ŠKRTIĆ:
D. ŠKRTIĆ: Ovlast na uporabu sile kao razlog isključenja protupravnosti