Diplomatsko i konzularno pravo
Okvirni sadržaj predmeta:

 

1.       Uvod

1.1     Diplomatsko i konzularno pravo (povijest, izvori)

1.2     Diplomatski odnosi

 

2.       Diplomatsko pravo

 

2.1.     Organi međunarodnih odnosa

2.2.     Diplomatski zastupnici

 

3.           Diplomatski zastupnici jedne države u drugoj

 

3.1.     Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961.

3.2.     Članovi diplomatske misije

3.3.     Šef diplomatske misije

 

3.3.1. Razredi i rangovi šefova misija

3.3.2. Početak i prestanak funkcije šefa misije

3.4.     Ostali članovi diplomatskog osoblja

3.5.     Ostali članovi misije

 

4.           Funkcije diplomatske misije

5.           Diplomatske povlastice i imuniteti

 

5.1.     Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatske misije

 

5.1.1. Nepovredivost prostorija

5.1.2.  Nepovredivost arhiva

5.1.3.  Sloboda diplomatske korespondencije

5.1.4.  Fiskalna i carinska izuzeća

 

5.2.     Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatskih zastupnika i ostalih članova diplomatske misije

 

5.2.1. Trajanje diplomatskih povlastica i imuniteta

5.2.2. Osobna nepovredivost diplomatskih zastupnika

5.2.3. Izuzeće od sudbenosti

5.2.4. Socijalno osiguranje

5.2.5. Izuzeće od davanja

5.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države

6.           Specijalne misije

 

6.1.     Konvencija o specijalnim misijama iz 1969.

6.2.     Pojam specijalne misije

6.3.     Funkcije specijalne misije

6.4.     Povlastice i imuniteti specijalne misije

 

7.           Predstavljanje država u međunarodnim organizacijama

 

7.1.     Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama

7.2.     Pojam i vrste međunarodnih organizacija

7.3.     Predstavnici država u međunarodnim organizacijama

7.4.     Povlastice i imuniteti

 

8.           Međunarodni službenici

 

9.           Konzularno pravo

 

9.1.     Pojam konzularnog prava

9.2.     Konzularni odnosi

 

10.       Konzularni uredi

 

11.       Konzularni dužnosnici

 

11.1.    Šefovi konzularnih ureda

11.2.    Ostali konzularni dužnosnici

 

12.       Konzularne funkcije

 

13.       Konzularne povlastice i imuniteti

 

13.1.    Povlastice i imuniteti koji se odnose na konzularni ured

 

13.1.1. Nepovredivost prostorija

13.1.2. Nepovredivost arhiva

13.1.3. Sloboda korespondencije

13.1.4. Fiskalna i carinska izuzeća

 

13.2.   Povlastice i imuniteti konzularnih dužnosnika

 

13.2.1.  Trajanje konzularnih povlastica i imuniteta

13.2.2. Osobna nepovredivost

13.2.3. Izuzeće od sudbenosti

13.2.4. Ostala izuzeća

13.2.5. Socijalno osiguranje

13.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države

 

14. Počasni konzuli
 
 
Literatura:

 

Obvezatna literatura:

Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 2, Zagreb, 2012, poglavlje V. (krupni i sitni slog).

Berković, S., Diplomacija i diplomatska profesija, Dubrovnik, 2006, str. 1-122, 213-233, 277-374.

 

Dopunska literatura:

 

Lapaš, D., Šošić, T.M.(ur.), Međunarodno javno pravo – izbor dokumenata, Zagreb, 2005. (glava IX.).