DERENČINOVIĆ D.:
D. DERENČINOVIĆ: Prikaz kolokvija AIDP o kibernetičkom kriminalu, Atena, 10.- 13. IV. 2003.