Studijski centar socijalnog rada
MOBILNOST NASTAVNIKA
Mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja
 
Mobilnost sveučilišnih nastavnika vrlo je važan vid internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu te obuhvaća različite vidove međunarodnih aktivnosti.
Ured za međunarodnu suradnju pruža organizacijsku potporu mobilnim sveučilišnim nastavnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima u području visokoškolske nastave.
Mobilnost se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima (vidjeti tablicu niže). Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu. Sveučilište u Zagrebu potiče svoje profesore da u sklopu razmjene održe predavanja na inozemnim sveučilištima te da boravke iskoriste radi dogovora o unaprjeđenju nastave na svim razinama studija. Razmjena se može ostvariti na temelju postojećih kontakata ili Ured za međunarodnu suradnju može pomoći u pronalaženju akademskih partnera na stranim sveučilištima.
 
Uvjeti:
• matična ustanova i ustanova u inozemstvu moraju imati potpisan međusveučilišni bilateralni sporazum;
• partnerske ustanove unaprijed moraju dogovoriti i odobriti radni program nastavnika;
• potiče se održavanje predavanja;
• trajanje boravka: najčešće 1-2 tjedna.

Financiranje:
Financijski vidovi razmjene profesora ovise o vrsti programa i bilateralnome sporazumu. Pokriveni su putni troškovi te troškovi dnevnica i smještaja.

Potpora za osoblje uključuje dnevnice i stvarne putne troškove u iznosu do 500 eura.
Izabrani kandidati mobilnost mogu ostvariti do 30. rujna akademske godine za koju se raspisuje natječaj.
 

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblja
 • održavanje nastave nastavno osoblje, uglavnom trajanju od tjedan dana s najmanje 5 sati nastave
 • stručno usavršavanje nastavno i nenastavno osoblje, uglavnom u trajanju od tjedan dana
Prijava
Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
 
Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Odbor sastavlja i "listu čekanja" ako za to postoje uvjeti. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, prođe administrativnu provjeru ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).
 

OSIM MOBILNOSTI UNUTAR UGOVORENIH SURADNJI IZMEĐU SVEUČILIŠTA NASTAVNICI I NENASTAVNO OSOBLJE MOGU OSTVARITI POTPORU ZA PRIPREMNE I STUDIJSKE POSJETE.

 

 

PRIPREMNI POSJETI ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE:

 

Cilj pripremnih posjeta
Cilj pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:
 • sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja
 • dogovaranje Erasmus stručne prakse
 • pokretanja Erasmus intenzivnih programa
 • osnivanja Erasmus mreža
 • planiranja Erasmus multilateralnih projekata
 • planiranja Erasmus pratećih mjera.
Aktivnost se može realizirati u obliku:
 • posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje)
 • odnosno posjete tvrtki ili organizaciji te
 • sudjelovanja u kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.
Partnere možete pronaći putem osobnih kontakata, a popis kontakt seminara koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), http://www.mobilnost.hr/index.php?id=432. Kontakt seminari omogućavaju povezivanje s ustanovama koje su zainteresirane za suradnju. Na radionicama seminara mogu se razviti nove ideje i suradnju, te uspostaviti nove kontakte.
Kome su namijenjeni?
Pripremni posjeti namijenjeni su nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolske ustanove koja je nositelj Erasmus sveučilišne povelje tj. djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan djelatnik Sveučilišta, a samo u iznimnim slučajevima dva.
Razdoblje u kojem se može ostvariti pripremni posjet: do 30. travnja 2012.
Trajanje pripremnog posjeta: od 1 do 5 dana (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).


Kako se prijaviti?
Prijave treba slati u zadanom roku putem prijavnog obrasca Erasmus pripremni posjeti koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU i na kraju ovoga Natječaja – Privitak 1. Prijava se šalje u elektroničkoj formi i preporučenom poštom.

 

Prijavu u elektroničkom obliku šalje kandidat osobno (pritiskom na tipku Submit on-line i elektroničkom poštom na pripremni.posjeti@mobilnost.hr i na renata.hranjec@unizg.hr), a prijavu u papirnatom obliku, koju potpisuje rektor, nacionalnoj agenciji šalje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta.
 
PROCEDURA PRIJAVE:
 1. Ispuniti elektronički prijavni obrazac Erasmus pripremni posjeti – po mogućnosti na engleskom jeziku – koji možete preuzeti s mrežne stanice Agencije za mobilnost i programe EU u pdf formatu. Ispunite ga dok niste mrežno povezani. Za prijavni obrazac kliknite na ovu stranicu: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=402
 2. Prije ispunjavanja obrasca pročitajte Upute za ispunjavanje obrasca (http://international.unizg.hr/_news/10455/Upute%20za%20ispunjavanje%20elektronickog%20obrasca.pdf), u kojima su opisani glavni koraci za prijavu putem elektroničkog prijavnog obrasca, i pažljivo unesite sve potrebne podatke u obrazac. Preporučamo da pročitate i Nacionalna pravila za prijavitelje .
 3. Nakon što ste prijavu izvršili online, isprintajte 3 primjerka ispunjenog isprintanog obrasca (po mogućnosti obostrano) te s pozivnim pismom s ciljne ustanove i odobrenjem dekana za vašu prijavu (u odobrenju mora biti točno navedeno za koju vrstu Pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj ustanovi se prijavljujete) preporučenom poštom pošaljite na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj pripremni posjeti“ ili predajte osobno u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14.
 4. Prijavu je potrebno dostaviti Sveučilištu do gore navedenih rokova kako bi Sveučilište na vrijeme moglo poslati potpisanu prijavu s cjelokupnom dokumentacijom Agenciji.
 5. Agenciji za mobilnost i programe EU (pripremni.posjeti@mobilnost.hr) kao i sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju (renata.hranjec@unizg.hr) potrebno je poslati PDF prijavu.
 6. Ured za međunarodnu suradnju će izvršiti konačnu prijavu prema nacionalnoj agenciji nakon provjere valjanosti dostavljene prijave (ustanova ne može predati dvije zasebne prijave s identičnim idejama za pripremni posjet).
Papirnatu prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
a) molba/dopis na hrvatskom jeziku;
b) 3 primjerka popunjenog i isprintanog obrasca (kojeg kandidat ne potpisuje!);

 

c) odobrenje za sudjelovanje u pripremnom posjetu koje potpisuje dekan kandidatove matične sastavnice. U odobrenju je potrebno navesti za koju vrstu pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj ustanovi se kandidat prijavljuje;
d) pozivno pismo s ciljne ustanove s datumima planiranog posjeta.

 

 
Ugovaranje i isplata financijske potpore
Konačnu odluku o odabiru donosi Agencija i o tome obavještava Sveučilište. Sveučilište će obavijestiti kandidata o odluci Agencije. Agencija predviđa objavu rezultata 10 tjedana nakon roka prijave.
Sveučilište u Zagrebu sklapa ugovor s Agencijom. Sudioniku će putem putnog naloga prije početka biti isplaćeno 80% odobrenog iznosa, a preostalih 20% po završetku aktivnosti i evaluacije završnog izvješća (koje se sastoji od sadržajnog i financijskog dijela) koju obavlja Agencija.
Detaljnije o pripremnim posjetima možete naći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.
Za eventualna pojašnjenja obratiti se Renati Hranjec u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na e-mail: renata.hranjec@unizg.hr ili na telefon 4698 102.
 
Za dodatne informacije o pripremnim posjetima posjetite mrežnu stranicu Ureda za međunarodnu suradnju: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5tut#news_10722

 

 

 

 

STUDIJSKI POSJETI
Cilj studijskih posjeta je omogućiti stručnjacima i donositeljima odluka u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju:
 • bolje razumijevanje specifičnih aspekata politika vezanih uz obrazovanje i osposobljavanje i tema koje su zajedničke zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno učenje;
 • razmjenu iskustava i informacija;
 • jačanje protoka informacija među zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno učenje.
Na studijskom posjetu sudionici obrađuju teme iz tri područja:
· opće obrazovanje
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • sveobuhvatno cjeloživotno učenje.
Teme su podijeljene u 8 tematskih kategorija:
 • ključne kompetencije za sve, uključujući kreativnost, inovativnost i poduzetništvo
 • povećanje pristupa, jednakosti, kvalitete i učinkovitosti u obrazovanju i obučavanju
 • kako učiniti podučavanje i osposobljavanje privlačnim i unaprijediti vodstvo u školi
 • obrazovanje i osposobljavanje za lakšu zapošljivost
 • implementacija instrumenata, metoda, principa i okvira Europske unije za cjeloživotno učenje
 • trendovi i izazovi u strategijama cjeloživotnog učenja
 • stvaranje zajednica koje uče i uključuju sve sudionike obrazovnog i obučavateljskog sustava
 • promicanje prekogranične mobilnosti u cjeloživotnom učenju.
U aktivnostima studijskih posjeta mogu sudjelovati sljedeći pojedinci:
 • predstavnici lokalne, regionalne ili državne vlasti
 • ravnatelji ili ostalo osoblje uključeno u proces donošenja odluka važnih za institucije i poduzeća povezanih s obrazovanjem i strukovnim osposobljavanjem (npr. voditelji odjela)
 • ravnatelji ili ostalo osoblje uključeno u proces donošenja odluka važnih za institucije za savjetovanje, vrednovanje ili akreditaciju (npr. voditelji odjela)
 • nastavno osoblje s ulogom u obrazovanju budućeg nastavnog osoblja (npr. mentori)
 • inspektori u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju
 • predstavnici obrazovnih i obučavateljskih mreža i udruga
 • pedagozi i savjetnici u obrazovanju
 • predstavnici Zavoda za zapošljavanje i savjetodavnih centara
 • rukovoditelji odgovorni za ljudske resurse/osposobljavanje u poduzećima
 • predstavnici trgovačkih, industrijskih i obrtničkih komora
 • predstavnici udruga poslodavaca i predstavnici sindikata
 • vlasnici ili rukovoditelji manjih i srednjih poduzeća, uključenih u obrazovanje i osposobljavanje
 • istraživači u obrazovanju.
Odlazak u studijski posjet u okviru Transverzalnog programa moguće je ostvariti isključivo prema državama koje su sudionice Programa za cjeloživotno učenje:
 • 27 država članica Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska,Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo),
 • EFTA države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska),
 • država kandidatkinja – Turska,
 • prekomorske zemlje i teritorije zemalja članica EU. Molimo vas da prvo kontaktirate Agenciju za mobilnost i programe EU (AMPEU).
Studijski posjet u okviru Transverzalnog programa moguće je ostvariti u državama članicama EFTA – e (Norveška, Lihtenštajn, Island, Švicarska), te državi kandidatkinji Turskoj, isključivo ukoliko je riječ o aktivnosti koja uključuje barem jednog sudionika iz države članice EU.
 
Kandidati se prijavljuju Sveučilištu Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu u ime kandidata prijavljuje studijski(e) posjet(e) kod AMPEU-a.
Studijski se posjeti provode na 2 razine – europskoj i nacionalnoj. Za koordiniranje aktivnosti studijski posjeti na europskoj razini zadužen je Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) koji je tu aktivnost preuzeo od Europske komisije 2008. godine. Cedefop je zadužen za objavljivanje prijavnog obrasca, Kataloga studijskih posjeta za 2011./2012. godinu, Priručnika za sudionike studijskih posjeta kao i ostalih informacija vezanih uz studijske posjete. Prijavni se obrazac ispunjava u sustavu koji se zove OLIVE. Navedene dokumente i materijale možete pronaći na stranicama Cedefop-a, http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
Za provođenje aktivnosti studijski posjeti na nacionalnoj razini zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU koja pruža informacije o studijskim posjetima, savjetuje potencijalne prijavitelje, odabire sudionike i dodjeljuje financijsku potporu uspješnim kandidatima. Nakon što Agencija donese odluku o odabranim kandidatima, lista odabranih kandidata se prosljeđuje Cedefop-u koji zatim radi spajanje (matching), tj. dodjeljuje odabranim kandidatima odgovarajući studijski posjet. Nakon toga Agencija potpisuje s korisnicima tj. s matičnim ustanovama korisnika ugovor o financijskoj potpori.
Nacionalni kriteriji za prihvatljivost prijava
 • Ako jezik na kojem je pisan prijavni obrazac nije engleski, prijavitelj mora dostaviti prijevod na hrvatski ili engleski jezik. U slučaju da to ne napravi, Agencija će ga zamoliti da naknadno dostavi. U slučaju ne dostavljanja, prijava se neće smatrati valjanom.
 • Prijavitelj/ica mora priložiti životopis i opis njegovog/njezinog posla potpisanog od strane zakonskog predstavnika ustanove (za Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice prijave potpisuje rektor!)
 • Standardna lista kriterija za provjeru formalne prihvatljivosti nalazi se u Privitku 3 (na kraju ovog Natječaja).
Nacionalni prioriteti
 • Prednost pri bodovanju imat će ustanove kojima do sad nije bila dodijeljena financijska potpora za studijske posjete (Sveučilištu u Zagrebu je do sada dodijeljena 1 financijska potpora za Studijski posjet u 2010./2011. godini!)
 • Prijavitelji iz prioritetnih županija: Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Karlovačke, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske
Kriteriji za dodjelu financijske potpore
Kvaliteta prijave ocjenjuje se prema kriterijima navedenim u Privitku 3 (na kraju ovog Natječaja).
Financijska potpora
Cilj financijske potpore je pokrivanje troškova nastalih uslijed mobilnosti, međutim to ne podrazumijeva nužno pokrivanje svih nastalih troškova već potporu realizaciji samog studijskog posjeta.
Financijska potpora se izračunava na temelju sljedećih stavki:
 • troškovi života,
 • putni troškovi.
Nije moguća preraspodjela sredstava između stavki.
A) troškovi života
Troškovi života (tzv. subsistence costs) pokrivaju troškove smještaja, hrane, lokalnog prijevoza, telekomunikacijskih usluga, putnog osiguranja itd.
Iznos troškova života temelji se na dnevnim naknadama ovisno o dužini trajanja aktivnosti. U troškove života moguće je uključiti i maksimalno 2 dana provedena na putu. Međutim, uključivanje dana provedenih na putu u iznos troškova mora biti opravdano nemogućnošću dolaska ili povratka na dan početka ili završetka aktivnosti. Dane provedene na putu potrebno je naznačiti u prijavnom obrascu te dokazati u završnom izvješću. Troškovi života dodjeljuju se po modelu flat-rate što znači da nije potrebno predočiti račune o stvarno nastalim troškovima već dokaze da se aktivnost ostvarila. Iznosi dnevnih naknada nalaze se u Tablici 2 Nacionalnih pravila za prijavitelje (Privitak 1 na kraju ovoga Natječaja).
U ovu stavku također se svrstavaju troškovi osiguranja. Svim sudionicima imaju obavezu uplatiti putno i zdravstveno osiguranje. Organizator studijskog posjeta ima pravo provjeriti imate li potrebno putno i zdravstveno osiguranje.
Kad se radi o osobama s invaliditetom, iznos naknade za troškove života može biti uvećan kod odlaska i boravka u inozemstvu. Detaljnije je naznačeno u odlomku 3.3 Nacionalnih pravila za prijavitelje (Privitak 1 na kraju ovoga Natječaja).
B) putni troškovi
Financijska potpora uključuje troškove putovanja u najvišem iznosu do 500,00 eura. Putni troškovi definiraju se kao troškovi putovanja iz mjesta boravka ili prebivališta do odredišta aktivnosti u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize.
Za putovanje je moguće koristiti javni prijevoz (npr. autobus, vlak, avion, brodski prijevoz - 2. razred odnosno ekonomsku klasu) te osobni automobil. Korištenje osobnog automobila je opravdano ukoliko predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava.
Kod korištenja osobnog automobila, refundiraju se putni troškovi u iznosu od 0,20 eura po kilometru te ostali troškovi za plaćene cestarine, tunelarine itd. u najvišem iznosu do 500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Troškovi lokalnog (gradskog i prigradskog) prijevoza pokrivaju se iz sredstava za troškove života. Financijska potpora ne može se dodijeliti za pokrivanje putnih troškova unutar matične države osim u slučaju kad su oni nužni sastavni dio putovanja u stranu državu. Prijevoz taksijem ne ulazi u putne troškove te se neće tretirati kao prihvatljiv trošak. U putne troškove ne ubrajaju se troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ili putno osiguranje.
Nastali putni troškovi dokazuju se originalnim voznim kartama, računima za plaćene cestarine, tunelarine itd.
 
Postupak prijave ukratko:
- on-line prijava na stranicama Cedefop-a;
- potpisana papirnata prijava šalje se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj studijski posjeti“ ili predajte osobno u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14.
- Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu potrebno je na renata.hranjec@unizg.hr najaviti da je ispunjena on-line prijava te da je papirnata prijava poslana na gore naznačenu adresu;
- Sveučilište u Zagrebu šalje papirnatu prijavu u AMPEU.
Papirnatu prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
a) molba/dopis na hrvatskom jeziku
b) 3 primjerka popunjenog i isprintanog obrasca kojeg je potpisao kandidat
c) prijevod (koji kandidat mora potpisati; ako je primjenjivo - vidi točku 3.)
d) kandidatov životopis i opis njegovog/njezinog posla na hrvatskom ili engleskom jeziku – dokument/e potpisuje dekan, a supotpisati će rektor!
e) od dekana kandidatove matične sastavnice potpisano odobrenje za sudjelovanje u studijskom posjetu za koji se kandidat prijavljuje. U odobrenju je potrebno navesti točan naziv studijskog posjeta koji je kandidatov prvi izbor, kao i ostale 3 opcije.
 
Ugovaranje i isplata financijske potpore
Konačnu odluku o odabiru u dogovoru s Cedefop-om donosi Agencija i o tome obavještava Sveučilište. Sveučilište će obavijestiti kandidata o odluci Agencije. Agencija će objaviti rezultate 3 do 4 mjeseca nakon krajnjeg roka prijave.
Sveučilište u Zagrebu sklapa ugovor s Agencijom. Sudioniku će putem putnog naloga prije početka biti isplaćeno 80% odobrenog iznosa, a preostala sredstva tj. 20% po završetku aktivnosti i evaluacije završnog izvješća koju obavlja Agencija. Obrazac završnog izvješća možete pronaći ovdje.
Za sve dodatne informacije i objašnjenje obratiti se gđi Renati Hranjec u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, staff@unizg.hr, tel. 4698 102.
 
Ni u jednom od navedenih natječaja se ne može držati nastava niti ići na stručno usavršavanje (npr. radionice, job shadowing.).
Za sve dodatne informacije o studijskim posjetima posjetite ovu mrežnu stranicu:

Detaljnije o programu Erasmus i o Programu za cjeloživotno učenje možete saznati na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

 

Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju i mobilnost nastavnika je:
Renata Hranjec,
renata.hranjec@unizg.hr
tel. 01/4698 - 102 begin_of_the_skype_highlighting 01/4698 - 102 end_of_the_skype_highlighting
 

Za detaljnije informacije o mobilnosti nastavnika posjetite mrežnu stranicu:

https://domus.srce.hr/webmail/src/webmail.php

i

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/mobilnost_sveucilisnih_djelatnika


Obavijesti
20. 5. 2015. u 17:12
Uređeno: 21. 11. 2017. u 14:37

 

Popis NOVIH ugovora sa stranim sveučilištima u okviru Erasmus+ programa vezano uz mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordana Berc

Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana