VOL. 7 - 1 / 2000.:
Sadržaj:

Uvodna riječ glavnog urednika

MATERIJAL ZA I. SPECIJALISTIČKO SAVJETOVANJE MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO I HRVATSKI PRAVNI SUSTAV
OPATIJA, 8-10. SVIBNJA 2000.

AKTUALNI PROBLEMI MEĐUNARODNE KAZNENOPRAVNE POMOĆI

L. LUKINA-KARAJKOVIĆ: Pravni izvori međunarodne kaznenopravne pomoći u Republici Hrvatskoj

Z. KONJIĆ: Ekstradicija

N. MIĆANOVIĆ-PAVELIĆ: Neka praktična pitanja ekstradicijskog prava Republike Hrvatske

D. KOS: Izvršenje strane kaznene presude

M. MRČELA: Pravna valjanost dokaza pribavljenih u inozemstvu

D. TRIPALO: Ustupanje kaznenog progona stranoj državi

Ž. SAČIĆ: Međunarodna suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske - oblici, ciljevi, obilježja i uočeni problemi

I. MAROS / I. BARAC: Međunarodna suradnja Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske u otkrivanju međunarodnih slučajeva pranja novca


ČLANCI

D. MODLY: Neki problemi pri određivanju vještaka, rukovođenju njegovim postupkom i ocjenjivanju njegova iskaza

D. HRABAR / D. KOCIJAN-HERCIGONJA: Dijete - žrtva i svjedok u kaznenom postupku


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC: Materijalno kazneno pravo

M. MRČELA: Procesno kazneno pravo


PRIKAZI

D. KRAPAC: Otto Triffterer (ur.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Komentar rimskoga Statuta Međunarodnog kaznenog suda), 1. izd., Baden-Baden, 1999, str. XXVIII + 1295. Izdavač: Nomos Verlagsgesellschaft

D. PRIMORAC: 52. godišnji susret članova Američke akademije za sudsku medicinu održan od 21. do 26. veljače 2000. u Renou, Nevada, SAD