Upute seminaristima

UPUTE SEMINARISTIMA IZ OBITELJSKOG PRAVA ak. god. 2014./2015.

 

Redoviti studenti
1.     Koje su seminarske obveze?
 
Seminarist mora položiti ili jedan kolokvij ili izraditi seminarski rad koji je pozitivno ocijenjen te biti prisutan na 2/3 sati seminara.

2. Od čega se kolokviji sastoje?

Kolokvij je pisanog tipa i sastoji se od dva esejska pitanja. Svaki esej nosi od 0 do 5 bodova. Broj bodova koji se mora ostvariti da bi ocjena iz kolokvija bila prolazna je 5 bodova. Seminaristi koji ostvare manji broj bodova od navedenog, nisu položili kolokvij. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na kolokviju iznosi 10 bodova. Seminaristi koji uspješno polože sva tri kolokvija (na svakom od kolokvija ostvare 5 ili više bodova) oslobođeni su pisanog dijela ispita te imaju mogućnost izravnog pristupa usmenom dijelu ispita. Ocjena iz kolokvija formira se nakon što student položi sva tri kolokvija.     
Konačna ocjena iz ispita formira se kao prosječna ocjena dviju ocjena: 1) ocjene iz kolokvija i, 2) ocjene iz usmenog dijela ispita.

3. Koje su povlastice uspješnog polaganja sva tri kolokvija?

Seminaristi koji uspješno polože sva tri kolokvija (na svakom od kolokvija ostvare 5 ili više bodova), oslobođeni su pisanog dijela ispita te imaju mogućnost izravnog pristupa usmenom dijelu ispita, do uključivo izavrednog ispitnog roka u travnju.

4. Što ako ne položim kolokvij?

Seminaristi imaju pogodnost pristupiti popravnom kolokviju koji će se održati nakon sva tri redovita kolokvija. Seminarist koji je položio dva kolokvija ima pravo ponovno pristupiti onom kolokviju kojeg je propustio pisati ili kojeg nije uspio položiti. Seminarist koji nije položio niti jedan kolokvij, a nije izradio seminarsku radnju mora pristupiti ispravku kolokvija kako bi položio barem jedan kolokvij i na taj način izvršio svoju seminarsku obvezu.

5. Do kad moram predati seminarski rad i kako mora biti napisan?
 
Seminarski rad treba predati sukladno uputama voditeljice seminara, a mora biti napisan u skladu s pravilima pravne struke. Primjerice, v. Uzelac, A. : Upute za izradu studentskih pisanih radova.
 
 
Izvanredni studenti
1. Jesu li kolokviji obvezni?

Kolokviji su obvezni za seminariste .

2. Od čega se kolokviji sastoje?

Kolokvij je pisanog tipa i sastoji se od dva esejska pitanja. Svaki esej nosi od 0 do 5 bodova. Broj bodova koji se mora ostvariti da bi ocjena iz kolokvija bila prolazna je 5 bodova. Seminaristi koji ostvare manji broj bodova od navedenog, nisu položili kolokvij. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na kolokviju iznosi 10 bodova. Seminaristi koji uspješno polože sva tri kolokvija (na svakom od kolokvija ostvare 5 ili više bodova) oslobođeni su pisanog dijela ispita te imaju mogućnost izravnog pristupa usmenom dijelu ispita. Ocjena iz kolokvija formira se nakon što student položi sva tri kolokvija.     
Konačna ocjena iz ispita formira se kao prosječna ocjena dviju ocjena: 1) ocjene iz kolokvija i, 2) ocjene iz usmenog dijela ispita.

3. Koje su povlastice uspješnog polaganja sva tri kolokvija?

Seminaristi koji uspješno polože sva tri kolokvija (na svakom od kolokvija ostvare 5 ili više bodova), oslobođeni su pisanog dijela ispita te imaju mogućnost izravnog pristupa usmenom dijelu ispita, do uključivo izvanrednog ispitnog roka u travnju.


4. Što ako ne položim kolokvij?

Seminaristi imaju pogodnost pristupiti popravnom kolokviju koji će se održati nakon sva tri redovita kolokvija. Seminarist koji je položio dva kolokvija ima pravo ponovno pristupiti onom kolokviju kojeg je propustio pisati ili kojeg nije uspio položiti. Seminarist koji nije položio niti jedan kolokvij, a nije izradio seminarsku radnju mora pristupiti ispravku kolokvija kako bi položio barem jedan kolokvij i na taj način izvršio svoju seminarsku obvezu.
 
5. Koje obveze mora seminarist ispuniti kako bi dobio potpis?

Za potpis uredno obavljenih obveza seminaristi moraju položiti 1/3 kolokvija te biti prisutni na 2/3 seminara.
 

 

 
Želimo vam uspješan i ugodan rad na seminaru!
Katedra za obiteljsko pravo