Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
Obavijesti

OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR DIPLOMSKIH STUDIJA I PRIPREMNIH SEMESTARA AKADEMSKE GODINE 2018/19

 

 

Upisi studenata u ljetni semestar diplomskog studija socijalnog rada i diplomskog studija socijalne politike, te pripremnih semestara održat će se od 5. do 22. veljače 2019.

 

Studenti diplomskih studija i pripremnih semestara ne obavljaju upise putem studomata, već u studentskoj referadi

 

Studenti prvi puta upisani u prvu godinu diplomskog studija socijalnog rada i diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2018/19 ne upisuju ljetni semestar, već su dužni dostaviti potpisani obrazac prijave teme diplomskog rada od strane izabranog mentora u referadu do 25. veljače 2019.

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada objavljen je na stranici Pravnog fakulteta, te vas molim da ga obostrano ispišete.

 

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/OBRAZAC_DIPLOMSKOG_RADA.pdf

Redoviti studenti koji participiraju u troškovima studija  moraju dostaviti indeks i uplatnicu o izvršenoj uplati (ukoliko su kod upisa u zimski semestar  imali odobreno plaćanje u ratama, a nisu ga podmirili ili nisu dostavili uplatnicu) od 5. do 22. veljače 2019.
 

Izvanredni studenti moraju dostaviti indeks i dokaz o uplaćenoj školarini za predmete koje upisuju u ljetnom semestru, prema Odluci o naknadama usluga na Fakultetu za 2018/19 (uplaćuje se 100,00 kn po upisanom ECTS bodu) od 5. do 22. veljače 2019.

 

Studenti koji ne izvrše upis u roku i ne dostave  indeks  u studentsku referadu  prema navedenom rasporedu neće se smatrati upisanima u redovitom upisanom roku. Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganje ispita.

 

Prilikom uplata svih troškova za diplomske studije i pripremne semestre studenti popunjavaju sljedeće podatke:

IBAN fakulteta: HR9823600001101264729

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja: 

-studenti diplomskog studija socijalnog rada upisuju šifru 10141-JMBAG

-studenti diplomskog studija socijalne  politike upisuju šifru 10142-JMBAG

(JMBAG-broj iksice koja se sastoji od 10 znamenki)

 

Karmela Pižeta

Redoviti studenti su obavezni pohađati  nastavu prema Statutu Pravnog fakulteta i Pravilnika o studiju Pravnog fakulteta. Studenti koji se nalaze na stručnom osposobljavanju neće biti u mogućnosti upisati studij u redovitom statusu nego samo kao izvanredni studenti. 

Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana