JOSIPOVIC:
I. JOSIPOVIĆ, Obveze država prema Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju

Dr. sc. Ivo Josipović


OBVEZE DRŽAVA PREMA MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Osnivanje Međunarodog kaznenog suda za biv. Jugoslaviju (MKS) ima višestruko političko i pravno značenje. Vijeće sigurnosti UN je osnivanjem Suda željelo utjecati na smanjenje broja zločina u ratu u biv. SFRJ, kazniti počinitelje zločina, ali i načiniti korak ka ustanovljenju stalnog međunarodnog kaznenog suda. Temeljni problem ustanovljenja međunarodnog suda je opreka između klasičnog poimanja suverenosti država i potrebe da se kogentnim normama međunarodnog prava uspostavi efikasno međunarodno kazneno sudovanje. Rezloucija Vijeća sigurnosti br. 827/I 993, Statut MKS i temeljem njega doneseni propisi državama nameću određene obveze od kojih su najvažnije: prizanje nadležnosti MKS i prioriteta te nadležnosti u odnosu na nacionalne sudove; opću dužnost suradnje sa MKS i pružanje pravne pomoći; uhićenje, pritvaranje i predaja okrivljenika Sudu, te druge obveze čije je izvršenje neophodno za efikasan rad Suda. Analizirajući pravnu prirodu Statuta, faktične okolnosti u kojima se one primijenjuju, te same norme, ovaj rad ukazuje na pravne i stvarne probleme koji se javljaju ili se mogu javiti u radu MKS i izvršavanju obveza koje pojedine države imaju prema njemu.