CARTIER:
M. E. CARTIER: Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba u francuskom pravu