GRUPA RADIONOV:
Pomorsko i općeprometno pravo (seminar)
VAŽNO: PRELAZAK NA VIRTUALNI NAČIN...

Dragi seminaristi,

slijedom odluka nadležnih tijela, zbog prevencije širenja virusa COVID-19, od 16. 3. privremeno se obustavlja održavanje nastave u dvorani i prelazi se na virtualnu nastavu. Evo detaljnih uputa:

1. Virtualna nastava održava se putem sustava Merlin SRCE-a, dostupnim na poveznici https://moodle.srce.hr/2019-2020/. U sustav se potrebno ulogirati putem vašeg AAI identiteta, te potom pristupiti određenom kolegiju u koji ste upisani (u ovom slučaju: Pomorsko i općeprometno pravo - seminar redoviti studenti, ili -seminar izvanredni studenti). Studenti su nakon upisa određenog kolegija već automatski dodani i u pripadajuću grupu u sustavu Merlin. Ukoliko naiđete na grešku ili problem molim javite se u studentsku referadu ili e-koordinatoru naše Katedre doc. Miši Mudriću. Zbog kratkog roka pripreme za uvođenje virtualne nastave, molim vas da ODMAH provjerite funkcionalnost sustava za sebe i mogućnost prijave u kolegij seminarske grupe kojoj pripadate.

2. Nastava na seminaru se održava u istom terminu, tj. ponedjeljkom 10-12 za redovne, te 12-14h za izvanredne studente. U to vrijeme trebate biti ulogirani u sustav i pratiti nastavu, obzirom je prisustvo vidljivo i biti će evidentirani izostanci jednako kao i kod redovite nastave. Također, moguće je da tijekom održavanja e-seminara budu zadani određeni zadaci i provjere vezani uz gradivo/materijal obrađen tijekom rada seminara, te će rješavanje tih zadataka on-line biti ocijenjeni i uzeti u obzir za završetak seminara.

3. Dogovoreni raspored izvođenja tema prilagoditi ćemo novonastaloj situaciji. Molim studente koji imaju izlaganja da me kontaktiraju radi detaljnijih dogovora na e-mail ili telefon naznačen niže.

4. Konzultacije uživo utorkom u 14h neće se održavati, već se studenti mogu u isto vrijeme javiti na broj 091-519-5105, ili u bilo koje vrijeme na mail nikoleta.radionov@pravo.hr 

5. Sve dodatne informacije, izmjene i upute o održavanju seminara biti će komunicirane ovdje i putem sučelja Merlin.

Popis obavijesti
Opće informacije

Organizacija rada na seminaru:

 

UPUTE UZ RAD SEMINARA IZ POMORSKOG I OPĆEPROMETNOG PRAVA

 
  1. Rad na seminaru završava 25.  svibnja 2020.g.
  2. Uvjet za uspješan završetak seminara je uredno pohađanje nastave i uspješno polaganje seminarskog kolokvija.
  3. Urednim pohađanjem nastave smatra se ono gdje je student izostao najviše 1/3 seminarske nastave. 
  4. Studenti koji su uspješno sudjelovali u debati ili održali uspješna izlaganja na određenu temu ne trebaju polagati kolokvij, već im se ocjena iz izlaganja/debate računa kao završna ocjena seminara.
  1. Studenti koji žele pisati seminarski rad o temi se tijekom seminara dogovaraju sa voditeljicom seminara, te rad predaju najkasnije do 4. svibnja 2020. Prije konačne predaje rada, potrebno je poslati tekst demonstratoricama na provjeru poštivanja tehničkih pravila citiranja na e-mail: Nika Petić pet.nika@gmail.com i Ivana Ljubas ivana.ljubass@gmail.com
     
  2. Ukoliko seminarist želi pisati seminarski rad, isti može biti:
    - Pismeni rad opsega cca 12-15 stranica teksta na temu dogovorenu s voditeljicom seminara. Rad mora sadržavati bilješke uz tekst (fusnote) u kojima se na način uobičajen za stručne radove citira korištena literatura, te popis korištene literature na kraju rada (recentne i obavezno, barem djelomično, strane). Rad mora imati slijedeću strukturu: uvod, poglavlja u kojima se razrađuje tema, zaključak i popis literature. Studenti se striktno trebaju pridržavati pravila citiranja za stručne i znanstvene radove, u protivnom rad neće biti pozitivno ocijenjen. U tu svrhu studenti se trebaju pridržavati pravila iz uputa za pisanje diplomskih radova objavljenih na mrežnoj stranici Katedre za pomorsko i općeprometno pravo.

Repozitorij