E. IVIČEVIĆ KARAS: Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku ( u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana