VOL. 6 - 2 / 1999.:
Sadržaj:

Uvodna riječ glavnog urednika

XII. SAVJETOVANJE HRVATSKOGA UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU, OPATIJA, 8-11. XII. 1999.

POSEBNA PITANJA HRVATSKOGA ZAKONODAVSTVA I PRAKSE

1. Novo maloljetničko kazneno zakonodavstvo

B. CVJETKO: Formalne i neformalne sankcije u maloljetničkom kaznenom pravu

I. ABRAMOVIĆ: Novi instituti u pripremnom postupku i na glavnoj raspravi u postupku prema maloljetnicima prema Zakonu o sudovima za mladež i Zakonu o kaznenom postupku

Đ. KRIŽ: Kriteriji za odabir odgojnih mjera maloljetnicima u svjetlu primjene Zakona o sudovima za mladež

M. KOREN MRAZOVIĆ: Uloga socijalne skrbi prema Zakonu o sudovima za mladež

J. STRMOTIĆ: Uloga redarstvenih vlasti prema Zakonu o sudovima za mladež

L. PERIĆ: Primjena posebnih obveza prema članku 64. Zakona o sudovima za mladež

2. Projekt novoga prijestupovnog i prekršajnog zakonodavstva

Ž. HORVATIĆ: Temeljna polazišta za preuređenje hrvatskog prijestupovnog i prekršajnog prava

I. JOSIPOVIĆ: Neki organizacijski i postupovni aspekti reforme prekršajnog prava u svjetlu mitova koji joj (ne) mogu biti temelj

D. DERENČINOVIĆ: O nekim novostima u materijalnom dijelu Nacrta zakona o prijestupima i prekršajima

A. KOVAČIĆ: Neka zapažanja uz Nacrt temeljnog zakona o prijestupima i prekršajima iz srpnja 1998.

S. ŽARKOVIĆ / L. LENIĆ: Uloga redarstvenih vlasti prema budućem Zakonu o prijestupima i prekršajima

3. Pravni i stvarni status počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama

V. GROZDANIĆ /A. KURTOVIĆ: Smanjena ubrojivost prema novom zakonskom uređenju

Z. ĐURĐEVIĆ: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama u Engleskoj, Kanadi i Francuskoj

M. GORETA: Kritički osvrt na položaj neubrojivih bolesnika u novom hrvatskom zakonodavstvu - psihijatrijski pristup

A. GARAČIĆ: Prelazak neubrojivih osoba iz kaznenog u civilni postupak

M. ŠUMANOVIĆ / D. LUKANOVIĆ-IVANIŠEVIĆ / LJ. RENDULIĆ-HOLZER / A. BOLANČA: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi županijskih sudova

4. Novo uređenje izvršenja kazne zatvora

V. JAZBEC: Prikaz Zakona o izvršavanju kazne zatvora

M. JOSIPOVIĆ / G. TOMAŠEVIĆ: Novo hrvatsko izvršno kazneno pravo

V. ŽAKMAN-BAN / Z. ŠUĆUR: Zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro na slobodi - zakonske i provedbene implikacije

Š. PAVLOVIĆ: Uloga odvjetnika u postupku izvršavanja kazne zatvora

I. KOVČO: Izvršenje maloljetničkih sankcija

P. ROMIĆ: Izdržavanje kazne zatvora osuđenika starije životne dobi

B. TRUPEC / V. ŽAKMAN-BAN: Izvršavanje kazne zatvora u poluotvorenim zavodima i odjelima - razvoj, aktualno stanje i perspektiva

A. ŽIŽAK / N. KOLLER-TRBOVIĆ: Sustav interventnih mjera prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela (stanje - potrebe - perspektive)

J. VUKOVIĆ / M. ŽIVKOVIĆ: Izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod - specifičnosti ženske populacije


ČLANCI

I. KINDER: Kaznena jurisdikcija nad stranim vojnim snagama u miru

I. CAJNER MRAOVIĆ: Dodatna stručna osposobljenost kao preduvjet postupanja redarstvenih vlasti u povodu nasilja u obitelji

M. MRČELA: Obrazloženje presude suda prvog stupnja u kaznenom postupku

B. ZORICA: Okrivljenikovo priznanje na glavnoj raspravi u kaznenom postupku


IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

I. JARAMAZ-RESKUŠIĆ: Opća obilježja rimskog kaznenog prava u razdoblju kraljevstva (754-509. g. pr. n. e.)


STRANO I MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO

K. AMBOS / G. RUEGENBERG: Novija praksa međunarodnih sudova u kaznenom i kaznenom procesnom pravu

A. KARAKAŠ: Novela slovenskog Zakona o kaznenom postupku


SUDSKA PRAKSA

P. NOVOSELEC


PRIKAZI

A. KURTOVIĆ / P. NOVOSELEC / G. TOMAŠEVIĆ / S. GLUŠČIĆ: XVI. međunarodni kongres za kazneno pravo (Međunarodno udruženje za kazneno pravo, AIDP) Budimpešta, 5-11. IX. 1999.

P. NOVOSELEC / D. KRAPAC: Njemačka kaznenopravna znanost na pragu novog tisućljeća

I. BOJANIĆ / D. DERENČINOVIĆ: Prikaz seminara Međunarodnog udruženja za kazneno pravo: Međunarodno kazneno pravo u dvadeset i prvom stoljeću, Sirakuza (Italija), 13-18. 9. 1999.

V. BUNATA-BLAGOVIĆ / J. ŠARIĆ: Ovisnici o drogi u zatvoru i nakon otpusta: seminar Vijeća Europe - Pompidou Group, Strasbourg, 4-6. listopada 1999.