Obrasci za prijavu i obranu završnog rada

Prijava teme završnog rada
- Popunjava kandidat


Izvještaj mentora o prihvaćanju teme
- Popunjava mentor


Izvještaj povjerenstva za ocjenu završnog rada
- Popunjava povjerenstvo za ocjenu rada