D. KRAPAC: Konferencija u počast profesoru Mirjanu Damaški, u povodu odlaska u mirovinu, Pravni fakultet Sveučilišta Yale, 31. listopada - 1. studenoga 2008., New Haven, SAD
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana