GRACIN:
D. GRACIN, Višestruki povrat i dugotrajna kazna zatvora na primjeru kaznenog zavoda Lepoglava

Mr. sc. Dijana Gracin

VIŠESTRUKI POVRAT I DUGOTRAJNA KAZNA ZATVORA NA PRIMJERU KAZNENOG ZATVORA LEPOGLAVA

Nakon uvodnih izlaganja o pojmu povrata, definiranju povrata kao jednog od najaktualnijih kaznenopravnih, kriminoloških i penoloških problema, autorica analizira tretiranje povrata u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, kretanje kriminaliteta u periodu 1989-1996, stopu povrata prema vrsti kaznenih djela, dobi počinitelja, izobrazbi, a poglavito se bavi pitanjem višestrukih povratnika koji izdržavaju kaznu lišenja slobode u trajanju od 15 i 20 godina u Kaznenom zavodu Lepoglava kroz studij pojedinačnog slučaja