IVIČEVIĆ KARAS:
ELIZABETA IVIČEVIĆ KARAS: O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetnika