IMPRESSUM:
IMPRESSUM

 

HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU
CROATIAN ANNUAL OF CRIMINAL SCIENCES AND PRACTICE

 

http://ljetopis.pravo.hr


Vol. 23 - br. 2 (2016) Zagreb, str. 231-566 (u 1994. izašao je jedan broj časopisa)


Polugodišnjak / Semiannually


Nakladnik / Publisher
Hrvatsko udruženje za kaznene Croatian Association of Criminal
znanosti i praksu Sciences and Practice


Uredništvo / Editorial board
Ivo Josipović (Pravni fakultet u Zagrebu), Irma Kovčo Vukadin (Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet u Zagrebu), Davor Krapac (Pravni fakultet u Zagrebu), Anita Kurtović Mišić (Pravni
fakultet u Splitu), Vladimir Ljubanović (Pravni fakultet u Osijeku), Maja Munivrana Vajda
(Pravni fakultet u Zagrebu), Petar Novoselec (Pravni fakultet u Zagrebu),
Marissabell Škorić (Pravni fakultet u Rijeci)


Međunarodno uredništvo / International editorial board
Mirjan R. Damaška (Pravni fakultet Sveučilišta Yale, New Haven, SAD), Katalin Ligeti
(Fakultet za pravo, ekonomiju i fi nancije Sveučilišta u Luksemburgu), Joseph Marko (Institut
za javno pravo Sveučilišta u Grazu, Austrija), A. M. van Kalmthout (Katoličko sveučilište
Brabant u Tilburgu, Nizozemska), Katja Šugman Stubbs (Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani,
Slovenija), John A. E. Vervaele (Pravni fakultet Sveučilišta u Utrechtu, Nizozemska)


Glavna i odgovorna urednica / Editor in Chief
Zlata Đurđević


Izvršna urednica / Executive Editor
Elizabeta Ivičević Karas


Lektor / Proofreading
Petar Vuković


Lektor za engleski jezik / Proofreading for English language
Mark Davies


Likovno rješenje / Cover Design
Mihajlo Arsovski


Adresa uredništva / Address of the Editorial Board
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Pravni fakultet u Zagrebu,
Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel. (01) 4564-317, faks (01) 4564-381


Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu indeksiran je
u međunarodnim bibliografskim bazama podataka:
ProQuest Criminal Justice gdje je dostupan i u cjelovitom tekstu (od prosinca 2009);
Criminal Justice Abstracts – EBSCO (od 2006.) i Criminal Justice Abstracts with Full Text
–EBSCO (od 2006.), gdje je dostupan i u cjelovitom tekstu od 2013.;
SocINDEX i SocINDEX with Full Text – EBSCO (od 2006.).


Kompjutorski slog i tisak / Layout & Print
Sveučilišna tiskara d.o.o., Trg m. Tita 14, Zagreb