Odluka o cijenama usluga na Fakultetu

Klasa: 640-01/19-15/6

Urbroj: 251-55-19-9

Zagreb, 3. srpnja 2019.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           

Na temelju članka 17. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 4. srpnja 2018., donijelo je

 

O d l u k u
o naknadama za usluge
u akademskoj 2019/20. godini

 

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta - 7.200,00 kuna

2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente - 120,00 kuna

3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente - 100,00 kuna

4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane državljane - 7.200,00 kuna

(Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

 

II. Naknade u administrativnom postupku

1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) - 300,00 kuna

2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog indeksa - 250,00 kuna

3. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa - 50,00 kuna

4. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno upis semestra po proteku propisanog roka - 150,00 kuna

5. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju ili su se ispisali s fakulteta - 150,00 kuna

6. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija) - 1,00 kuna

 

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te stručnom studiju 

- na hrvatskom jeziku (spromocijom) - 400,00 kuna

- na latinskom jeziku - 350,00 kuna

2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                                     

- na hrvatskom jeziku - 400,00 kuna

- na latinskom ili engleskom jeziku - 500,00 kuna

3. ovjera preslike diplome - 70,00 kuna

 

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome - 250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku - 300,00 kuna

(Potvrda se izdaje bez naknade.)

 

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu - 2,00 kuna

 

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

- A4 format - 0,50 kuna

- A3 format - 1,00 kuna

 

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2018/19. godini.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Igor Gliga