SVEDROVIC:
M. SVEDROVIĆ, Položaj branitelja prema odredbema Nacrta Zakona o kaznenom postupku za Republiku Hrva

MILAN SVEDROVIĆ


POLOŽAJ BRANITELJA PREMA ODREDBAMA NACRTA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Autor problematizira položaj branitelja prema odredbama Nacrta Zakona o kaznenom postupku za Republiku Hrvatsku (Glava VI – Branitelj – članak 63. – 71.). Prema autoru, formalna obrana okrivljenika samo je jedan od segmenata prava obrane okrivljenika u kaznenom postupku, no, kako se radi o pravu koje predstavlja tzv. autonomnu vrijednost kaznenog postupka, to pravo autor želi što preciznije odrediti na način da svaka norma Nacrta postigne onaj stupanj kvalitete koji će “garantirati” i ostvarenje norme u njenoj sadržajnoj i suštinskoj punoći. Zbog toga, autor predlaže niz izmjena i dopuna sa jasnim ciljem: poboljšati tekst norme tamo gdje je to svrhovito i nije na uštrb temeljnih prava okrivljenika u kaznenom postupku. Autor je svjestan da svojim prijedlozima u značajnoj mjeri širi prava okrivljenika na formalnu obranu u kaznenom postupku, no to obrazlaže time da samo onaj kazneni postupak koji u svojim odredbama garantira punoću prava obrane okrivljenika (pa i formalne) može težiti da ga se ocjenjuje kao postupak koji je “nadmašio standarde temeljnih ljudskih prava iz najvažnijih međunarodnih odredbi o zaštiti ljudskih prava i sloboda”. Na kraju, autor izriče nadu da će konačni tekst Prijedloga Zakona o kaznenom postupku postati temelj (sa drugim temeljnim zakonima) novog pravnog sustava Republike Hrvatske.