IMPRESSUM:
IMPRESSUM

 

 

HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU
CROATIAN ANNUAL OF CRIMINAL SCIENCES AND PRACTICE


hljkzp.pravo.unizg.hr


Vol. 26 - br. 2 (2019) Zagreb, str. 263-699 (u 1994. izašao je jedan broj časopisa)


Polugodišnjak / Semiannually


Nakladnik / Publisher
Hrvatsko udruženje za kaznene        Croatian Association of Criminal
znanosti i praksu                      Sciences and Practice


Uredništvo / Editorial board
Marin Bonačić (Pravni fakultet u Zagrebu), Ivo Josipović (Pravni fakultet u Zagrebu),
Irma Kovčo Vukadin (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu), Anita Kurtović Mišić (Pravni fakultet u Splitu), Vladimir Ljubanović (Pravni fakultet u Osijeku), Maja Munivrana Vajda (Pravni fakultet u Zagrebu), Petar Novoselec (Pravni fakultet u Zagrebu), Marissabell Škorić (Pravni fakultet u Rijeci)


Međunarodno uredništvo / International editorial board
Mirjan R. Damaška (Pravni fakultet Sveučilišta Yale, New Haven, SAD), Katalin Ligeti
(Fakultet za pravo, ekonomiju i financije Sveučilišta u Luksemburgu), Joseph Marko (Institut za javno pravo Sveučilišta u Grazu, Austrija), A. M. van Kalmthout (Katoličko sveučilište Brabant u Tilburgu, Nizozemska), Katja Šugman Stubbs (Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija), John A. E. Vervaele (Pravni fakultet Sveučilišta u Utrechtu, Nizozemska)


Glavna i odgovorna urednica / Editor in Chief
Zlata Đurđević 


Izvršna urednica / Executive Editor
Elizabeta Ivičević Karas


Lektor / Proofreading
Petar Vuković


Lektor za engleski jezik / Proofreading for English language
Mark Davies


Likovno rješenje / Cover Design
Mihajlo Arsovski


Adresa uredništva / Address of the Editorial Board
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Pravni fakultet u Zagrebu,
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel. (01) 4564-317, faks (01) 4564-381


Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu indeksiran je
u međunarodnim bibliografskim bazama podataka:
HeinOnline (od 2017.); Criminal Justice Abstracts with Full Text - EBSCO (od 2013.);
ProQuest Criminal Justice Database (od 2009.); ProQuest Social Sciences
Premium Collection (od 2009.)


Kompjutorski slog i tisak / Layout & Print
Sveučilišna tiskara d.o.o., Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb