Natječaji za radna mjesta

Objavljeno 1. ožujka 2023.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

natječaj

za izbor

  • jednog zaposlenika (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju  i znanstvenoj djelatnosti. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          životopis,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Kandidati za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima (Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji) dužni su se u prijavi na natječaj posebno pozvati na to pravo odnosno priložiti odgovarajuće dokaze, sukladno posebnim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.      

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14 i u elektronskom obliku na e-mail adresu: kadrovska@pravo.hr.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti