U svrhu povećanja broja suradničkih inicijativa u području društveno angažiranog istraživanja u okviru UNIC konzorcija i pružanja potpore istraživačima koji bi te inicijative koordinirali, predviđena su početna sredstva koje će Sveučilište dodijeliti najuspješnijim prijavama suradničkih inicijativa čiji su koordinatori istraživači sa Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o manjim iznosima potpore za razvoj suradnje u području društveno angažiranog istraživanja i pripremu projekta u bilo kojem znanstvenom području. Ukupan iznos sredstava raspoloživih na natječaju je 23.602,50 €, kojima Sveučilište treba podržati minimalno 32 partnerstva (specifično barem 1) 20 partnerstava s gradovima, vladama, organizacijama civilnog društva ili tvrtkama povezanima s UNIC konzorcijem, 2) 6 partnerstava UNIC sveučilišta te 3) 6 partnerstava s europskim gradovima, vladama, organizacijama civilnog društva ili tvrtkama izvan UNIC konzorcija).

Potpora može poslužiti kao dodatan izvor sredstava za koordinaciju suradničkog projekta/inicijative (kao što je prijava za financiranje istraživačkog, razvojnog ili inovativnog projekta) ili kao početni izvor za provedbu aktivnosti usmjerene na uspostavu nove suradničke inicijative među sveučilištima – partnerima UNIC konzorcija koja kasnije može biti financirana i vanjskim potporama.

Na poziv se mogu prijaviti istraživači sa svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (zaposlenici izabrani u nastavna ili znanstveno-nastavna zvanja, poslijedoktorandi, asistenti, doktorandi).
S obzirom da je jedan od ciljeva potpore potaknuti inkluziju i raznolikost unutar UNIC konzorcija, određeni dio sredstava namijenjen je isključivo poticanju uključivanja netradicionalnih istraživača (npr. mlađih istraživača, istraživača s migrantskim porijeklom, itd.) u društveno angažirana istraživanja (pri čemu je dovoljno da su netradicionalni istraživači suradnici u inicijativi, a ne nužno i koordinatori inicijative).
Odobrenim prijavama potpora će se pružati najviše 12 mjeseci.

Vremenski slijed:

  • Otvaranje poziva: 13. prosinca 2022.
  • Rok za podnošenje prijava: 28. siječnja 2023.
  • Vrednovanje prijava i objava rezultata: 25. veljače 2023.
  • Početak financiranja: 11. ožujka 2023.


Više informacija dostupno je ovdje:

Odluka o raspisu natječaja za financiranje suradničkih inicijativa u području društveno angažiranog istraživanja u okviru projekta UNIC4ER

Pozivno pismo

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu

Tablica za razradu troškova prijave

Popis obavijesti