Doktorske disertacije

Doktorske disertacije zaprimljene u knjižnicu SCSR-a 

 

AJDUKOVIĆ, Marina: Vrijednosne orijentacije maloljetnika različitog delinkventnog statusa.                          
A-5231
 
BABIĆ, Zdenko: Socijalni transferi i učinkovitost socijalne pomoći u Republici Hrvatskoj
A- 9588
 
BAKIĆ, Danko: Evaluacija institucionalog tretmana maloljetnih delinkvenata                  A-7607
 

BAKULA-ANĐELIĆ, Marinka: Neovisno življenje osoba s motoričkim oštećenjima 

A- 10468

 

BATURINA, Danijel: Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvoj Republike Hrvatske
A- 9775
 
BERC, Gordana: Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja                      
A-8018
 
BLAŽEKA Kokorić, Slavica: Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima partnerskih odnosa    
A-7632
 
BRANICA, Vanja: Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940.
A-8026
 
BULJEVAC, Marko: Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji
A- 9331


CAJNER, Irena: Poremećaji u ponašanju i obiteljske prilike maloljetnih počinitelja nasilničkih i nenasilničkih krivičnih djela 
(ERF)
A-6461
                                                
CICAK, Maca: Etičke vrijednosti u obrazovanju supervizora
A- 9388 
 
ĆORIĆ Špoljar, Renata: Odrednice prilagodbe djece na visokokonfliktni razvod roditelja 
A-10236

DELALE, Eva Anđela: Psihosocijalne odrednice odgojnih postupaka majki djece predškolske dobi
A-8027
 
DOBROTIĆ, Ivana: Dejavniki politik usklajevanja plačnega dela in družinskih obveznosti v postsocialističkih državah
A- 8548
 
DODIG, Dora: Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica
A- 9034
 
DRUŽIĆ-Ljubotina, Olja: Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći
A-7938
 
ERNEČIĆ, Maja: Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka
A- 9403
 
FRIŠČIĆ, Ljiljana: Stres u radu socijalnih radnika - izvori, načini suočavanja i moguće posljedice
A- 9035
 
HALMI, Aleksandar: Socio –ekonomske prilike porodica učenika OŠ Maršal Tito i njihov utjecaj na školski uspjeh  
A-5872
                                                                                  
IVANDIĆ Zimić, Jadranka: Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama
A-8464
 
JELEČ Kaker, Diana: Profesionalno zadovoljstvo i sagorijevanje na poslu socijalnih radnika i medicinskih sestara u domovima za umirovljenike
A--8488
 
KLETEČKI Radović, Marijana: Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja  djece
A-8357
 
KNEŽEVIĆ, Mladen: Obsojenec, zapor in odtujitev                      
A-7470
 
KOLEGA, Maja: Prediktori socijalno-poduzetničke namjere studenata poduzetničkih i psihosocijalnih studija
A- 9800
 
KOVAČEVIĆ, Dražen: Psihosocijalni i sociodemografski aspekti  ubojstva u obitelji                                          
A-7827

LAKLIJA, Maja: Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece
A-7927
 
LEBURIĆ, Anči: Case study istraživanje - kompleksan metodološki pristup u sociologiji                                  A-6940
 
MAJDAK, Marijana: Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih delinkvenata
A-7970
 
MATANČEVIĆ, Jelena: Obilježja modela kombinirane socijalne politike u pružanju socijalnih usluga u Hrvatskoj
A- 9086

MATKOVIĆ, Teo: Obrasci tranzicije mladih iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj
A-8308
 
MAUROVIĆ, Ivana: Otpornost adolescenata u dječjim domovima
A-9352
 
MILIĆ Babić, Marina: Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva
A-8178
 
MILINKOVIĆ, Dušan: Socijalni položaj starih ljudi u seoskim područjima SR Hrvatske kao odraz društveno-ekonomskih promjena u selu i poljoprivredi        
A-5231
 
MILJENOVIĆ, Ana: Konceptualizacija razvojno ugroženih zajednica u Hrvatskoj : eklektični pristup
A- 9363
 
MIROSAVLJEVIĆ, Anja: Izvansudska nagodba : perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom
A- 9353
 
OBRADOVIĆ, Nikolina: Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi
A-8174
 
OGRESTA, Jelena: Odrednice profesionalnog stresa znanstvenih novaka na Sveučilištu u Zagrebu : doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima
A- 9054
 
PANDŽIĆ, Josip: Komparativna analiza učinaka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj
A- 10223

POPOVIĆ, Stjepka: Provjera modela medijskoga izvješćivanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece

A- 10401

RACZ, Aleksandar: Uvjerenja medicinskih  sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa službom socijalne skrbi
A-8110
      
RAJHVAJN Bulat, Linda: Okolinske i osobne odrednice seksualnog ponašanja adolescenata
A-8527
 
RAJTER, Miroslav: Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao predikatori roditeljskog nasilja nad djecom
A- 9057 
 
RATKAJEC Gašević, Gabrijela: Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obaveze uključivanja u individulani ili grupni psihosocijalni tretman u savejtovalištu za mlade
A- 9033
 
RICIJAŠ, Neven: Pripisivanje uzročnosti vlastitog delinkventnog ponašanja mladih
A-7937
 
RUSAC, Silvia: Nasilje nad starijim osobama u obitelj
A-7926
 
SAHITI, Ejup: Svedok i njegov iskaz kao dokaz u krivičnom postupku
A-7361
 
SESAR, Marijan Alfonso: Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizofrenije
A- 8845
 
SUŠAC, Nika: Uloga psihičkog nasilja i percipirane socijalne podrške vezi u predanosti intimnim vezama mladih odraslih osoba
A- 10022
 
ŠALAMON, Snježana: Evaluacija individualnog tretmana konzumenata psihoaktivnih tvari u Savjetovalištvu za probleme ovisnosti grada Zagreba
A- 8463

ŠTAMBUK, Ana: Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju
A-8547
 
ŠVENDA-Radeljak, Ksenija: Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva
A- 8730
 
TARANDEK, Tatjana: Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom
A- 9330
 
URBANC, Kristina: Samopoimanje, odnosi s roditeljima i predodžba budućnosti adolescenata s prognaničkim i izbjegličkim iskustvom
A-7060
 
VEJMELKA, Lucija: Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima
A- 8731
 
VRDOLJAK, Marijo: Utjecaj rehabilitacijskog programa dnevnog centra za kvalitetu života osoba oboljelh od shizofrenije i shizoafektivne psihoze
A-8658
  
ZORIĆ, Jadranka. Teorijska utemeljenost postupka procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela
A-8307
 
ZRINŠĆAK, Siniša: Sociologija religije u Hrv. od 1945-1990
A-6811
 
ŽGANEC, Nino: Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji   poremećaja u ponašanju mladeži      
A-6939                         
 
 


Repozitorij