Obavijesti studentske referade pravnog studija
Obavjesti o praktičnim vježbama i ispunjavanju obveza iz praktičnih vježbi mogu se vidjeti na naslovnici web stranice. Studentska praksa u Ministarstvu pravosuđa RH Studentska praksa u odvjetničkim uredima - prijave Studentska praksa u javnobilježničkim uredima - prijav e Studentska praksa u trgovačkim društvima - prijave Studentska praksa u Hrvatskom uredu za osiguranje - prijave
Ostvarivanje prava na pokriće troškova prehrane studenata propisano je  Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata   i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika . Sve o pravima na prehranu studenti mogu pogledati na stranicama ISSP - a (http://www.srce.unizg.hr/issp) Studenti pravo na pokriće troškova i iznos pokrića mogu provjeriti u sustavu studentskih prava na poveznici https://issp.srce.hr/  (prijavom putem AAI identiteta). Zbog čestih upita studenata između ostalih odredbi ističemo propisano člankom 3. Pravilnika: (3) Pravo na potporu ne ostvaruje: – student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini; – student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine; – student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija. (4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.