Repozitorij
Prijava završnog rada

Stručni studiji završavaju polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza te izradom i obranom završnog rada.

Mentor u postupku izrade završnog rada mora biti nastavnik Fakulteta ili zaposlenik u suradničkom zvanju iz čl. 31. st. 2. Pravilnika o studiju.

Završni rad može se pisati iz obveznih predmeta ili predmeta modula, odnosno smjera.

Za PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG RADA potrebno je da student zajedno s indeksom dostavi u studentsku referadu ispunjen i od strane mentora potpisan obrazac sa zadanom temom rada na hrvatskom i engleskom jeziku. Obrazac PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA (nalazi se u repozitoriju gore) potrebno je ispisati obostrano sa stranice Fakulteta. Prednju stranu obrasca student je dužan popuniti svojim osobnim podacima. U dijelu "Prijava rada" student svojim potpisom daje suglasnost za objavljivanje podataka o završnom radu.


Teme završnih radova prijavljuju se;

soba   8/I. kat - specijalistički diplomski stručni studij javna uprava

soba 10/I. kat - stručni porezni studiji 

soba 14/I. kat - stručni studij javne uprave


Student može prijaviti temu završnog rada s najmanje tri nepoložena ispita. Mora ju prijaviti odmah nakon što položi sve ispite, a najkasnije 30 dana prije obrane rada.

Obrani završnog rada student može pristupiti nakon što položi sve propisane ispite i dovrši ostale studijske obveze.

Prije obrane završnog rada studenti su dužni vratiti sve posuđene knjige iz Biblioteke.

 

Prije obrane završnog rada

Par dana prije zakazane obrane student je dužan;

1.)  provjeriti ocjene u studomatu i u studentsku referadu donijeti indeks i jedan primjerak rada u fizičkom obliku. Ukoliko je potrebno indeks se zadržava u studentskoj referadi (jedan dan) zbog usklađivanja i ostalih formalnosti

2.)   u svrhu pohranjivanja podataka o završnim radovima studenti koji su u postupku obrane rada i završetka studija dužni su u studentsku referadu dostaviti slijedeće podatke na tvrdom mediju (CD ili DVD mediju):

a.) cjelokupni završni rad u pdf formatu

b.) cjelokupni završni rad u word formatu

c.) poseban word dokument sa slijedećim podacima o radu:

i.) Sažetak rada – citirani dio sažetka iz završnog rada (do 20 rečenica najviše)

ii.) Ključne riječi – obvezno navesti ključne riječi za koje se smatra da kao pojmovi opisuju temeljni sadržaj rada (od 6 do 8 ključnih riječi)

Uz navedeno u referadu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati 400,00 kn;

IBAN Fakulteta; HR9823600001101264729,

Model; HR00,

Poziv na broj;    1012 -JMBAG     stručni studij javne uprave

    1013 - JMBAG    stručni porezni studij

    10121 - JMBAG  specijalistički diplomski stručni studij javne uprave   

Svrha; štampanje diplome

Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili internet bankarstvom

 

Napomena za pisanje završnog rada

Preporučeni opseg diplomskog rada jest cca 30 stranica. Pri izradi diplomskog rada student je dužan slijediti upute mentora. Podredno se preporučuje uporaba Uputa za izradu studentskih pisanih radova (može se pronaći u knjižari Pravnog Fakulteta, TRH 3).

Završni rad na početku mora sadržavati slijedeću izjavu o odgovornosti

 

Izjava o izvornosti

Ja, ____________________ (ime i prezime studenta), izjavljujem da je moj završni rad izvorni rezultat mojega rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/-la drugim izvorima do onih navedenih u radu.

                                                                                                          ____________________________________

                                                                                                                         (potpis studenta)

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u skladu s zakonskim odredbama dužan pohranjivati podatke o diplomskim i završnim radovima u digitalnom obliku. Pravni fakultet za pohranjivanje navedenih podataka koristi digitalni akademski arhiv i repozitorij „Dabar“ koji je važna komponenta nacionalne e-infrastrukutre u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (https://dabar.srce.hr/). Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice i u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Kroz sustav „Dabar“ ustanove na svojoj internetskoj domeni dobivaju instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju digitalnih sadržaja.


Upute i postupci izdavanja službenih isprava:

* Podnošenje molbi

Za podnošenje molbi potrebno je ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta – obrazac ispuniti i sa indeksom dostaviti u referadu  

- izvanredni studenti - soba 8/I. kat

- redoviti studenti - soba 14/I. kat  

- eventualno uz molbu priložiti dokumentaciju kojom se molba opravdava

 

*Potvrde o statusu studenta i prijepis ocjena za studente prema bolonjskom programu

Potvrde o statusu studenta i prijepis ocjena izdaju se putem studomata (sa korisničkim podacima za pristup studomatu) u Informatičkoj dvorani uz obvezno predočenje indeksa.

Potvrde na engleskom jeziku za pojedine svrhe izdaju se u studentskoj referadi  u sobi 10/I. kat uz predočenje indeksa.

Ako ste student Pravnog fakulteta, a potrebno vam je računalo, na raspolaganju vam je 24 računala koja se nalaze u informatičkoj dvorani na Trgu Republike Hrvatske 14 te 20 računala koja se nalaze na Trgu Republike Hrvatske 3. Sva računala imaju pristup Internetu, a možete ih koristiti za rad, pisanje i printanje potvrda, seminarskih i diplomskih radova (prinatanje je moguće na Trgu Republike Hrvatske 14) itd. Također možete pristupiti bazama podataka, uključujući i one komercijalne. 

Dvorane se ponekad koriste za edukacije tako da je iznimno moguće da dvorane određeni dan ne rade ili ne rade prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.

​​Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat
Telefon: 01/ 4564 363

Otvorena za studente:

·  Ponedjeljak i petak: 9 - 16h

·  Utorak i četvrtak: 9 - 20h

·  Srijeda: 9 - 14h

Trg Republike Hrvatske 3, podrum
Telefon: 01/ 4597 553

Otvorena za studente:

·  Od ponedjeljka do petka: 10 - 14h

 

*Potvrde o statusu studenta i prijepis ocjena za studente prema predbolonjskom programu

Za potvrde o statusu studenta prema predbolonjskom programu obratiti se u referadu, soba 10/I. kat, G10 uz obveznu dostavu indeksa.

 

* Ispis sa Fakulteta

Studentima je za ispis potrebno sljedeće dostaviti u studentsku referadu, soba 10/I. kat.:

- molba

- uplata od 150,00 kn na žiro-račun PF (troškovi ispisa)

- model 00,

- poziv na broj

1012 (stručni studij javne uprave)

1013 (stručni porezni studij)

10121 (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)                    

- Indeks

- Poništen žig u Indeksu od biblioteke PF

Za ispis s Fakulteta potrebno je ispisati i ispuniti obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta, indeks, uplatnicu na iznos 150,00 kn uplaćenu na IBAN Fakulteta HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj 1012-JMBAG (za stručni studij javne uprave), 1013-JMBAG (stručni porezni studij), 10121-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave) u svrhu ISPIS dostaviti u studentsku referadu, soba 10/I. kat.

 

*Nastavak indeksa (nakon popunjenog prvotnog indeksa)

Za nastavak indeksa ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta– obrazac ispuniti – pribaviti novi indeks u Knjižari Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3, dvorište – obrazac MOLBA, prethodni i novi indeks, slika (4x6 cm u boji) i uplatnicu na iznos 50,00 kn uplaćenu na IBAN Fakulteta HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj 1012-JMBAG (za stručni studij javne uprave), 1013-JMBAG (stručni porezni studij), 10121-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave), u svrhu NASTAVAK INDEKSA dostaviti u studentsku referadu;           

- izvanredni studenti u sobu 8/I. kat

- redoviti studenti – soba 14/I. kat

 

*Duplikat indeksa

U Narodnim novinama objaviti gubitak indeksa - za duplikat indeksa ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta– obrazac ispuniti - pribaviti novi indeks u Knjižari Pravnog fakulteta, Trg Republike Hravtske 3, dvorište – potvrdu iz Narodnih novina o prijavi gubitka indeksa, obrazac MOLBA, novi indeks, slika (4x6 cm u boji) i uplatnicu na iznos 250,00 kn uplaćenu na IBAN Fakulteta HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj 1012-JMBAG (za stručni studij javne uprave), 1013-JMBAG (stručni porezni studij), 10121-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave), u svrhu DUPLIKAT INDEKSA, dostaviti u studentsku referadu;

- izvanredni studenti u sobu 8/I. kat

- redoviti studenti – soba 14/I. kat

 

*Duplikat diplome

U Narodnim novinama objaviti gubitak diplome - za duplikat diplome ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta – obrazac ispuniti - priložiti potvrdu iz Narodnih novina o prijavi gubitka diplome, obrazac MOLBA, uplatnicu na iznos 250,00 kn uplaćenu na IBAN Fakulteta HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj 1012-JMBAG (za stručni studij javne uprave), 1013-JMBAG (stručni porezni studij), 10121-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave), u svrhu DUPLIKAT DIPLOME, dostaviti u studentsku referadu;

- izvanredni studenti u sobu 8/I. kat

- redoviti studenti – soba 14/I. kat


Isprave o pravu korištenja stručnog naziva prvostupnik odnosno stručna prvostupnica javne uprave

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 14. stavak 1. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članka 4. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju i Pravilnika o izjednačavanju stručnih naziva, na zahtjev osoba koje su završile upravni studij u trajanju od tri godine i osoba koje su završile upravni studij u trajanju kraćem od tri godine te stekle stručni naziv upravni pravnik, izdavat će nove isprave kojima će se utvrditi da se na temelju završenog studija i stečenog stručnog naziva imaju pravo koristiti stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) javne uprave i svim pravima koja uz taj stručni naziv po propisima pripadaju.

Isprave će se zainteresiranima izdavati na ime i prezime na koje im je izdana diploma o završenom upravnom studiju i stečenom stručnom nazivu upravni pravnik.

Zainteresirane osobe dužne su svom zahtjevu za izdavanje potvrde priložiti presliku svoje diplome. Potvrda se izdaje bez naknade.

Osobe koje žele da im se uz potvrdu izda i potvrda u obliku diplome na hrvatskom ili latinskom jeziku, dužne su svom zahtjevu uz presliku svoje diplome priložiti i uplatnicu o uplaćenom iznosu na žiro račun fakulteta IBAN HR 9823600001101264729 i to:

- za potvrdu u obliku diplome - 250,00 kuna
- za potvrdu u obliku diplome na latinskom jeziku - 300,00 kuna

- potvrda se izdaje bez naknade

Prilikom uplate odgovarajućeg iznosa za izdavanje potvrde u obliku diplome treba upisati poziv na broj: 1012, te kod opisa plaćanja: tisak bacc. potvrde IME i PREZIME.

Zahtjevi se podnose na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb, Gundulićeva 10, soba br. 14, telefon 4890 226.

Zahtjev za izdavanje isprave možete preuzeti u studentskoj referadi, soba 14, G10. ili u repozitoriju stranice.