VOL. 12 - 2/2005:
Vol. 12 - 2/2005

MATERIJAL ZA XVIII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA:

 

DOGRADNJA KAZNENOPRAVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

IRMA KOVČO VUKADIN: Stanje i kretanje kriminaliteta u Republici Hrvatskoj

 

IGOR BOJANIĆ: Promjene u općem dijelu Kaznenog zakona prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005.

 

DRAGAN NOVOSEL: Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona - posebni dio

 

IVO JOSIPOVIĆ: Projekt novog prekršajnog zakonodavstva: evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava

 

KARMEN NOVAK HRGOVIĆ: Novosti u materijalnopravnim odredbama Prijedloga novog zakona o prekršajima

 

MARIN MRČELA: Ublažavanje kazne prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005. godine

 

LAZO PAJIĆ: Dvojbe teorije i prakse u tumačenju pojma “drugi” kao obilježja kaznenog djela (“drugi” - fizička i pravna ili samo fizička osoba?)

 

ŽANA VLAINIĆ: Položaj ovlaštenog tužitelja kao stranke u prekršajnom postupku

 

SNJEŽANA OSET: Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenje

 

RAJKO HORVAT: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekršajno kažnjavanje

 

MARIJAN SVEDROVIĆ: Bankarska tajna i njezina normativna ograničenja prema ZUSKOK-u

 

DRAŽEN TRIPALO: Promjene u nadležnosti USKOK-a i sudova po noveli ZUSKOK-a

 

DAVOR KRAPAC: Novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima: načela i postupci

 

MARKO RAŠO: Bitne novosti u postupovnom dijelu Prijedloga novog zakona o prekršajima

 

JOSIP ČULE: Traganje i osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom prema odredbama ZUSKOK-a

 

ZLATA ĐURĐEVIĆ: Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje

 

KORALJKA BUMČI, SANJA MAZALIN: Presuda u skraćenom postupku s posebnim osvrtom na izradu obrazloženja u zapisniku o glavnoj raspravi

 

DANIELA GAJSKI: Vrste okrivljenika u prekršajnom postupku i prisilne mjere prema njima s osvrtom na rješenja iz Prijedloga novog zakona o prekršajima

 

 

ČLANCI I RASPRAVE

 

GORAN SUPANČIĆ: Praksa prigovora protiv optužnice

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG PRAVA

 

JOHN A. E. VERVAELE: Europsko kazneno pravo i opća načela prava Unije

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

I. BOJANIĆ

 

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

ANTE CARIĆ: XI. kongres Ujedinjenih naroda o sprječavanju kriminaliteta i o kaznenom pravosuđu, Bangkok (Tajland), 18. - 25. travnja 2005.

 

PETAR BAČIĆ: Europe’s Area of Freedom, Security and Justice, edited by Neil Walker, Academy of European Law & European University Institute, Oxford University Press, 2004, p. 289

 

ANTONIJA KRSTULOVIĆ, MAJA MUNIVRANA: Međunarodna konferencija: Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije, Dubrovnik, 13.-14. svibnja 2005.