Repozitorij
Upute i postupci izdavanja službenih isprava:

PODNOŠENJE MOLBI

Za podnošenje molbi potrebno je ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta – obrazac ispuniti i sa indeksom dostaviti u referadu    – izvanredni studenti - soba 8/I. kat
                                                          – redoviti studenti – soba 14/I. kat   
– eventualno uz molbu priložiti dokumentaciju kojom se molba opravdava

Obrazac za podnošenje studentskih molbi možete preuzeti sa web stranice. Molimo popunite obrazac svojim podacima, molbu ispišite i vlastoručno potpišite te s eventualnim prilozima predajte u studentsku referadu. Studentske molbe mogu se besplatno printati u informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 14, I. kat lijevo).
Preporučujemo uporabu obrasca u Word (.docx) formatu. Iznimno, moguće je ručno popuniti i predati i PDF obrazac.
 

 

POTVRDE O STATUSU STUDENTA I PRIJEPIS OCJENA ZA STUDENTE PREMA BOLONJSKOM PROGRAMU

Potvrde o statusu studenta i prijepis ocjena izdaju se putem studomata (sa korisničkim podacima za pristup studomatu) u Informatičkoj dvorani, Biblioteka, Trg Republike Hrvatske 14 uz obvezno predočenje indeksa. 
Potvrde na engleskom jeziku za pojedine svrhe izdaju se u studentskoj referadi uz predočenje indeksa.
Ako ste student Pravnog fakulteta, a potrebno vam je računalo, na raspolaganju vam je 24 računala koja se nalaze u informatičkoj dvorani na Trgu Republike Hrvatske 14 te 20 računala koja se nalaze na Trgu Republike Hrvatske 3. Sva računala imaju pristup Internetu, a možete ih koristiti za rad, pisanje i printanje potvrda, seminarskih i diplomskih radova (printanje je moguće na Trgu Republike Hrvatske 14) itd. Također možete pristupiti bazama podataka, uključujući i one komercijalne. 
Dvorane se ponekad koriste za edukacije tako da je iznimno moguće da dvorane određeni dan ne rade ili ne rade prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.
Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.


Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat                                 Trg Republike Hrvatske 3, podrum
Telefon: 01/ 4564 363                                                        Telefon: 01/ 4597 553
Otvorena za studente:                                                       Otvorena za studente:
·  Ponedjeljak i petak: 9 - 16h                                            ·  Od ponedjeljka do petka: 10 - 14h
·  Utorak i četvrtak: 9 - 20h
·  Srijeda: 9 - 14h

 

POTVRDE O STATUSU STUDENTA I PRIJEPIS OCJENA ZA STUDENTE PREMA PREDBOLONJSKOM PROGRAMU

Za potvrde o statusu studenta prema predbolonjskom programu obratiti se u referadu, soba 10/I. kat, G10 uz obveznu dostavu indeksa.

 

ISPIS SA FAKULTETA

U studentsku referadu, soba 10/I. kat, Gundulićeva 10 potrebno je dostaviti:
a) molba
Obrazac za podnošenje studentskih molbi možete preuzeti sa web stranice. Molimo popunite obrazac svojim podacima, molbu ispišite i vlastoručno potpišite te s eventualnim prilozima predajte u studentsku referadu. Studentske molbe mogu se besplatno printati u informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 14, I. kat lijevo).
Preporučujemo uporabu obrasca u Word (.docx) formatu. Iznimno, moguće je ručno popuniti i predati i PDF obrazac.
b) dokaz o uplati 150,00 kn na žiro-račun PF (troškovi ispisa)
    IBAN Fakulteta HR9823600001101264729
    model HR00
    poziv na broj; 1012 - JMBAG (stručni studij javne uprave)
                             1013 - JMBAG (stručni porezni studij)
                             10121 - JMBAG (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)                    
c) Indeks
d) Poništen žig u Indeksu od biblioteke PF

 

DUPLIKAT DIPLOME

a) u Narodnim novinama objaviti gubitak diplome i dobivenu potvrdu iz NN priložiti molbi  
b) ispisati obrazac MOLBA sa stranice Fakulteta – obrazac ispuniti 
c) dokaz o uplati 400,00 kn (svrha uplate; izrada duplikata diplome) 
    IBAN Fakulteta HR9823600001101264729
    model HR00
    poziv na broj; 1012 - JMBAG (stručni studij javne uprave)
                             1013 - JMBAG (stručni porezni studij)
                             10121 - JMBAG (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)
Sve navedeno dostaviti u studentsku referadu soba 8/I. kat, Gundulićeva 10 svaki radni dan u uredovno radno vrijeme referade od 10:00 do 12:00 sati, a utorkom uz jutarnji i u popodnevnom terminu od 15:00 do 16:00 sati.
Obrazac za podnošenje studentskih molbi možete preuzeti sa web stranice (https://www.pravo.unizg.hr/scjujf/studentska_referada/obrasci). Molimo popunite obrazac svojim podacima, molbu ispišite i vlastoručno potpišite te s eventualnim prilozima predajte u studentsku referadu. Studentske molbe mogu se besplatno printati u informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 14, I. kat lijevo).
Preporučujemo uporabu obrasca u Word (.docx) formatu. Iznimno, moguće je ručno popuniti i predati i PDF obrazac.


Isprave o pravu korištenja stručnog naziva prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 14. stavak 1. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članka 4. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju i Pravilnika o izjednačavanju stručnih naziva, na zahtjev osoba koje su završile upravni studij u trajanju od tri godine i osoba koje su završile upravni studij u trajanju kraćem od tri godine te stekle stručni naziv upravni pravnik, izdavat će nove isprave kojima će se utvrditi da se na temelju završenog studija i stečenog stručnog naziva imaju pravo koristiti stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) javne uprave i svim pravima koja uz taj stručni naziv po propisima pripadaju.

Isprave će se zainteresiranima izdavati na ime i prezime na koje im je izdana diploma o završenom upravnom studiju i stečenom stručnom nazivu upravni pravnik.

Zainteresirane osobe dužne su svom zahtjevu za izdavanje potvrde priložiti presliku svoje diplome. Potvrda se izdaje bez naknade.

Osobe koje žele da im se uz potvrdu izda i potvrda u obliku diplome na hrvatskom ili latinskom jeziku, dužne su svom zahtjevu uz presliku svoje diplome priložiti i uplatnicu o uplaćenom iznosu na žiro račun fakulteta IBAN HR 9823600001101264729 i to:

- za potvrdu u obliku diplome - 250,00 kuna
- za potvrdu u obliku diplome na latinskom jeziku - 300,00 kuna

- potvrda se izdaje bez naknade

Prilikom uplate odgovarajućeg iznosa za izdavanje potvrde u obliku diplome treba upisati poziv na broj: 1012, te kod opisa plaćanja: tisak bacc. potvrde IME i PREZIME.

Zahtjevi se podnose na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb, Gundulićeva 10, soba br. 14, telefon 4890 226.

Zahtjev za izdavanje isprave možete preuzeti u repozitoriju stranice.