D. RITOSSA: Elementi modela crime control i due process u odlukama tijela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s obzirom na članak 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana