VOL. 4- BROJ 1/ 1997.:
Vol. 4- Broj 1/ 1997.

Sadržaj

Uvodna riječ glavnog urednika

Radovi

M. ŠEPAROVIĆ, Pravo na život

J. KREGAR, Pojava korupcije

I. BOJANIĆ: Pojavni oblici i pojam prekoračenja nužne obrane

K. TURKOVIĆ: Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni postupak

V. ŽAKMAN-BAN - P. ROMIĆ - Z. POLDRUGAČ: Povezanost povrata počinitelja kaznenih djela razbojništva i razbojničke krađe i procjene učinkovitosti njihova institucionalnoga penološkog tretmana

I. CAJNER-MRAOVIĆ: Utjecaj obiteljskih prilika maloljetnika na izbor odgojne mjere u kazncnom postupku

M. ŠUPERINA: Primkena poligrafa u kriminalističkoj obradi

S. GLUŠČIĆ: Pretraga stana i drugih prostorija u kaznenom postupku

I. KOVČO: Ubojstva u Hrvatskoj - razlike u pasivnom socio-ekonomskorn statusu počinitelja različitog spola

Sudska praksa

P. NOVOSELEC

Strano i međunarodno pravo


J.HERRMANN: Reforma glavne rasprave

A. M. VAN KALMTHOUT: Obrana maloljetnog okrivljenika u novom nizozemskom kaznenom pravu

Prikazi


D. DERENČINOVIĆ - I. KOKIĆ - K.TURKOVIĆ: IX. savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 11-14. XII. 1996.

M. MRČELA: 21. konferencija Vijeća Europe o kriminološkim istraživanjima

M. MRČELA: 25. seminar usavršavanja austrijskih sudaca iz kaznenog prava i krimi- nologije

In memoriam:

Zvonimir Roso (1938-1997)
HRVATSKI KRIMINALIST

Dodatak

SADRŽAJ


D. KRAPAC, Fizionomija novoga hrvatskoga kaznenog zakonodavstva

IZVODI IZ "IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA"

Rasprava uz Konačni prijedlog kaznenog zakona
Rasprava uz Konačni prijedlog zakona o kaznenom postupku
Rasprava uz Konačni prijedlog zakona o sudovima za mladež
Rasprava uz Konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

PRIPREMNI MATERIJAL ZA X. SAVJETOVANJE

I. Radionice materijalnog kaznenog prava
1. radionica: Novo uređenje sudioništva i krivnje u kaznenom zakonu
2. radionica: Postupak prema osobama s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni postupak
3. radionica: Novosti na području kaznenopravnih sankcija
4. radionica: Primjena novog Kaznenog zakona kao blažeg zakona
5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građanina
6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kaznenih djela protiv imovine
7. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv časti i ugleda, osobito kad su počinjena putem sredstava javnog priopćavanja
8. radionica: Novo kazneno djelo izazivanja prometne nesreće

II. Radionice kaznenog procesnog prava
1. radionica: Nova struktura glavne rasprave
2. radionica: Novo uređenje istrage
3. radionica: Mjere opreza
4. radionica: Položaj odvjetnika kao branitelja u kaznenom postupku
5. radionica: Mjere kojima se privremeno ograničavaju neka ustavna prava i slobode radi pribavljanja podataka i dokaza
6. radionica: Uhićenje i pritvor
7. radionica: Pokretanje i usmjeravanje predistražnog postupka, novo načelo oportuniteta kaznenog progona
8. Nove odredbe o pravnim lijekovima

III. Radionice Zakona o sudovima za mladež
1. radionica: Novosti u maloljetničkim sankcijama i kriteriji za izbore novih sankcija
2. radionica: Postupak prema maloljetnicima
3. radionica: Mlađi punoljetnici i kaznenopravna zaštita djece i maloljetnika


PRILOG: disketa s tekstovima kaznenih zakona Republike Hrvatske. Formatirane je za IBM-PC kompatibilno računalo. Na njoj se nalaze tekstovi u dvije verzije. Prva verzija je pisana za Microsoft Winword 6.0, a druga verzija u "txt" formatu.