IVIČEVIĆ KARAS E:
ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS: Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere (proširenog) oduzimanja imovinske koristi