SIJERČIĆ- ČOLIĆ:
H. SIJERČIĆ-ČOLIĆ: Rasprava o reformi u krivičnom pravosuđu i krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na novo krivično procesno pravo