Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
21. 7. 2017. u 12:30
Uređeno: 21. 7. 2017. u 12:36

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg m. Tita 14,

10 000 Zagreb

www.pravo.unizg.hr

 

Raspisuje natječaj za upis na

 • diplomski sveučilišni studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalnog rada – 70 redovitih i 20 izvanrednih studenata,

 • diplomski sveučilišni studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalne politike – 25 redovitih i 15 izvanrednih studenata,

 

Diplomski studij Socijalni rad i diplomski studij Socijalna politika

 

1. Uvjeti upisa

 1. diplomski studij Socijalni rad

Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

 

 1. diplomski studij Socijalna politika

Za upis na studij socijalne politike pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

 

Pristupnici koju su završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno drugi sveučilišni studij u području društvenih ili humanističkih znanosti u kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) trebaju upisati razlikovnu studijsku godinu (2 semestra) kako bi po njezinom uspješnom okončanju (stjecanju 60 ECTS bodova) dobili potrebna znanja za nastavak studija i mogli upisati sveučilišni diplomski studij socijalne politike (o razlikovnim semestrima više na:

http://www.pravo.unizg.hr/scsr/diplomski_studij/diplomski_studij_iz_socijalne_politike?@=6rgn#news_21210)

 

Svi pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij socijalnog rada, prilikom upisa, biti će obavezni potpisati izjavu da su upoznati s mogućnošću da im Hrvatska komora socijalnih radnika može uskratiti izdavanje licence za samostalni rad.

 

Svi pristupnici koji upišu razlikovnu godinu, upisuju je isključivo u statusu izvanrednog studenta, te su dužni položiti sve razlikovne ispite u razdoblju od dvije akademske godine. U protivnom neće biti moguć nastavak studija.

 

 

2. Prijave za studije

Prijave se primaju 2. i 3. listopada 2017. od 10 do 13 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, soba 5b, prizemlje.

 

Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

 1. svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju

 2. dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s prosjekom završenog studija

 3. predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu. Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti

 4. kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

 5. pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu uz svjedodžbu, nostrifikaciju svjedodžbe i dopunsku ispravu o studiju i studijski program te izvedbeni plan studija.

   

  3. Razredbeni postupak

  Lista redoslijeda za upis na studije utvrđuje se na temelju:

 • prosječne ocjene kojom su pristupnici završili preddiplomski sveučilišni studij (najviše 5,00 bodova),

 • ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više dodjeljuje se 1 bod).

   

  Kao dodatni kriterij za upis uzima se i praktično iskustvo stečeno kroz vježbenički staž ili u neposrednom radu s korisnicima u području socijalnih i psihosocijalnih usluga (kontinuirani rad minimalno 4 sata dnevno u periodu od 3 do 6 mjeseci = 0,5 boda, 6 mjeseci i više = 1 bod), što je potrebno dokumentirati odgovarajućom potvrdom poslodavca (s naznačenim vremenskim okvirom i opisom poslova).

   

  4. Objava liste redoslijeda

  Lista redoslijeda objavit će se 4. listopada 2017. nakon 12 sati na mrežnim stranicama Fakulteta.

   

  5. Upisi

  Upisi će se obaviti nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka, prema listi redoslijeda 5. i 6. listopada 2017.

  Naknada školarine za upis u razlikovnu godinu iznosi 7.200,00 kuna.

  Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2017/18. godinu iznosi 7.200,00 kuna.

  Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.

   

  6. Napomene

  a) Obrasce za prijavu pristupnici mogu nabaviti u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nazorova 51, soba 5b, prizemlje

   

b) Pristupnici za upis koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja.

 

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana