KRAPAC:
D. KRAPAC: Pedeseta obljetnica Opće deklaracije o pravima čovjeka: njihovo ostvarivanje u međunarodn

Dr. sc. Davor Krapac


PEDESETA OBLJETNICA OPĆE DEKLARACIJE O PRAVIMA ČOVJEKA: NJIHOVO OSTVARIVANJE U MEĐUNARODNOM I UNUTARNJEM KAZNENOM PRAVU

I. Uvodne napomene. II. Utjecaj kaznenog prava na postanak Deklaracije: Londonski sporazum od 8. VII. 1945, kazneno pravo Nürnberga i odraz njihovih nadpozitivnih pravnih načela u Deklaraciji. III. Utjecaj Deklaracije na unutarnje kazneno pravo bivše SFRJ te Republike Hrvatske: članak 5. (zabrana mučenja, okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupka i kazni); članak 8. (pravo na učinkovito pravno sredstvo za slučaj povrede temeljnog prava ili slobode); članak 9. (zabrana samovoljnog uhićenja, zatvaranja ili izgona); članak 10. (pravo na sudsku zaštitu temeljnih prava i sloboda); članak 11. (pretpostavka okrivljenikove nedužnosti, jamstva prava obrane te načelo pravne određenosti kaznenih djela i kazni); članak 12. (zabrana samovoljnog miješanja u privatni život, obitelj, dom ili dopisivanje). IV. Utjecaj Deklaracije na pravo međunarodnih kaznenih sudišta: neka pitanja njihova materijalnog i procesnog kaznenog prava