EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS:
Izbornik predmeta
Repozitorij
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 96811
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 96811
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička

četvrtkom u 10 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

srijedom u 18 sati (Gundulićeva 10, soba 12)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
Andre Klip; European Criminal Law, An Integrative Approach; INTERSENTIA UITGEVERS (2012), str. (object Object)
Steve Peers; EU Justice and Home Affairs Law; OUP Oxford (2011), str. (object Object)
Irvin Waller; Rights for Victims of Crime; Rowman + Littlefield Publishers (2010), str. (object Object)
Opis predmeta
- Glavni cilj ovog predmeta, koji je uveden kao Jean Monnet modul, je da studenti usvoje napredna znanja i razumijevanje materije materijalnog kaznenog prava EU i zaštite žrtava.Što se metodologije tiče, ovaj će predmet predstavljati forum za akademske debate te će razvijati kritičko promišljanje kod studenata i orijentiranost ka rješavanju problemskih zadataka. Studente će se ohrabrivati da postavljaju pitanja, komentiraju i debatiraju na satu.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumjeti i objasniti temeljne pojmove institucionalnog okvira i razvoja prava EU u području materijalnog kaznenog prava i prava zaštite žrtava (primjenjive pravne akte, područje regulacije, minimalna obilježja i sankcije kaznenih djela od interesa za EU, uloga Europskog suda);
 • prepoznati utjecaj Lisabonskog ugovora na razvoj kaznenog prava (čl. 82 i 83 TFEU);
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost poštivanja temeljnih načela kaznenog prava u okviru EU;
 • definirati posebnosti nacionalnih sustava u području kaznenog prava i prava zaštite žrtava;
 • grupirati strukturu posebnog dijela kaznenog materijalnog zakonodavstva EU i identificirati obilježja tih kaznenih djela, te izdvojiti specifičnosti zaštite njihovih žrtava.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati pojmove kaznenog prava EU i prava žrtava u skladu s važećim metodama tumačenja kaznenopravnih normi;
 • demonstrirati uzajamnu uvjetovanost i povezanost općeg i posebnog dijela kaznenog prava, te ilustrirati točke povezanosti nacionalnih propisa s propisima EU;
 • primijeniti stečeno znanje iz područja zaštite žrtava u praksi;
 • koristiti i na ispravan način interpretirati propise s područja kaznenog materijalnog prava EU i zaštite žrtava.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati odnos između Vijeća Europe i EU, međupovezanost pravnih instrumenata i njihov utjecaj na nacionalno zakonodavstvo
 • ispitati usklađenost nacionalnog kaznenog zakonodavstva s osnovnim načelima kaznenog prava i prava zaštite žrtava Europske unije;
 • usporediti hrvatski kaznenopravni sustav s kaznenopravnim sustavima drugih država Europske unije
 • razlikovati različite mehanizme zaštite žrtava kaznenih djela
 • povezati primjenu postojeće sudske prakse Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava s razvojem kaznenog prava EU i zaštite prava žrtava u državama članicama EU
 • izdvojiti disfunkcionalne norme europskog kaznenog prava i ispitati uzroke i posljedice stvaranja takvih normi;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati potrebne izmjene kaznenog materijalnog zakonodavstva i zaštite žrtava na razini EU kao
 • sastaviti prijedloge potrebnih izmjena nacionalnih zakonodavstva radi njihove usklađenosti s kaznenim materijalnim pravom EU i pravom zaštite žrtava;
 • pripremiti podlogu za stručnu analizu pojedinih instituta kaznenog materijalnog prava EU i minimuma prava zagarantiranih žrtvama kaznih djela na području EU;
 • formulirati osnovna obilježja, prednosti i nedostatke zakonske i sudske politike kažnjavanja kaznenih djela koja su od interesa za EU i predlagati rješenja za poboljšanja tih sustava;
 • izgraditi metodološki sustav za izradu pisanih radova s područja kaznenog prava EU i zaštite žrtava;
 • osmisliti protokol izrade pisanog rada i usmene prezentacije, formulirati odgovarajuće hipoteze odnosno istraživačka pitanja i sastaviti koncepte rada odnosno izlaganja;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati načine donošenja akata na razini EU;
 • ocijeniti kvalitetu, održivost i provedivost implementacijskog nacionalnog zakonodavstva;
 • usporediti različite metodološke pristupe država članica u implementaciji pravne stečevine EU;
 • odabrati daljnje izučavanje pojedinih segmenata kaznenog materijalnog prava EU i zaštite žrtava;
 • vrednovati ulogu EU u stvaranju koherentnog sustava zaštite žrtava kaznenih djela na razini država članica.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati ishode učenja
 • provesti samostalno istraživanje zakonodavstva i prakse europskog i nacionalnih sustava;
 • kvalitetno se i jasno pravnički izražavati te argumentirati vlastite teze;
 • sudjelovati u radu tima;
 • uključiti se u rad nevladinih organizacija za zaštitu prava žrtava.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. Esejski i usmeni ispit za provjeru ishoda učenja - znanje i razumijevanje;
 2. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja – primjena usvojenog znanja na konkretne slučajeve;
 3. Izrada pisanih studentskih radova (eseji) za provjeru ishoda učenja – sinteza i vrednovanje;
 4. Izrada prezentacije vlastitog istraživanja;
 5. Pojedini ishodi učenja kontinuirano se provjeravaju tijekom nastave. Ocjene stečene tijekom nastave uzimaju u obzir u formuliranju konačne ocjene. Kriteriji za ocjenjivanje jesu svi ishodi učenja - pokazano znanje i razumijevanje materije kaznenog materijalnog prava EU i zaštite prava žrtava, sposobnost primjene propisa na hipotetičke i stvarne slučajeve iz sudske prakse, sposobnost analize i sinteze, usmene prezentacije vlastitog istraživanja.

Jean Monnet EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims

2018/2019

Friday, TRH 14/II, room V, 8:45 – 11:00 am

Date

Work Plan

1.

1/03/2019

Introduction to the course

2.

08/03/2019

The development of EU Criminal Law

3.

11 or 12/03/2019

Guest lecturer – Maria Antonella Pasculli (University of Bari, Italy) – exact time to be announced. Focus on corruption in the EU. Class assignments.

4.

22/03/2019

Protection of victims in the EU.

5.

29/03/2019

student presentations: Trafficking in Human Beings, Organized Crime,

6.

05/04/2019

Sexual Abuse and Exploitation of Children,  Violence against Women

12/04/2019.

no course - Dubrovnik

7.

19/04/2019

guest lecturer – exact date to be announced

8.

26/04/2019.

Money Laundering, Corruption

9.

03/05/2019.

Drug Trafficking, Environmental crimes

10.

10/05/2019.

Terrorism, Arms Trafficking

11.

17/05/2019

Visit to Croatian Prison (optional)

12.

24/05/2019

Racism and Xenophobia
CLOSING CLASS

Popis obavijesti