A. KRSTULOVIĆ, M. ŠĆEPANOVIĆ: Utjecaj izmjena Kaznenog zakona na mogućnost i učestalost primjene uvjetne osude (i njihov daljnji utjecaj na primjenu instituta kaznenog materijalnog i procesnog prava)
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana