Odluka o cijenama usluga na Fakultetu

Klasa: 640-01/21-22/

Urbroj: 251-55-21-

Zagreb, 7. srpnja 2021.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           

Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 7. srpnja 2021., donijelo je

 

O d l u k u
o naknadama za usluge
u akademskoj 2021/22. godini

 

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta             7.200,00 kuna
2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu                                            120,00 kuna
3. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane 
   državljane izvan Europskog gospodarskog prostora                            7.200,00 kuna                                       

(Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

 

II. Naknade u administrativnom postupku

1. Upisnina za 1. godinu studija 
   (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                               400,00 kuna
2. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)             300,00 kuna 
3. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
   upis semestra po proteku propisanog roka                                               150,00 kuna
4. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
   prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju 
   ili su se ispisali s fakulteta                                                                              150,00 kuna
5. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                         1,00 kuna

 

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju te stručnom studiju    
   - na hrvatskom jeziku (s promocijom)                                                          500,00 kuna
   - na latinskom ili engleskom jeziku                                                               350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                    
   - na hrvatskom jeziku                                                                                     400,00 kuna 
   - na latinskom ili engleskom jeziku                                                              500,00 kuna
3. ovjera preslike diplome                                                                                  70,00 kuna

 

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome                                                                             250,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                                          300,00 kuna

    (Potvrda se izdaje bez naknade.)

 

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu                                                           2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
    - A4 format                                                                                                          0,50 kuna
    - A3 format                                                                                                          1,00 kuna

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2020/2021. godini.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Igor Gliha