Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
Obavijesti

Upisi studenata u ljetni semestar diplomskog studija socijalnog rada i diplomskog studija socijalne politike, te pripremnih semestara održat će se od 12. do 26. veljače 2018.

 

Studenti diplomskih studija i pripremnih semestara ne obavljaju upise putem studomata, već u studentskoj referadi

 

Studenti prvi puta upisani u prvu godinu diplomskog studija socijalnog rada i diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2017/18 ne upisuju ljetni semestar, već su dužni dostaviti potpisani obrazac prijave teme diplomskog rada od strane izabranog mentora u referadu do 26. veljače 2018.

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada objavljen je na stranici Pravnog fakulteta, te vas molim da ga obostrano ispišete. Molim vas da pratite daljnje obavijesti jer postoji mogućnost da će se obrazac za prijavu mentora diplomskog rada mijenjati po odluci uprave Pravnog fakulteta, te ćemo u tom slučaju morati primijeniti noviju verziju.

 

http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/obrazac_za_prijavu%2C_ocjenu_i_obranu_diplomskog_rada_-_OBAVEZNO_ISPISATI_OBOSTRANO%5B1%5D.pdf

 

Redoviti studenti koji participiraju u troškovima studija  moraju dostaviti indeks i uplatnicu o izvršenoj uplati (ukoliko su kod upisa u zimski semestar  imali odobreno plaćanje u ratama, a nisu ga podmirili ili nisu dostavili uplatnicu) od 12. do 26. veljače 2018.
 

Izvanredni studenti moraju dostaviti indeks i dokaz o uplaćenoj školarini za predmete koje upisuju u ljetnom semestru (ne plaćaju samo Diplomski rad), prema Odluci o naknadama usluga na Fakultetu za 2017/18 (uplaćuje se 100,00 kn po upisanom ECTS bodu) od 12. do 26. veljače 2018.

 

Studenti koji ne izvrše upis u roku i ne dostave  indeks  u studentsku referadu  prema navedenom rasporedu neće se smatrati upisanima u redovitom upisanom roku. Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganje ispita.

 

Prilikom uplata svih troškova za diplomske studije i pripremne semestre studenti popunjavaju sljedeće podatke:

IBAN fakulteta: HR9823600001101264729

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja: 

-studenti diplomskog studija socijalnog rada upisuju šifru 10141-JMBAG

-studenti diplomskog studija socijalne  politike upisuju šifru 10142-JMBAG

(JMBAG-broj iksice koja se sastoji od 10 znamenki)

 

Ana Duić

21. 7. 2017. u 12:30
Uređeno: 21. 7. 2017. u 12:36

 

 

Ana Duić

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana