Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski doktorski studij

 

Naziv predmeta

 

Europsko privatno pravo

Nositelj predmeta

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Predavači

 

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Prof. dr. sc. Igor Gliha

Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić

Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić

 

Status predmeta

 

Predmet smjera - izborni

BrSL nastavnih sati

 

36

BrSL ECTS bodova

 

6

Okvirni sadržaj predmeta

 1. Izvori i načela europskog privatnog prava
 2. Metode usklađivanja prava država članica Europske unije
 3. Uvod u privatno pravo država članica usklađeno kroz mjere institucija Europske unije
 4. Utjecaj prava Europske unije na privatnopravna uređenja država članica

5. Ugovorno pravo

 • Zaštita potrošača
  • Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača
  • Direktiva 2002/65/EEZ o daljinskoj prodaji potrošačkih financijskih usluga,
  • Direktiva 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima
  • Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje potrošačke robe i garancijama
 • Trgovački zastupnici

• Direktiva 86/653/EEZ o samostalnim trgovačkim zastupnicima

 • Zakašnjenje u plaćanju

• Direktiva 2011/7/EU o sprječavanju zakašnjenja u plaćanju u trgovačkim poslovima

 • Posebni ugovori 

• ugovor o organiziranju turističkog putovanja (Direktiva 2015/2302 o turističkim paket-aranžmanima i povezanim ugovorima)

 • Ugovor o potrošačkim kreditima (Direktiva 2008/48/EZ o potrošačkim kreditima)
 • Ugovor o timeshareu (Direktiva 2008/122/EZ o timeshare-u i ostalim dugotrajnim turističkim proizvodima),

 

 • Ugovornopravni aspekti elektroničke trgovine
  • Direktiva 1999/93/EZ o elektroničkim potpisima
  • Direktiva 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini

6. Odštetno pravo

 • Direktiva 85/374/EEZ o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod, izmijenjena i dopunjena Direktivom 1999/34/EZ,
 • odštetnopravni aspekti Direktive 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini i Direktive 1999/93/EZ o elektroničkom potpisu.

7. Autorska i srodna prava te osobna prava

 • Direktiva 91/250/EZ (2009/24/EZ kodificirana verzija),
 • Direktiva 92/100/EEZ, izmijenjana Direktiva 2006/115/EZ
 • Direktiva 93/83/EEZ (2006/116/EZ kodificirana verzija) izmijenjena 2011/77/EU
 • Direktiva 93/98/EEZ,
 • Direktiva 96/9/EZ,
 • Direktiva 2001/29/EZ,
 • Direktiva 2001/84/EZ,
 • Direktiva 2004/48/EZ,
 • Direktiva 2012/28/EU,
 • Direktiva 2014/26/EU.

8. Stvarnopravni aspekti prava Europske unije

 • Direktiva 93/7/EEZ o vraćanju kulturnih dobara nezakonito iznijetih s područja države članice,
 • Uredba 3911/92 o izvozu kulturnih dobara.

9. Nasljedno pravo u okviru prava Europske unije

 • Uredba 650/12 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju.

 

 

Opća i specifična

znanja i vještine

Pravna znanja, sposobnosti i vještine

 1. Poznavanje pojma europskog privatnog prava i pravnih izvora europskog privatnog prava. Poznavanje drugih izvora relevantnih za mogući razvoj europskog privatnog prava (projekti harmonizacije i unifikacije europskog privatnog prava).
 2. Razumijevanje strukture europskog privatnog prava i razlika prema strukturi privatnog prava u nacionalnim zakonodavstvima.
 3. Poznavanje i razumijevanje pravila ugovornog prava koja čine dio europskog privatnog prava. Poznavanje pravnih izvora europskog ugovornog prava (ugovornopravni aspekti direktiva s područja zaštite potrošača, pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke ispunjenja, pravila o trgovačkim zastupnicima, pravila o zakašnjenju u plaćanju kod trgovačkih ugovora, pravila o ugovoru o organiziranju turističkog putovanja te ugovornopravni aspekti elektroničke trgovine).
 4. Poznavanje i razumijevanje odštetnopravnih sadržaja u pravnim izvorima EU. Poznavanje pravila o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod i pravila o odgovornosti za štetu koju pravni subjekti pretrpe u elektroničkom okruženju.
 5. Poznavanje instituta autorskog i srodnih prava te osobnih prava uređenih sekundarnim pravom EU.
 6. Poznavanje i razumijevanje stvarnopravnih aspekata europskog privatnog prava, te poznavanje trenutnog stanja nasljednog prava na razini EU.
 7. Razumijevanje prilagodbe hrvatskog privatnog prava europskome u svjetlu procesa pridruživanja EU. Poznavanje pravnih izvora koji uređuju prilagodbu hrvatskog privatnog prava europskome.

 

Analitička i generička znanja, sposobnosti i vještine

 1. Poznavanje terminologije europskog privatnog prava te prava EU koje se odnosi na europskog privatno pravo.
 2. Poznavanje sudske prakse Suda EU na području europskog privatnog prava i uloge navedene prakse na harmonizaciju privatnog prava država članica EU.
 3. Razumijevanje postupka usklađenosti hrvatskog privatnog prava s europskim privatnim pravom. Razumijevanje praktičnih posljedica neusklađenosti navedenih pravnih sustava.
 4. Stjecanje sposobnosti pravne kvalifikacije činjeničnog stanja i pravne argumentacije.
 5. Stjecanje sposobnosti pretraživanja elektroničkih baza podataka sudske prakse s posebnim naglaskom na EUR-LEX.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava će biti interaktivnog, dijaloškog karaktera s aktivnim sudjelovanjem polaznika.

Ispit – usmeni.

 

Popis literature potrebne za studij i za polaganje ispita

Gavella, N., Alinčić, M., Hrabar, D., Gliha, I., Josipović, T., Korać, A., Baretić, M., Nikšić, S.: Europsko privatno pravo, Zagreb (Pravni fakultet u Zagrebu-Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo), Zagreb, 2002;

Josipović, T: Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Narodne novine, 2005.

 

Pravni izvori

 

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15.)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15. – pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15.)

Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15.)

Zakon o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14, 98/15.)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14.)

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14.)

Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08, 30/14.)

 

Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena inačica iz 2012.) - SL C 326 (2012)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena inačica iz 2012.) - SL C 326 (2012)

Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2012.) - SL C 326 (2012)

Direktiva 87/102/EEZ (SL 1987 L 42, 1990 L 61, 1998 L 101)

Direktiva 2002/65/EZ (SL 2002 L 271)

Direktiva 2011/7/EU (SL 2011 L 48)

Direktiva 1999/44/EZ (SL 1999 L 171) 

Direktiva 86/653/EEZ (SL 1986 L 382)

Direktiva 2015/2302/EU (SL 2015 L 326)

Direktiva 1999/93/EZ (SL 2000 L 13)

Direktiva 2000/31/EZ (SL 2000 L 178)

Direktiva 2011/83/EU (SL 2011 L 304)

Direktiva 93/13/EEZ (SL 1993 L 95)

Direktiva 85/374/EEZ (SL 1985 L 210)

Direktiva 1999/34/EZ (SL 1999 L 141)

Direktiva 91/250/EZ (SL 1991 L 122), 2009/24/EZ kodificirana verzija, SL 2009 L 111),

Direktiva 92/100/EEZ (SL 1992 L 346), izmijenjena Direktiva 2006/115/EZ (SL 2006 L 376),

Direktiva 93/83/EEZ (SL 1993 L 248), 2006/116/EZ kodificirana verzija, izmijenjena 2011/77/EU (SL 2011 L 265)

Direktiva 93/98/EEZ (SL 1993 L 290),

Direktiva 96/9/EZ (SL 1996 L 77),

Direktiva 2001/29/EZ (SL 2001 L 167),

Direktiva 2001/84/EZ (SL 2001 L 272),

Direktiva 2004/48/EZ (SL 2004 L 195),

Direktiva 2012/28/EU (SL 2012 L 299),

Direktiva 2014/26/EU (SL 84 L 2014),

Uredba 3911/92 (SL 1992 L 267),

Uredba 650/2012 (SL 2012 L 201).

 

Popis literature kao se preporučuje kao dopunska

Bar v. Ch., Drobnig, U.: The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, München, 2004. 

Bodiroga-Vukobrat, N., Barić, S.: Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom, Zagreb, 2002.

Hartkamp, A.S. et al. (ed.): Towards a European Civil Code, (Nijhoff), Dordrecht-Boston-London 2004.

Josipović, T.: Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji - prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskome, Zagreb, 2003;

Lando, O'Beale, H. (ed.): Contract Law, Part I. (Nijhoff), Dordrecht, Boston, London 2000.

Mason, S.: Electronic Signatures in Law, Cambridge University Press, 2012.

Twigg-Flesner, Ch.: European Union Private Law, Cambridge University   Press, 2010.

Walter, M.M., von Lewinski, S.: European Copyright Law, Oxford University Press, 2010.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

 

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita i kontaktom sa studentima prije i nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita provjerava se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom.


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana