Repozitorij
Poslijediplomski doktorski studij EUROPSKO PRAVO

 

 

Broj

Predmet

Oblik nastave

ECTS

Semestar

Voditelj

Nastavnici

 

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka,

Osnove pravne kulture,

Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti

 

Opći predmet

4

I

 

 

 

Komparativno pravo,

Metodologija javnog prava,

Poredbeno ustavno pravo i političke institucije,

Prijavljivanje znanstvenih projekta

 

Opći predmet

4

II

 

 

 

Europska pravna tradicija

Predmet smjera

6

I

Čepulo,Petrak

Apostolova Maršavelski

Krešić M.

 

Institucije i pravni sustav EU

Predmet smjera

6

I

Ćapeta, Goldner Lang,Perišin

Vasiljević

 

EU u međunarodnom pravu

Predmet smjera

3

I

Lapaš

 

 

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

Predmet smjera

6

I

Smerdel

Kostadinov

Gardašević

Podolnjak

 

 

Sudovi EU

Predmet smjera

6

I

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

Vasiljević

 

Europski sud za ljudska prava

Predmet smjera

6

I

 Uzelac

Dika,

Garašić

 

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

Predmet smjera

6

II

Sikirić

 Bouček

 Babić

 

 

Europsko privatno pravo

Predmet smjera

6

II

T. Josipović

Gliha, Baretić, Nikšić

 

Europsko pravo trgovačkih društava

Predmet smjera

6

II

Ćapeta,

Goldner Lang,

Perišin

 

 

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Predmet smjera

6

II

Ćapeta,Goldner-Lang,Perišin

Vasiljević

 

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Predmet smjera

6

II

I. Josipović,

Đurđević; Ivičević-Karas,

 

 

 

Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prava

Predmet smjera

3

II

Uzelac

 

 

Europsko obiteljsko pravo

Predmet smjera

4

III

Korać Graovac

Hrabar, Majstorović,

Čulo Margaletić, Šimović

 

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti

Predmet smjera

6

III

Potočnjak

Grgurev,

Vukorepa,

Gotovac

 

Europsko pravo tržišne utakmice

Predmet smjera

6

III

Ćapeta,Goldner, Perišin

Carević

 

Javnofinancijsko pravo EU

Predmet smjera

3

III

Arbutina

J.Šimović

 

Opća načela prava u praksi Europskog suda

Predmet smjera

3

III

Ćapeta,Goldner -Lang, Perišin

Vasiljević

 

Europska privatnopravna tradicija

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Petrak

 

 

Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ivičević karas

 

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Sikirić, Bouček

Babić

 

 

Razvoj supranacionalnog kaznenog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

 

Europsko pravo konkurencije – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta,Goldner Lang

Perišin

 

 

Kazneno pravo EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

 

Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Sikirić, Bouček

Babić

 

 

Ovisnost i modernizacija prava - tradicijske i poredbene odrednice

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Pravo elektroničke trgovine

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Nikšić

 

 

Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Pravo unutarnjeg tržišta EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Pravo zaštite potrošača

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Baretić

 

 

Rimsko i europsko stvarno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Petrak

 

 

Rimsko i europsko obvezno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Petrak

 

 

Institucije i izvori prava u EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Perišin

 

 

Središte i periferija u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Vukas

 

 

Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Sudovi EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Unifikacija autorskog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Gliha

Matanovac Vučković

 

Doktorska disertacija

Javna obrana prijave teme doktroske disertacije

15

IV

mentor

 

 

Doktorska disertacija

Ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije

5

IV

mentor

 

 

Doktorska disertacija

Izrada i javna obrada doktorske disertacije

60

V-VI

mentor

 

 


Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!