prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
prof. dr. sc.
Nikoleta Radionov

Nikoleta Radionov redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, na kojem je zaposlena od 1995. godine (prethodni izbori u zvanja: mlađi asistent 1995. g., asistent 1998. g, docent 2002. g., izvanredni profesor 2007. g., redoviti profesor 2012. g.). Predaje na diplomskom integriranom studiju na matičnom fakultetu više kolegija iz područja transportnog prava i prava osiguranja, te na Poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju iz trgovačkog prava i prava društava kolegije Pomorsko pravo I, Pomorsko pravo II, Pravo osiguranja, Pomorsko osiguranje i Općeprometno pravo. Na Fakuletu prometnih znanosti - studij Aeronautika u ak.god. 2012-13 predavala je kao certificirani instruktor teorijske predmete Zračno pravo i Zrakoplovni propisi (LAW).

1999. godine je položila pravosudni ispit. Usavršavala se u inozemstvu u više navrata (Hamburg, Firenze, Torino, Rodos, Salzburg, Aix-en-Provence, Edinburgh, Freiburg). Sudjelovala je u radu više radnih skupina za izradu propisa iz područja prometnog i građanskog prava (Zakon o željeznici, Zakon o obveznim odnosima, Pomorski zakonik, Radna skupina za usklađivanje zakonodavstva RH s acquis communautaireom – Radna skupina za prometnu politiku itd.). Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri HGK, gdje povremeno arbitrira u domaćim i međunarodnim sporovima. Predsjednica je Hrvatskog društva za transportno pravo, potpredsjednica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, te članica više stručnih udruga. Koautorica je dva udžbenika i više poglavlja u knjigama, te više desetaka znanstvenih i stručnih radova u području transportnog prava i prava osiguranja. Sudjelovala je na više desetaka domaćih i stranih konferencija i seminara. Vodila je jedan znanstveni projekt MZOŠ (2007-2013), te sudjelovala kao istraživač na više domaćih znanstvenih projekata u periodu od 2007 do danas. Predsjednica Organizacijskog odbora "Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW Zagreb"  održane 2015. i 2017 g. u Zagrebu. Glavna urednica Odjela za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta u Zagrebu 2016-2018.g. Pozvani predavač na China University of Political Sciences and Law, Beijing (CUPL, 2017 g.) i East China University of Political Sciences and Law, Shanghai (ECUPL, 2018 g.).

Govori engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1994

Godina magistriranja: 1998

Godina doktoriranja: 2002

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
00385 1 4597 529
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
Katedra/služba:
Pomorsko i općeprometno pravo
Konzultacije:

Utorak, 14-15h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

2015- : Šifra projekta: 1949: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Trans.Crim)

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1949

2016- : Šifra projekta HZZ: 3061: Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas - Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)

 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3061

2007 - 2013 : Projekt MZOŠ "Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije" br 066-0662501-1295 (voditelj projekta)

2002 – 2006: Projekt MZOŠ br. 0066007 “Prilagodba hrvatskog građanskopravnog uređenja europskome” (istraživač)-

Istraživač i suradnik - znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav (2002.-).