E. IVIČEVIĆ KARAS, D. KOS: Primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana