologije prava) i za njezine posebne discipline (obitelj, devijantnost, pravne ideje i ideologije, političke institucije).
Sadržaj predmeta
·         Predmet, metoda i osnovni pojmovi,  metode socioloških istraživanja, temelji moderne sociologije
·         Comte, E. Durheim
·         K. Marx. M. Weber
·         H. Spencer, evolcionizam i sociobiologija
·         Funkcionalizam (T. Parsons, R. Merton)
·         Socijalna struktura društva,  socijalna stratifikacija i mobilnost
·         Socijalizacija
·         Obitelj
·         Socijalna konstrukcija devijatnog:  Socijalna kontrola i devijantno ponašanje
·         Sociologija religije
·         Etnitet, rasa, nacija
·         Ekonomske institucije i ekonomski razvoj
·         Država, demokracija i političke stranke
·         Socijalna konstrukcija svijeta, Kultura
·         Proces socijalnih promjena, globalizacija
 
 

UVOD U PSIHOLOGIJU
Ciljevi kolegija su usvajanje općih znanja o psihologijskim osnovama ljudskog doživljavanja i ponašanja od važnosti u metodologiji, teoriji i praksi socijalnog rada; razvijanje osjetljivosti za prepoznavanje faza ljudskog razvoja, uvažavanje individualnih razlika i prepoznavanje utjecaja društva na razvoj pojedinca; stjecanje odabranih spoznaja iz razvojne psihologije i psihologije ličnosti te povezivanje istih s vrijednostima i načelima u socijalnom radu.
Sadržaj predmeta
·       Suvremena psihologija. Znanstvena i primijenjena psihologija.
·       Fiziološke osnove psihičkih pojava. Živčani sustav, struktura i funkcije.
·       Kognitivni procesi. Predodžbe, učenje i pamćenje.
·       Motivacija i emocije. Uvod u teorije motivacije. Glavni psihološki pristupi emocijama.
·       Čovjekov bio-psiohosocijalni razvoj: Biološki i tjelesni razvoj. Razvoj u područjima percepcije, kognicije i jezika. Emocionalni i socijalni razvoj. Odstupanja od normalnog razvoja.
·       Ličnost: Uvod u teorije i istraživanje ličnosti. Primjena teorija ličnosti u različitim područjima profesionalne aktivnosti socijalnih radnika.
 
 

OSNOVE EKONOMIJE
U okviru kolegija Osnove ekonomije studenti produbljuju saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u društvenoj proizvodnji na makro i mikro razini.
Sadržaj predmeta
·         Ekonomski proces
·         Proizvodnja; Ljudski faktor;
·         Tehnički napredak;
·         Poduzetništvo i upravljanje;
·         Organizacija i djelovanje poduzeća;
·         Elementi teorije troškova;
·         Mjerenje rezultata privređivanja;
·         Reprodukcija;
·         Raspodjela, uloga države, mehanizmi raspodjele, kriteriji raspodjele;
·         Razmjena, tržište i njegove funkcije;
·         Potrošnja, oblici, struktura, investicije, uloga države;
·         Ekonomski razvoj.
 
 

UVOD U  OPĆU TEORIJU PRAVA I DRŽAVE
Predmet Uvod u opću teoriju prava i države zamišljen je kao teorijski predmet koji se bavi izučavanjem bitnih obilježja prava i države u cilju stjecanja osnovnih znanja i olakšavanju pristupa i razumijevanja svih drugih pravnih znanosti.
Sadržaj predmeta
·         Uloga predmeta "Opća teorija prava i države" u pravnoj znanosti i pravnom studiju.
Glavni objekti pravne znanosti: država i pravo. Njihov postanak i bit.
·Država: bit i oblik, elementi, organi i funkcije
Bit i oblik države. Vanjska i unutarnja suverenost. Društveni karakter države. Država i prisila. Ljudska prava. Država i demokracija. Pravna država i vladavina prava. Legitimitet državne vlasti. Oblik vladavine: monarhije i republike. Jedinstvene i složene države.
Elementi države: teritorij, stanovništvo, vlast.
·         Struktura, organi i funkcije države. Podjela vlasti. Zakonodavstvo. Sudstvo. Uprava. Nadležnost.
Pravna norma
Pojam pravne norme. Pravna norma obzirom na adresate, teritorijalnu valjanost, vremensku valjanost, sastav i intenzitet. Određenost dijelova pravne norme.
Protupravnost i pravna odgovornost. Slučajevi isključenja pravne odgovornosti. Reagiranje pravne vlasti na protupravna djela. Stupnjevi krivnje. Svrhe kažnjavanja.
·Pravni odnos
Pojam pravnog odnosa. Subjekti: fizičke i pravne osobe. Pravna i djelatna sposobnost. Odnos zastupstva. Pravni objekt. Subjektivno pravo. Pravna obveza. Pravne činjenice, presumpcije i fikcije. Prestanak pravnog odnosa.
·Pravni akt
Pojam pravnog akta. Odnosi među pravnim aktima i načelo zakonitosti. Pravni lijekovi. Opći i pojedinačni pravni akti. Ustav, zakon i podzakonski akti. Običajno pravo. Akti privatnih osoba.
·Pravni sustav
Pravni sustav. Sustavne jedinice: pravni institut ili ustanova, grane prava, grupe prava. Objektivno i subjektivno pravo, materijalno i procesno pravo, javno i privatno pravo, interno i međunarodno pravo. Pravni sustav kao ideal i kao stvarnost.
·Pravna tehnika
Pravna tehnika. Tumačenje pravnih pravila. Osnovne tehnike tumačenja pravnih pravila. Jezično, logičko, sustavno, povijesno, teleološko, doslovno, suženo i prošireno tumačenje. Antinomije u pravu. Pravne praznine. Analogija.
·Teorijska shvaćanja o pravu
Prirodnopravna (naravnopravna) škola.
Povijesnopravna škola.
Teorija interesa i teorija solidarnosti u shvaćanju prava.
Normativistička teorija.
Suvremene pravne teorije.
 
 
 
STRANI JEZIK I. (engleski ili njemački)
 
ENGLESKI JEZIK STRUKE I
Čitanje i razumijevanje stručnih tekstova iz područja prava i socijalnog rada; usmena i pismena obrada stručnih tekstova; usvajanje terminologije struke; prevođenje; utvrđivanje jezičnih struktura tipičnih za jezik struke (članovi, red riječi u rečenici, glagolska vremena, modalni glagoli, pasivne rečenice)
Sadržaj predmeta:
·         What Is Meant by Law?
·         Sources and Varieties of English Law
·         Statute Law in Britain
·         Legal Aid
·         Civil and criminal courts
·         From the Constitution of the Republic of Croatia
·         The Nature and Sources of American Federalism
·         Education
·         Employment
·         Social Policy
·         Demographics
 
NJEMAČKI JEZIK STRUKE I
Cilj kolegija je upoznati studente s jezičnim registrom u području socijalne struke te ih osposobiti za samostalno korištenje stručne literature na njemačkom jeziku. U okviru kolegija studenti usvajaju i primjenjuju stručnu terminologiju u govoru i pismu te savladavaju specifičnosti njemačke gramatike i sintakse u socijalnoj struci.
Sadržaj predmeta:
·       Diplom Sozialarbeiter/Sozialpädagoge – Berufsbild und Karrierechancen; Das Studium der Sozialen Arbeit in Deutschland und in Kroatien
·       Bildung und Gleichberechtigung, Soziale Funktionen des Bildungssystems
·       Politik in der Demokratie; Strukturprinzipien des deutschen Staates
·       Die Verfassungsordnung der Republik Kroatien; Das kroatische Parlament
·       Was sind Menschenrechte?; Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten; Europäische Sozialcharta
·       Armut ist …; Armut in Österreich; Kinderarmut in Deutschland


 

OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE
U okviru ovog kolegija studenti stječu osnovna znanja o socijalnoj politici kao javnoj djelatnosti, a posebno o njenim vrijednosnim temeljima, povijesnom razvoju i područjima djelovanja.
Sadržaj predmeta
 - Osnovni pojmovi socijalne politike.
 - Vrijednosti socijalne politike.
 - Povijest socijalne politike do Drugoga svjetskog rata.
 - Razvoj socijalne politike poslije Drugoga svjetskog svjetskog rata.
 - Sustavi socijalne politike:
 - mirovinski sustav
 - zdravstvena zaštita,
 - nezaposlenost,
 - obiteljska politika,
 - socijalna pomoć,
 - stambena politika,
 - neprofitni sektor i socijalna politika.
 
 

TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA
U okviru ovog kolegija studenti stječu osnovna znanja o terorijskim polazištima i razvoju znanosti socijalnoga rada.
Sadržaj predmeta
·         Nekoliko definicija socijalnog rada.
·         Nastanak i razvoj socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost, ciljevi i organiziranost.
·         Profesionalizacija socijalnog rada.
·         Socijalno-zaštitne potrebe.
·         Nastanak socijalnih problema.
·         Osnovni tipovi socijalnih problema.
·         Teorijski pristup socijalnim problemima.
·         Područja socijalnog rada.


 
 

INFORMATIKA I STATISTIKA
U okviru kolegija studenti će usvojiti nove vještine praktičnog rada na računalu i steći nove vještine i znanja iz područja informacijskih znanosti i statistike.
Sadržaj predmeta
·         Informatika. Informacijske tehnologije i društvene promjene.
Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Pojam, razvitak. obilježja i vrste računalnih mreža. Informacijske tehnologije i intelektualno vlasništvo. Sigurnosni rizici i zaštita od zloporaba.
·       Statistika. Statistika u društvenim istraživanjima. Objekt statističke analize. Statistički skupovi i statističko promatranje. Srednje vrijednosti. Metode relativnih brojeva. Vjerojatnost. Statističke zakonitosti i teorijske distribucije. Metoda uzoraka. Statističke hipoteze i testiranje hipoteza.

 
 

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
U okviru ovog kolegija studenti će usvojiti znanja o interpersonalnoj komunikaciji i značaju komunikacijskih vještina za socijalni rad. Studenti će razvijati vještine prepoznavanja obrazaca komunikacije, aktivnog slušanja, opažanja i govorenja, davanja i primanja povratne informacije, oblikovanja ja-poruke i postavljanja pitanja.
Sadržaj predmeta
• Komunikacijske vještine u socijalnom radu
• Karakteristike interpersonalne komunikacije
• Značaj komunikacije u socijalnom radu
• Vještine govorenja (ja poruke) i slušanja (aktivno slušanje)
• Osnovne komunikacijske vještine u socijalnom radu:
 Postavljanje pitanja, reflektiranje i parafraziranje, empatija, fokusiranje,  sumiranje, konfrontacija
• Komunikacijske prepreke

 

 
IZBORNI KOLEGIJI
 
 
UVOD U SOCIJALNU PEDAGOGIJU
Kolegij Uvod u socijalnu pedagogiju ima za cilj upoznati studente s bitnim konceptima socijalne pedagogije, uvesti studente u kompleksnu problematiku poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i ladih s posebnim potrebama, ukazati na važnosti znanstvenih, teorijskih i praktičnih aspekata socijalnopedagoških intervencija  naglašavajući potrebu interdisciplinarnoga pristupa.
Sadržaj predmeta
·         Suvremena socijalna pedagogija: definicija, predmet, temeljni teorijski koncepti;
·         Znanstvena utemeljenost socijalne pedagogije;
·         Odnos socijalne pedagogije i drugih pomažućih profesija (osobito socijalnog rada);
·         Pojmovno određenje poremećaja u ponašanju (terminološka pitanja, definicije, klasifikacije, kriteriji kategoriziranja);
·         Etiologija poremećaja u ponašanju: multikauzalnost, dijalektičnost i dinamičnost;
·         Pojmovno određenje socijalne integracije (odgoja osoba s poremećajima u ponašanju);
·         Važnost etike u socijalnopedagoškim intervencijama;
·         Specifičnosti socijalnopedagoških intervencija (kontinuum intervencija);
·         Značaj timskog rada u socijalnoj integraciji osoba s poremećajima u ponašanju
 
 
POVIJEST SOCIJALNOG RADA
Kolegij  Povijest socijalnog rada rekonstruira razvoj socijalnog rada ukazujući studentima na isprepletenost  linija utjecaja pod kojima se taj razvoj odvijao a koje se odnose na promjene u gospodarskoj, socijalnoj, intelektualnoj i političkoj povijesti.
Sadržaj predmeta
•          Pojavljivanje pojma socijalni rad i njegove definicije
•          Načini nošenja sa socijalnim problemima
•          Struktura usluga i institucije/organizacije za provođenje socijalnog rada
•          njihov kontinuitet i diskontinuitet
•          gdje rade socijalni radnici (državne službe, crkva, privatne udruge, političke stranke, institucije, zajednica …)
•          Profesionalni identitet socijalnih radnika
•          Rod i socijalni rad
•          Tko su bili korisnici
•          način konstrukcije korisnika
•          rodna perspektiva pomagača i korisnika
•          Podvojenosti socijalnog rada
•          kontrola i/ili pomoć
•          prilagodba i/ili emancipacija
•          socijalno nasuprot a-socijalnom
•          oni koji zaslužuju nasuprot onih koji ne zaslužuju
•          struktura i distribucija moći
•          Skrivena povijest socijalnog rada
•          Materijalna povijest socijalnog rada – slike, dnevna praksa, kako su izgledale institucije
 
 
SOCIJALNA DEMOGRAFIJA
U okviru ovog kolegija studenti se upoznaju sa demografskim procesima, strukturama i problemima, što će im služiti kao podloga za bolje razumijevanje konteksta socijalnih promjena.
Sadržaj predmeta
    * Osnovni demografski pokazatelji:
          - kretanje broja stanovnika Hrvatske,
          - vitalni pokazatelji,
          - migracije,
          - dobna struktura stanovništva
          - spolna struktura stanovništva
          - obrazovna struktura stanovništva
          - ekonomska struktura stanovništva
          - struktura obitelji i kućanstava
    * Demografska politika
    * Obiteljska politika
    * Implikacije demografskih kretanja na socijalni i gospodarski razvoj
 
 
RELIGIJE I SOCIJALNA PITANJA
Kroz predmet Religije i socijalna pitanja studenti stječu opća znanja o religijama, njihovu socijalnom učenju te povijesnom i aktualnom utjecaju na  društvo, kao i na razvoj socijalne politike i socijalne skrbi te spoznaje o konkretnim modalitetima djelovanja religijskih organizacija unutar kombiniranog modela socijalne politike.
Sadržaj predmeta
    * Konfesionalna struktura Hrvatske (vjerske zajednice koje djeluju u Hrvatskoj – povijest, djelovanje, društveni status, odnos sa državom)
    * Religijska slika Hrvatske (indikatori vjerovanja, religioznosti, crkvenosti, javne uloge crkve)
    * Religija i vrijednosti (religija i moral, religija i obitelj, religija i civilno društvo, religija i društveni razvoj…)
    * Konfesionalna i religijska slika Europe
    * Proturječja oko javne uloge religije u suvremenom svijetu (teme pobačaja, vjerskog obrazovanja, vjerskih simbola u javnosti…)
    * Socijalno učenje Katoličke crkve
    * Socijalna učenja svjetskih religija
    * Religija i socijalna djelatnost u Hrvatskoj 
 
 
 
ETIKA SOCIJALNOG RADA
Studenti će naučiti važnost sagledavanja i primjene etičkih principa u provođenju prakse socijalnog rada kao i odnos etike socijalnog rada i drugih disciplina. Poseban naglasak biti će stavljen na ulogu i važnost profesionalnih etika za razvoj profesija te na pojedina područja koja trajno izazivaju etičke dileme u radu stručnjaka te na mogućnosti njihovog rješavanja.
Sadržaj predmeta
  • Terminološka određenja: što je etika i što etika nije?
  • Etika i vrijednosti
  • Etička dilema
  • Postavljanje etičkih standarda
  • Teorijski pristupi etici i etički pravci
  • Opća i profesionalna etika
  • Elementi etičkog kodeksa
  • Specifičnosti etike socijalnog rada
  • Etičko odlučivanje u socijalnom radu.
 
SOCIJALNI RAD IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA
 
Kroz ovaj kolegij održavaju se interaktivna predavanja temeljena na principima aktivnog učenja i kritičkog mišljenja te terenska nastava temeljena na konceptu društveno korisnog učenja
Sadržaj predmeta
      Koncept aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u socijalnom radu
      Načela, preduvjeti i etika uključivanja korisnika u praksu
      Istraživanje i obrazovanje socijalnih radnika
      Primjeri dobre prakse uključenosti korisnika u teoriju i praksu socijalnog rada
      Terenska nastava
 
IZBORNI PREDMET S DRUGIH STUDIJA
Sukladno osobnim interesima i profesionalnim preferencijama studenata na fakultetima srodnih područja.

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana