IVIČEVIĆ KARAS E:
E. IVIČEVIĆ KARAS: Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku ( u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske)